Gå till innehållet

Så fungerar elmarknaden

All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet. Som företag kan du välja elhandelsföretag, men inte elnätsleverantör.

Du kan välja elhandelsföretag

1996 avreglerades den svenska elmarknaden och samma år blev den svenska staten via Svenska Kraftnät (SvK) delägare i den norska elbörsen Nord Pool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam fri marknad som de övriga nordiska länderna (förutom Island) senare har anslutit sig till.
Tack vare denna avreglering kan du nu som kund välja själv från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el och direkt vara med och påverka elpriset för din elleverans.

Monopol kvarstår på elnätet

Monopolet på ledningar och kablar, infrastrukturen, finns fortfarande kvar. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område. Företagen bestämmer själva sina elnätspriser och Energimarknadsinspektionen övervakar att priserna inte blir oskäliga.

Din elkostnad består av tre delar: elen, elnätet och skatter.

Hur sätts elpriset?

Elpriset påverkas dels av utbud och efterfrågan, men även av vart ditt företag finns i Sverige, elcertifikat samt energiskatter.

Nord Pool

Priset på el från elproducenterna till elhandelsföretagen sätts på Nord Pool och kan liknas vid en handelsplats för elproducenter och elhandlare och fungerar som vilken råvarubörs som helst. Priset styrs av utbud och efterfrågan. Är tillgången dålig, ta som exempel om vattenkraftverken har lite vatten i magasinen eller när kärnkraftverken inte kan producera för fullt, då går spotpriset omedelbart upp.

Den nordiska elmarknaden är nära sammankopplad med Europas elmarknader vilket gör att vårt elpris påverkas även av vad som händer där. I Europa används i stor utsträckning fossila bränslen vid produktion av el. Även i Norden produceras el med fossila bränslen, främst i Danmark och Finland. Höga priser på fossila bränslen och utsläppsrätter ger därför högre elpriser i Europa och i Norden.

Elområden

Den första november 2011 delades Sverige in i fyra elområden. En åtgärd som gjordes utifrån EU-kommissionens beslut. Tidigare var Sverige ett elområde med ett elhandelspris oberoende var i landet du bodde. Uppdelningen på fyra elområden innebär att priset är olika beroende på var i landet ditt företags anläggning eller anläggningar finns. I södra Sverige produceras det mindre el än vad som förbrukas och därför kommer elhandelspriset sannolikt bli dyrare där. I norra Sverige är det tvärtom, där produceras det mer el än vad som förbrukas, och därmed ser man att elhandelspriset sannolikt kommer bli lägre än i övriga Sverige.

Vilket elområde tillhör jag?

Västmanland och omgivande region tillhör elområde Stockholm (SE3). Prisexempel som visas i artiklar på malarenergi.se baseras på elområde 3.

Läs mer om el för företag

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)