Avfallstrappan - ett sätt att hantera avfall

Alla länder i EU ska hantera avfall utifrån en gemensam princip – avfallstrappan. Först ska vi minimera att avfall uppstår, sedan ska vi återanvända och återvinna. När det inte längre går ska avfallet energiåtervinnas, vilket betyder att vi gör värme och el av det i kraftvärmeanläggningen Block 6. Det som sedan blir kvar och inte kan användas som bränsle är vi tvungna att lägga på deponi – det sista steget i avfallshierarkin.

I Sverige är vi bra på att återvinna och på att utvinna så mycket som möjligt ur avfallet och endast en bråkdel hamnar slutligen på deponi. Vi ska vara stolta över hur vi sorterar och återvinner våra sopor i Sverige. Målet är att så lite som möjligt ska gå till deponi och att vi ska fortsätta anstränga oss och tänka över vår konsumtion och minska uppkomsten av avfall.

Vi gör värme och el av dina sopor.

Avfallet som Mälarenergi använder kommer från privatpersoner, företag, skolor och industrier här i Västerås och i Sverige, dels ifrån de gröna tunnorna för Restavfall och dels från återbrukens containrar för Brännbart. Men vi importerar också avfall från andra länder i Europa.

Avfall - en användbar restprodukt.

Överallt där människor lever uppkommer avfall. Sverige ligger i framkant när det gäller energiåtervinning då vi har effektiva och avancerade fjärrvärmesystem som använder avfallsbränsle. På många håll i Europa har man inte kommit lika långt och där är det enda alternativet att lägga avfallet på deponi. När vi importerar avfallet och utvinner energi ur det i vår kraftvärmeanläggning blir påverkan på miljön mindre än om avfallet läggs på deponi i ursprungslandet. Eftersom vi också får betalt för att ta emot avfall så är detta även ekonomiskt fördelaktigt att använda avfall som bränsle.