Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Staden Västerås

Vi arbetar för miljön

Miljön har alltid varit en hjärtefråga för oss som infraserviceföretag. Vi bidrar till en minskad miljöpåverkan genom en rad olika insatser, bland annat i form av gemensamma lösningar som fjärrvärme, el, vatten och avloppsrening. Vårt årliga Klimatbokslut visar faktiskt att regionens klimatpåverkan är lägre med Mälarenergis verksamhet än utan. Sedan 2002 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 

Att energiåtervinna avfall är en vinst för miljön

 

Tack vare fjärrvärme kan vi energiåtervinna avfall som annars skulle gå till deponi. När vi började energiåtervinna avfall på Kraftvärmeverket mer än halverades utsläppen av fossil koldioxid per person i Västerås. Det är i särklass det största bidraget till minskade koldioxidutsläpp i Västerås under senare år. Med ett kommande nytt kraftvärmeblock där primärbränslet består av återvunnet trä kan vi helt gå ifrån fossila bränslen som olja och kol. Till år 2020 kommer vi bara använda förnybara och återvunna bränslen när vi producerar fjärrvärme och el. Det kommer hjälpa våra ägare Västerås stad att nå sitt mål att  minska utsläppen av växthusgaser med mer än 60 % per invånare till 2020, jämfört med 1990. Sett till enbart Mälarenergis påverkan nåddes det målet redan 2014.

Fjärrvärme är rätt lösning på rätt plats

Att ha rätt lösning för uppvärmning av hus och lokaler på rätt plats spelar en stor roll för klimatet eftersom all energiproduktion innebär en klimatpåverkan. Därför är det rimligt att jämföra vad många individuella lösningar skulle ha för påverkan jämfört med fjärrvärme. Klimatbokslutet för 2018 visar att Mälarenergi bidrar till att minska klimatpåverkan med motsvarande 557 000 ton koldioxid. Det betyder att med hänsyn till klimatet finns ingen annan produktionsform som slår fjärrvärme för att värma ditt hus. Att ha fjärrvärme i ett år är lika bra för klimatet som att inte köra bil i tre år.

Länk: Mälarenergis Klimatbokslut

Vi gillar vattenkraft. Därför har vi 41 stationer.

Redan år 1891 byggde vi vår första vattenkraftstation i samarbete med det då nystartade företaget ASEA, numera ABB. Kraftstationen är faktiskt ännu i drift, och är fungerar idag som både museum och en väl fungerande anläggning. Vi har idag hela 41 vattenkraftstationer runt om i Mellansverige, varav 36 är småskaliga. Sammanlagt producerar de cirka 200 GWh el per år, beroende på nederbördsförhållandena. Liksom vår första vattenkraftstation har flera av dessa ett högt kulturellt värde, vissa med anor ända från 1500- och 1600-talet. Under åren i Mälarenergis ägo har vi omsorgsfullt renoverat, underhållit och utvecklat varenda en av dem. För oss har det alltid varit viktigt att värna om den småskaliga vattenkraften, precis som att visa hänsyn för ekosystemet i den närliggande miljön.

Våra kunder kan köpa lokal solkraft

I februari 2014 invigdes Sveriges första solpark med en effekt över 1 MW. Tack vare vårt samarbete med ägarna, Kraftpojkarna, kan våra kunder numera köpa all solel som produceras i parken. Solparken ligger mellan Västerås och Enköping och producerar cirka 1,2 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar hushållselen i ungefär 400 lägenheter under ett år.

Vi återanvänder restmaterialet

Vi arbetar för att så långt möjligt återanvända och återvinna det restmaterial vi själva ger upphov till i våra processer. Det slam som blir en restprodukt vid avloppsreningen är ett bra exempel på fungerande kretslopp. 2018 gick 43 % av slammet tillbaka till jordbruksmark. På sikt ska allt slam kunna nyttiggöras. 

Genom att röta slammet producerade vi även cirka 1 700 000 kubikmeter gas som förädlas till fordonsgas. Gasen vi producerar motsvarar cirka 1 100 000 liter bensin. Vi återanvänder dessutom alla askor från verksamheten i Kraftvärmeverket som anläggningsmaterial. Undantaget är flygaska från avfallsförbränningen som används för att återställa ett tidigare kalkbrott och där askan är en av huvudbeståndsdelarna i det gips som används som återfyllnad.

Artiklar om hållbarhet

Mälarenergi inviger ny faunapassage i Rällsälven

Nu på söndag 9 juni inviger vi den nya faunapassagen vid Rällsälvens vattenkraftverk i norra Örebro län. En ny chans för flera akut hotade och rödlistade arter som nu kommer att kunna ta sig till nya livsmiljöer. Välkommen till invigningen av faunapassagen i Rällsälven När: söndag den 9 juni kl. 11.00 Var: För att hitta […] Läs hela nyheten

 1. Aroseken och Mälarenergi inviger byggbodar som värms med fjärrvärme

  En traditionell byggbod värms oftast med el vilket gör den till en riktig energislukare. Nu har Mälarenergi tillsammans med Aroseken kopplat byggbodar till fjärrvärmenätet för att sänka energiförbrukningen och göra byggboden mer hållbar. Nu bygger Aroseken ett nytt småhusområde på Nordanby Äng i Västerås. Småhusen kommer värmas med fjärrvärme och då passade det bra att […]
 2. Solel och laddplatser förbättrar framtiden

  Mälarenergi erbjuder många olika hållbara tjänster och produkter. Bland annat solel och laddplatser, något som det finns stor efterfrågan på. Brf Kolarhagen är ett exempel på en brf som storsatsar på hållbarhet. Mälarenergi satsar för att möta efterfrågan För att kunna möta den stora efterfrågan på solel och laddplatser har vi startat ett samarbete inom […]
 3. Följ dina sopors väg till värme och el

  Dina sopor blir till värme och el i Mälarenergis kraftvärmeanläggning Block 6. Vi energiåtervinner det avfall som inte längre kan återvinnas till nya produkter.  Redan 1954 började Mälarenergi förse Västeråsarna med fjärrvärme. I dag är fjärrvärmenätet 81 mil långt och 98 % av fastigheterna i Västerås tätort värms upp med fjärrvärme från Kraftvärmeverket. Därutöver förser […]
 4. Se filmen – Mälarenergis resa mot en fossiloberoende energiproduktion

  På 20 år har Mälarenergi gått från att vara fossilberoende till att vara helt fossiloberoende i produktionen av el och fjärrvärme. Vi har gjort en bränsleresa från olja till kol, från kol till biobränsle, från biobränsle till avfall och nästa steg är återvunnet trä år 2020.  Läs mer om Mälarenergis resa mot en fossilfri energiproduktion: […]
Fler nyheter

Ursprungsmärkning