Gå till innehållet
Meny

Förändrad VA-taxa

Den 1 januari 2018 gör vi om taxemodellen för vatten och avlopp i Västerås kommun. Anledningen är att förtydliga våra avgifter för dig som kund. Vi vill också premiera dig som gör en miljöinsats och själv tar hand om ditt dagvatten (regn-, smält- och dräneringsvatten).

Den nya brukningsavgiften består av:

 • en fast avgift per vattenmätare i fastigheten
 • en fast avgift per kvadratmeter tomtyta
 • en rörlig avgift som beror av fastighetens vattenförbrukning.

Tomtyteavgiften bekostar avledning, fördröjning och rening av dagvatten. Du betalar för maximalt 1500 kvadratmeter tomtyta för småhusfastighet. Mätaravgiften och den rörliga avgiften bekostar produktion, distribution och rening av vatten och spillvatten.

Tabellen visar de brukningsavgifter som berör villafastigheter.

Jämfört med 2017 så höjs brukningstaxan med 4 procent.

Nya VA-taxan 2018
 Avgifter  Kostnad per enhet
avgift per m3 levererat vatten 12,65 kr
avgift per år och m2 tomtyta 1,62 kr
 avgift per år och vattenmätare, DN 20  2 564 kr

Allt ovanstående är inklusive moms.

 

Sänk kostnaden genom att ta hand om regnvattnet på tomten

Du som villaägare kan påverka storleken på tomtyteavgiften. Om du kopplar bort alla stuprören från ledningsnätet och tar hand om regnvattnet (så kallat dagvatten) på din tomt så sänker vi avgiften med upp till 80 procent. Du kan alltså få rabatt för att du vattnar rabatterna!

Illustration på dräningsvatteninformation

Fastighet som tar hand om allt dagvatten på tomten: 80 procent rabatt på tomtyteavgiften.

Detta gäller de fastigheter som varken har stuprör eller dränering kopplad till ledningsnätet. De 20 % av tomtyteavgiften som dessa fastigheter betalar avser kostnader för avvattning av lokalgator. Du måste styrka hanteringen av dagvattnet med en skiss eller ritning.

Illustration på dräningsvatteninformation

Fastighet med fördröjning av dagvattnet på tomten: 50 procent rabatt på tomtyteavgiften.

Det innebär att samtliga stuprör är bortkopplade från ledningsnätet och att dagvatten från taket avleds till exempelvis regntunna, grönyta eller stenkista.

Fastigheter som ligger utanför de områden där Mälarenergi tar hand om dagvattnet betalar ingen tomtyteavgift alls. Se karta över Mälarenergis verksamhetsområden. Grön markering innebär att Mälarenergi tar hand om dagvattnet. Röd markering innebär att Mälarenergi inte tar hand om dagvattnet.

Varför gör vi det? Jo, för att vi behöver din hjälp att värna miljön och Mälaren. Genom att minska flödena i dagvattenledningarna minskar risken för översvämningar samt att det underlättar att rena det dagvatten som är i behov av rening t.ex. det som kommer från vägarna.

Anmäla eget omhändertagande av dagvatten

För att anmäla att du tar hand om dagvatten på din fastighet så skickar du i formuläret på denna sida. Sänkningen av avgiften gäller från det datum din anmälan kommer in, dock tidigast från 1 januari 2018.

Mälarenergi kommer att kontrollera att de fastigheter som anmäler eget omhändertagande av dagvatten följer gällande regler. Ändrade förhållanden ska meddelas Mälarenergi. Vid försäljning ska den nya fastighetsägaren informeras om fastighetens dagvattenhantering.

Hur påverkas jag av nya taxan?

För en normal villafastighet kommer brukningsavgiften öka med 95 kr/år. Men ifall man kopplar bort alla stuprören från dagvattenledningen så får man en sänkning av brukningsavgiften med 530 kr/år.

 

Exempel på taxa för en villa med 800 m2 tomt och 150 m3 förbrukning
  Antal/storlek Kostnad Kostnad med fördröjning på tomt
Årsförbrukning (kubikmeter) 150 1 897,50 1 897,50
Tomtyteavgift (kvadratmeter) 800 1 296 648
Årsavgift för vattenmätare (storlek) DN20 2 564 2 564
Summa   5 757,50 5 109,50

 

Allt ovanstående är inklusive moms.

 

Vanliga frågor om VA-taxan 2018

 • Varför gör ni om taxemodellen?

  Syftet med den nya modellen är att förtydliga avgifterna för dig som kund samt att den som har nytta av en VA-tjänst är med och betalar för den. Mälarenergi vill även premiera den som gör en miljöinsats genom att ta hand om dagvatten inne på sin fastighet.

 • Vad menas med tomtyteavgift?

  Tomtyteavgiften bekostar avledning och rening av dagvatten. Den som behöver avledning av dagvatten från sin fastighet är med och betalar för det.

  Kan man själv ta hand om delar eller allt dagvatten reduceras kostnaden. Genom att minska flödena i dagvattenledningarna minskar risken för översvämningar samt att det underlättar att rena det dagvatten som är i behov av rening t.ex. det som kommer från vägarna.

  Den som bor i områden utan dagvattenledning betalar inte någon tomtyteavgift och får sänkt kostnad. Tomtyteavgiften tas ut per kvadratmeter tomtyta upp till 1500 kvadratmeter.

 • Det verkar som att mätaravgiften blir högre jämfört med 2017

  Det är viktigt att komma ihåg att den nya taxemodellen fördelar kostnader efter nytta och posterna går inte att jämföra post för post med tidigare taxa.

  Brukningstaxan som gäller från 1/1 2018 består av tre delar:

  • en avgift per vattenmätare i fastigheten
  • en avgift per kvadratmeter tomtyta upp till 1500 kvadratmeter
  • en förbrukningsavgift per kubikmeter vatten.

  Mätaravgiften och förbrukningsavgiften täcker kostnader för att producera och distribuera vatten samt avledning och rening av spillvatten. Tomtyteavgiften bekostar avledning och rening av dagvatten.

  I den tidigare taxan fanns en fast avgift per mätarplats som bekostade administrativa kostnader. Tomtyteavgiften och förbrukningsavgiften bekostade övriga delar av VA-verksamheten.

 • Hur mycket höjs brukningsavgifterna 2018?

  I genomsnitt höjs brukningsavgifterna med 4 procent. Den nya taxemodellen medför att kostnaderna ökar med mer än 4 procent för en del fastigheter och mindre än 4 procent för en del fastigheter.

  Kostnaderna fördelas efter nyttan av VA-tjänsterna. Det betyder att den som bor i ett område utan dagvattenledning inte betalar någon tomtyteavgift. Det betyder även att fastigheter och verksamheter med större vattenmätare betalar högre mätaravgift. Med en större mätare kan man få ut mer vatten, kapaciteten ökar och man betalar för nyttan av tjänsten.

  VA-verksamheten ska täcka sina kostnader men inte göra någon vinst.