Gå till innehållet
Meny

Miljöfrågorna är väldigt centrala för oss. Varje år gör vi ett Klimatbokslut och resultatet visar att vår verksamhet, med gemensamma lösningar för infraservice, bidrar till att minska stadens miljöpåverkan.

Biodling

Vi arbetar för miljön

Miljön har alltid varit en hjärtefråga för oss som infraserviceföretag. Vi bidrar till en minskad miljöpåverkan genom en rad olika insatser, bland annat i form av gemensamma lösningar som fjärrvärme, el, vatten och avloppsrening. Vårt årliga Klimatbokslut visar faktiskt att regionens klimatpåverkan är lägre med Mälarenergis verksamhet än utan. Sedan 2002 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 

Att energiåtervinna avfall är en vinst för miljön

Tack vare fjärrvärme kan vi energiåtervinna avfall som annars skulle gå till deponi. När vi började energiåtervinna avfall på Kraftvärmeverket mer än halverades utsläppen av fossil koldioxid per person i Västerås. Det är i särklass det största bidraget till minskade koldioxidutsläpp i Västerås under senare år. Med ett kommande nytt kraftvärmeblock där primärbränslet består av återvunnet trä kan vi helt gå ifrån fossila bränslen som olja och kol. Till år 2020 kommer vi bara använda förnybara och återvunna bränslen när vi producerar fjärrvärme och el. Det kommer hjälpa våra ägare Västerås stad att nå sitt mål att  minska utsläppen av växthusgaser med mer än 60 % per invånare till 2020, jämfört med 1990. Sett till enbart Mälarenergis påverkan nåddes det målet redan 2014.

Fjärrvärme är rätt lösning på rätt plats

Att ha rätt lösning för uppvärmning av hus och lokaler på rätt plats spelar en stor roll för klimatet eftersom all energiproduktion innebär en klimatpåverkan. Därför är det rimligt att jämföra vad många individuella lösningar skulle ha för påverkan jämfört med fjärrvärme. Klimatbokslutet för 2017 visar att Mälarenergi bidrar till att minska klimatpåverkan med motsvarande 591 800 ton koldioxid. Det betyder att med hänsyn till klimatet finns ingen annan produktionsform som slår fjärrvärme för att värma ditt hus. Att ha fjärrvärme i ett år är lika bra för klimatet som att inte köra bil i tre år.

Länk: Mälarenergis Klimatbokslut

Vi gillar vattenkraft. Därför har vi 42 stationer.

Redan år 1891 byggde vi vår första vattenkraftstation i samarbete med det då nystartade företaget ASEA, numera ABB. Kraftstationen är faktiskt ännu i drift, och är fungerar idag som både museum och en väl fungerande anläggning. Vi har idag hela 42 vattenkraftstationer runt om i Mellansverige, varav 36 är småskaliga. Sammanlagt producerar de cirka 200 GWh el per år, beroende på nederbördsförhållandena. Liksom vår första vattenkraftstation har flera av dessa ett högt kulturellt värde, vissa med anor ända från 1500- och 1600-talet. Under åren i Mälarenergis ägo har vi omsorgsfullt renoverat, underhållit och utvecklat varenda en av dem. För oss har det alltid varit viktigt att värna om den småskaliga vattenkraften, precis som att visa hänsyn för ekosystemet i den närliggande miljön.

Våra kunder kan köpa lokal solkraft

I februari 2014 invigdes Sveriges första solpark med en effekt över 1 MW. Tack vare vårt samarbete med ägarna, Kraftpojkarna, kan våra kunder numera köpa all solel som produceras i parken. Solparken ligger mellan Västerås och Enköping och producerar cirka 1,2 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar hushållselen i ungefär 400 lägenheter under ett år.

Vi återanvänder restmaterialet

Vi arbetar för att så långt möjligt återanvända och återvinna det restmaterial vi själva ger upphov till i våra processer. Det slam som blir en restprodukt vid avloppsreningen är ett bra exempel på fungerande kretslopp. 2015 gick så mycket som 70 % av slammet till lantbruket. På sikt ska allt slam kunna nyttiggöras.

Parallellt producerade vi även cirka 2 000 000 kubikmeter gas genom rötning av slammet. Gas som i sin tur förädlas till fordonsgas. Vi återanvänder dessutom alla askor som anläggningsmaterial. Undantaget är flygaska från avfallsförbränningen som används för att återställa ett tidigare kalkbrott och där askan är en av huvudbeståndsdelarna i det gips som används som återfyllnad.

Naturvårdsprojekt