Driftsinstruktion för värmeväxlare

I den generella driftinstruktionen kan du läsa hur du ställer in din värmeväxlare, hur du ändrar flödet eller hur temperaturen på varmvattnet kan justeras.

Justera temperaturen

Normalt justerar du rumstemperaturen med symbolerna + respektive - på reglercentralen. Där finns också möjlighet att ställa in olika värmekurvor beroende på till exempel hustyp. Tanken är att ju kallare det blir ute, desto varmare radiatorvatten krävs för att rumstemperaturen inte ska sjunka. I normalläge är värmekurvan inställd på 1,0. Om rumstemperaturen sjunker när det blir kallare ute, höj kurvan steg för steg. Hur du går tillväga finns beskrivet i manualen som följde med vid leverans och installation.

Justera flödet i elementen

Din värmeväxlare är försedd med en varvtalsreglerad pump för elementen, vilket innebär att du steglöst kan ställa in flödet. Om du upplever att du har ojämn värme på dina element rekommenderar vi att du höjer pumpkapaciteten (tryck på +).

Inställning av varmvattentemperatur

Vid installation av din värmeväxlarenhet har varmvattentemperaturen ställts in på cirka 50-55ºC. Regleringen av varmvattentemperaturen sker med en självverkande ventil. Temperaturen på varmvattnet kan påverkas något beroende på inkommande fjärrvärmetemperatur. För att justera varmvattentemperaturen vrider du inställningsventilen för varmvatten medurs respektive moturs för högre respektive lägre temperatur.

För att varmvattenregleringen ska fungera så bra som möjligt bör du tänka på följande:

  • I det nya systemet kanske du behöver spola med ett något större varmvattenflöde än tidigare för att den automatiska varmvattenuppvärmningen ska starta.
  • En dålig termostatblandare kan resultera i pendlande och lägre varmvattentemperaturer.
  • Undvik häftiga flödesändringar när du använder varmvatten.

För övriga inställningar som till exempel tidsstyrning, hänvisar vi till värmeväxlarens manual. Där finns flera energismarta funktioner beskrivna. 
Tänk även på att inte ha för hög inomhustemperatur om du vill spara energi. Varje grads sänkning motsvarar cirka 5 % besparing.