Gå till innehållet

Ansök om rabatt på dagvattenavgiften

Gäller endast Västerås.

Den 1 januari 2018 gör vi om taxemodellen för vatten och avlopp i Västerås kommun. Anledningen är att förtydliga våra avgifter för dig som kund. Vi vill också premiera dig som gör en miljöinsats och själv tar hand om ditt dagvatten (regn-, smält- och dräneringsvatten).

Den nya brukningsavgiften består av:

  • en fast avgift per vattenmätare i fastigheten
  • en fast avgift per kvadratmeter tomtyta
  • en rörlig avgift som beror av fastighetens vattenförbrukning.

Mätaravgiften och den rörliga avgiften bekostar produktion, distribution och rening av vatten och spillvatten. Genom att betala för antalet och storleken på vattenmätaren får respektive fastighet betala för nyttan av vatten- och avloppstjänsten. En fastighet med en större mätare eller med flera mätare har möjlighet att göra ett större vattenuttag och har därmed större nytta av tjänsten.

Dagvattenavgiften bekostar avledning, fördröjning och rening av dagvatten. Nytt är att du som fastighetsägare kan påverka dagvattenavgiften. 

Sänk kostnaden genom att ta hand om ditt dagvatten

Hjälp oss värna miljön och Mälaren genom att ta hand om fastighetens dagvatten på tomten.

Fastigheten får 25 % lägre dagvattenavgift om samtliga stuprör kopplas bort från ledningssystemet. Ta hand om dagvattnet från taket till exempel med regntunna, grönyta eller stenkista.

Fastigheten får 50 % lägre dagvattenavgift om dagvattenflödet begränsas till maximalt 15 l/s och hektar tomtyta.

Fastigheten får 80% lägre dagvattenavgift om den inte alls är ansluten till dagvattenledningen. Detta gäller de fastigheter som varken har stuprör, hårdgjorda ytor eller dränering kopplad till dagvattenledningen. De 20 % av dagvattenavgiften som dessa fastigheter betalar avser kostnader för avvattning av lokalgator.

Illustration på dräningsvatteninformation

Fastighet med fördröjning av dagvattnet på tomten: 25 procent rabatt på dagvattenavgiften.

Fastigheten får 25 % lägre dagvattenavgift om dagvatten från samtliga stuprör tas om hand på fastigheten. Det innebär att samtliga stuprör är bortkopplade från ledningsnätet och att dagvatten från taket avleds till exempelvis regntunna, grönyta eller stenkista.

Illustration på dräningsvatteninformation

Fastighet med fördröjning av dagvattnet på tomten: 50 procent rabatt på dagvattenavgiften.

Detta gäller om dagvattenflödet fördröjs till maximalt 15 l/s och hektar. Underlag som visar hur fördröjningen fungerar ska bifogas med anmälan. 

Illustration på dräningsvatteninformation

Fastighet som tar hand om allt dagvatten på tomten: 80 procent rabatt på dagvattenavgiften.

Detta gäller de fastigheter som varken har stuprör, hårdgjorda ytor eller dränering kopplade till ledningsnätet. De 20 % av dagvattenavgiften som dessa fastigheter betalar avser kostnader för avvattning av lokalgator. Du måste styrka hanteringen av dagvattnet med en skiss eller ritning.

Fastigheter som ligger utanför de områden där Mälarenergi tar hand om dagvattnet betalar ingen dagvattenavgift alls. Se karta över Mälarenergis verksamhetsområden. Grön markering innebär att Mälarenergi tar hand om dagvattnet. Röd markering innebär att Mälarenergi inte tar hand om dagvattnet.

Varför gör vi det? Jo, för att vi behöver din hjälp att värna miljön och Mälaren. Om vi tillsammans hjälps åt att minska mängden dagvatten som leds ut i Mälaren sparar vi miljön och låter istället vattnet göra nytta på tomten.

Anmäla eget omhändertagande av dagvatten

För att anmäla att du tar hand om dagvatten på din fastighet så skickar du i formuläret på denna sida. Sänkningen av avgiften gäller från det datum din anmälan kommer in, dock tidigast från 1 januari 2018.

Mälarenergi kommer att kontrollera att de fastigheter som anmäler eget omhändertagande av dagvatten följer gällande regler. Ändrade förhållanden ska meddelas Mälarenergi. Vid försäljning ska den nya fastighetsägaren informeras om fastighetens dagvattenhantering.