Gå till innehållet

Nätanslutning av generatorer (RfG)

Mälarenergi har de senaste åren fått många frågor om anslutning av elproduktion och energilager till elnätet. Flera frågor handlar om hur man får ansluta sin anläggning till elnätet och en viktig del att ta hänsyn i detta är att anläggningen efterlever kraven i RfG.

Vad är RfG?

RfG (Requirements for Generators) är en europeisk förordning som trädde i kraft i maj 2016 och beskriver tekniska krav som skall ställas på kraftproduktionsanläggningar samt processerna för att verifiera dessa krav.

Syftet med kraven är att säkerställa att utrustningen som är ansluten till överförings- och distributionsnät har tillräcklig prestanda, med tillräcklig robusthet för att klara störningar och att hjälpa till att förhindra större avbrott eller underlätta återställning av systemet efter ett sammanbrott.

För det svenska nätet ges dessa förutsättningar i Energimarknadsinspektionens nationella komplement till RfG genom föreskriften EIFS 2018:2.

RfG i EUR-Lex

Vilka påverkas av RfG?

RfG anger kraven för anslutning av nya - och i vissa fall ombyggda  -kraftproduktionsanläggningar till det sammanlänkade systemet: 

 • synkrona kraftproduktionsmoduler
 • kraftparksmoduler
 • havsbaserade kraftparksmoduler

Kraven handlar bland annat om vilka typer av störningar i elnätet som en framtida elproduktions­anläggning ska klara av, och i vilken omfattning. 

RfG hos Energimarknadsinspektionen

Vilka krav ställer vi?

Kraftproduktionsanläggningar delas i RfG in i synkrona kraftproduktionsmoduler, kraftparksmoduler och havsbaserade kraftparksmoduler. Dessa klassas från typ A-D, beroende på anläggningens maximala kontinuerliga effekt och spänningsnivån i anslutningspunkten. Kravbilden är lägst för typ A-anläggningar och högst för typ D. 

Typ Spänningsnivå Effektintervall
A < 110 kV ≤ 0,8 kW < 1,5 MW
B < 110 kV ≥ 1,5 MW < 10 MW
C < 110 kV ≥ 10 MW < 30 MW
D ≥ 110 kV ≥ 30 MW

Reglerna i RfG gäller för nya kraftproduktionsanläggningar oavsett om det finns en hänvisning till RfG i anslutningsavtalet eller inte. Det innebär att nya produktionsanläggningar som ansluts till elnätet ska uppfylla reglerna i RfG oavsett vad som står i ett eventuellt anslutningsavtal.

Anslutningsguider

Anslutning av kraftproduktionsanläggning typ B-D skall alltid utföras enligt Mälarenergi Elnäts tekniska anvisningar samt uppfylla gällande regelverk för RfG.

Nedanstående guider för RfG är utfärdade av Energiföretagen och bör användas som vägledning vid anslutning.

 • Anslutningsguide kraftparksmoduler

  Guiden ska användas som ett komplement till befintliga rutiner för nyanslutning av produktionsanläggningar. Guiden berör endast kravställning kopplat till RfG och EIFS 2018:2 och riktar sig till anslutningar av kraftparksmoduler av typ B, C och D. Även vid modernisering av befintliga kraftparksmoduler kan Energimarknadsinspektionen (Ei) besluta om att hela eller delar av kravställningen i RfG och EIFS 2018:2 ska tillämpas.

  Anslutningsguide för kraftparksmoduler

 • Anslutningsguide synkrona kraftproduktionsmoduler

  Guiden ska användas som ett komplement till befintliga rutiner för nyanslutning av produktionsanläggningar. Guiden berör endast kravställning kopplat till RfG och EIFS 2018:2 och riktar sig till anslutningar av synkrona kraftproduktionsmoduler av typ B, C & D. Även vid modernisering av befintliga kraftparksmoduler kan Energimarknadsinspektionen (Ei) besluta om att hela eller delar av kravställningen i RfG och EIFS 2018:2 ska tillämpas.

  Anslutningsguide synkrona kraftproduktionsmoduler

 • Mälarenergi Elnät följer gällande krav från överliggande nät, Vattenfall Eldistribution och Svenska kraftnät. I händelse av krav utöver de i RfG gällande kraven skall även dessa vara uppfyllda. 

  Du kan läsa mer om kraven på Vattenfalls hemsida samt på Svenska kraftnäts hemsida.

  Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på natmarknad@malarenergi.se

  Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB