Gå till innehållet
Meny

All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet. Som företag kan du välja elhandelsföretag, men inte elnätsleverantör.

Du kan välja elhandelsföretag

1996 avreglerades den svenska elmarknaden och samma år blev den svenska staten via Svenska Kraftnät (SvK) delägare i den norska elbörsen Nord Pool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam fri marknad som de övriga nordiska länderna (förutom Island) senare har anslutit sig till.
Tack vare denna avreglering kan du nu som kund välja själv från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el och direkt vara med och påverka elpriset för din elleverans.

Monopol kvarstår på elnätet

Monopolet på ledningar och kablar, infrastrukturen, finns fortfarande kvar. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område. Företagen bestämmer själva sina elnätspriser och Energimarknadsinspektionen övervakar att priserna inte blir oskäliga.

Din elkostnad består av tre delar: elen, elnätet och skatter.

Hur sätts elpriset?

Elpriset påverkas dels av utbud och efterfrågan, men även av vart ditt företag finns i Sverige, elcertifikat samt energiskatter.

Nord Pool

Priset på el från elproducenterna till elhandelsföretagen sätts på Nord Pool och kan liknas vid en handelsplats för elproducenter och elhandlare och fungerar som vilken råvarubörs som helst. Priset styrs av utbud och efterfrågan. Är tillgången dålig, ta som exempel om vattenkraftverken har lite vatten i magasinen eller när kärnkraftverken inte kan producera för fullt, då går spotpriset omedelbart upp.

Den nordiska elmarknaden är nära sammankopplad med Europas elmarknader vilket gör att vårt elpris påverkas även av vad som händer där. I Europa används i stor utsträckning fossila bränslen vid produktion av el. Även i Norden produceras el med fossila bränslen, främst i Danmark och Finland. Höga priser på fossila bränslen och utsläppsrätter ger därför högre elpriser i Europa och i Norden.

Elområden

Den första november 2011 delades Sverige in i fyra elområden. En åtgärd som gjordes utifrån EU-kommissionens beslut. Tidigare var Sverige ett elområde med ett elhandelspris oberoende var i landet du bodde. Uppdelningen på fyra elområden innebär att priset är olika beroende på var i landet ditt företags anläggning eller anläggningar finns. I södra Sverige produceras det mindre el än vad som förbrukas och därför kommer elhandelspriset sannolikt bli dyrare där. I norra Sverige är det tvärtom, där produceras det mer el än vad som förbrukas, och därmed ser man att elhandelspriset sannolikt kommer bli lägre än i övriga Sverige.

Vilket elområde tillhör jag?

Västmanland och omgivande region tillhör elområde Stockholm (SE3). Prisexempel som visas i artiklar på malarenergi.se baseras på elområde 3.

Elcertifikat

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för att bidra till att öka Sveriges elproduktion från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle.

Lagen om elcertifikat infördes 2003 och innebär att alla elanvändare måste ha elcertifikat för sin elförbrukning. Elhandelsföretaget tar ut den avgift som gäller av sina kunder som de sedan köper elcertifikat för. Elcertifikaten redovisas sedan till staten. Avgiften för elcertifikaten skall numera enligt lag ingå i elpriset. För att kunna ge ett fast elpris inklusive elcertifikat köps elcertifikat in för hela avtalstiden för varje kund redan vid tecknandet av avtal. I det rörliga avtalet ingår också elcertifikaten, men i och med att elcertifikatsavgiften är rörlig nämns att kostnaden för elcertifikat tillkommer på det rörliga priset.

Avgiften för elcertifikaten vet man först när varje månad är slut. Ytterligare information om elcertifkatsystemet finns på Energimyndighetens hemsida.

Höjd kvotplikt från 2016

Den 21 oktober i år beslutade riksdagen att höja kvotplikten för elcertifikat för att uppnå det nya målet till 2020 på 30 terawattimmar ny förnybar elproduktion inom ramen för elcertifikatsystemet. Beslutet innebär att varje kund måste köpa fler elcertifikat för den el man använder. Det betyder att alla avtal om fast elpris och mixpris tecknade innan den 21 oktober 2015 och som gäller 2016 och framåt har för låg elcertifikatsavgiften och kommer därför justeras med en höjning per använd kilowattimme (kWh).
I nedanstående tabell redogörs höjningen utifrån när elavtalet löper ut i öre per kilowattimme. Observera att höjningen endast gäller Fastpris- och Mixprisavtal ingångna före 21 oktober 2015.
  

Avtalets utgång Ökning av elcertifikatavgiften per använd kilowattimme
2016    2,01 öre/kWh
2017 2,11 öre/kWh
2018    2,21 öre/kWh
2019    2,30 öre/kWh
2020    2,29 öre/kWh

Priserna är inklusive moms

Ökad elkostnad utifrån årsförbrukning i kronor per månad.      

Avtalets utgång Årsförbrukning 2 000 kWh per år Årsförbrukning 5 000 kWh per år Årsförbrukning 20 000 kWh per år
2016    3,35 kronor per månad 8,38 kronor per månad 33,50 kronor per månad
2017 3,52 kronor per månad 8,79 kronor per månad 35,17 kronor per månad
2018 3,68 kronor per månad 9,21 kronor per månad 36,83 kronor per månad
2019 3,83 kronor per månad 9,58 kronor per månad 38,33 kronor per månad
2020 3,82 kronor per månad 9,54 kronor per månad 38,17 kronor per månad

Priserna är inklusive moms

Elintensiva företag

I en lagändring för elcertifikatssystemet från 1 januari 2007, har det skett en förändring i definitionen av elintensiva företag. För mer information om elintensiva företag, besök Energimyndighetens hemsida.

Energiskatter

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, med några undantag. Skattesatsen beror på vilken verksamhet företaget bedriver och var i landet elen används.

Varje år ska energiskatten på el räknas om med konsumentprisindex juni till juni. Nivån på energiskatten på elektrisk kraft beror på var i landet anläggningen ligger och vilken verksamhet som bedrivs. Beslut tas av Sveriges Riksdag.

Skattesatser på el från 1 januari 2019

 1. 34,7 öre/kWh exklusive moms (43,38 öre/kWh inklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
 2. 25,1 öre/kWh exklusive (31,38 öre/kWh inklusive moms) för konsumenter samt näringsidkare inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna

Kommuner med glesbygdskatt

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Mora, Orsa och Ävldalen har reducerad energiskatt. Den reducerade energiskatten gäller för konsumenter och företag inom tjänstesektorn.

Viktiga energiskatteförändringar som trädde i kraft 1 januari 2017

Nytt från 1 januari 2017 är att mot företag som bedriver tillverkning och tidigare haft reducerad energiskatt skall energiskatt på el tas ut med bara en skattesats, normalskatten. Lägre energiskatt på el fås genom avdrag i deklarationen eller ansökan om återbetalning hos Skatteverket. Elhandelsföretagen är med andra ord inte längre mellanhand mellan kund och Skatteverket.

Följande gäller

 • Tillverkande industri, datorhallar, yrkesmässig växthusodling jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet och landström i skepp skall faktureras full energiskatt. Du skall själva sedan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av den reduktionen du är berättigad till (ned till 0,5 öre/kWh). Återbetalning sker vanligtvis en gång per kalenderår. Har du större elanvändning av minst 250 000 kWh per år kan du ansöka om medgivande om kvartalsvis återbetalning.
 • Är du en stor elanvändare kan du ansöka om att bli frivilligt skatteskyldiga och sköta hanteringen själv genom att göra avdrag i din deklaration istället för att söka återbetalning. Du måste då använda mer än 20 GWh el per år.
 • En gräns införs på att minst 8 000 kr per år ska betalas i skatt av alla, bara det överskjutande skattebeloppet betalas tillbaka. Återbetalning sker kvartalsvis eller årsvis.
 • Otillåtna stödmottagare (företag som har stora ekonomiska problem, eller är återbetalningsskyldiga av otillåtna statsstöd) skall faktureras högsta skattesats. Bedömning görs av Skatteverket.

Undantagna verksamheter

 • Spårbunden trafik med mera
 • Kemisk reduktion eller elektrolytiska processer
 • Framställning av vissa energiprodukter
 • Kraftöverföring
 • Metallurgiska och mineralogiska processer

Frågor?

Kontakta i första hand Skatteverket för mer information om ovanstående samt hur du gör för att ansöka om återbetalning eller göra avdrag på deklaration. Du hittar också många svar på Skatteverkets webbplats.

Läs mer om el för företag

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)