Så fungerar elmarknaden

All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras sedan ut över hela landet. Priset på el från producenterna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool (spotmarknaden).

Du kan välja elhandelsföretag

1996 avreglerades den svenska elmarknaden och samma år blev den svenska staten via Svenska Kraftnät (SvK) delägare i den norska elbörsen Nord Pool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam fri marknad som de övriga nordiska länderna (förutom Island) senare har anslutit sig till.
Tack vare denna avreglering kan du nu som kund välja själv från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el och direkt vara med och påverka elpriset för din elleverans.

Monopol kvarstår på elnätet

Monopolet på ledningar och kablar, infrastrukturen, finns fortfarande kvar. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område. Företagen bestämmer själva sina elnätspriser och Energimarknadsinspektionen övervakar att priserna inte blir oskäliga.

Din elkostnad består av tre delar: elen, elnätet och skatter.

Hur sätts elpriset?

Priset på el från elproducenterna till elhandelsföretagen sätts på Nord Pool och kan liknas vid en handelsplats för elproducenter och elhandlare och fungerar som vilken råvarubörs som helst. Priset styrs av utbud och efterfrågan. Är tillgången dålig, ta som exempel om vattenkraftverken har lite vatten i magasinen eller när kärnkraftverken inte kan producera för fullt, då går spotpriset omedelbart upp.

Den nordiska elmarknaden är nära sammankopplad med Europas elmarknader vilket gör att vårt elpris påverkas även av vad som händer där. I Europa används i stor utsträckning fossila bränslen vid produktion av el. Även i Norden produceras el med fossila bränslen, främst i Danmark och Finland. Höga priser på fossila bränslen och utsläppsrätter ger därför högre elpriser i Europa och i Norden.

Elhandelspris efter var du bor

Den första november 2011 delades Sverige in i fyra elområden. En åtgärd som gjordes utifrån EU-kommissionens beslut. Tidigare var Sverige ett elområde med ett elhandelspris oberoende var i landet du bodde. Uppdelningen på fyra elområden innebär nu att svenska elhandelskunder kommer att ha olika elhandelspriser beroende på var i landet de bor.

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan på el samt elnätets förmåga att transportera el inom Sverige. I södra Sverige produceras det mindre el än vad som förbrukas och därför kommer elhandelspriset sannolikt bli dyrare för de som bor eller har sitt företag där. I norra Sverige är det tvärtom, där produceras det mer el än vad som förbrukas, och därmed ser man att elhandelspriset sannolikt kommer bli lägre än i övriga Sverige.
Västmanland och omgivande region tillhör elområde Stockholm (SE3). De exempelpriser vi visar på Malarenergi.se är för elområde 3.
Läs mer om elområden

Elcertifikat ingår i elpriset

I ditt elpris ingår en avgift för elcertifikat. Avgiften bidrar till att elproducenter i allt större utsträckning väljer att satsa på förnybara energikällor.
Läs mer om elcertifikat

Övervakningsplanen

Inom Mälarenergikoncernen ingår både elhandel och elnätsbolag. Men även om man bor i vårt nätområde är det fritt för dig att välja elhandlare. Övervakningsplanen beskriver hur vi agerar neutralt, objektivt och ickediskriminerande gentemot övriga aktörer på elmarknaden.

Övervakningsplanen