Gå till innehållet
Meny

Vi blir grönare för varje dag

Bin är jätteviktiga för att vi ska få mat på bordet, därför stöttar Mälarenergi Ciccis biprodukter genom att sponsra bisamhällen för att synliggöra binas livsviktiga uppgift, att pollinera våra grödor.

Mer om vår bisatsning

Miljöfrågorna är centrala för Mälarenergi. Varje år gör vi ett Klimatbokslut. Resultatet visar att vår verksamhet, med gemensamma lösningar för infraservice som fjärrvärme, el, vatten och avloppsrening, bidrar till att minska stadens miljöpåverkan.

Hållbar framtid

Ända sedan starten 1861 har Mälarenergi på olika sätt gått i bräschen när det gäller att värna vår miljö. Från början handlade det om att införa avloppsrening och ett effektivt fjärrvärmenät. Nu handlar det om att använda förnybara energikällor och bedriva naturvårdsprojekt. Sedan 2002 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Miljöfrågor är hjärtefrågor

Miljön har alltid varit en hjärtefråga för oss som infraserviceföretag. Vi bidrar till en minskad miljöpåverkan genom en rad olika insatser, bland annat i form av gemensamma lösningar som fjärrvärme, el, vatten och avloppsrening. Vårt årliga Klimatbokslut visar faktiskt att regionens klimatpåverkan är lägre med Mälarenergis verksamhet än utan.

Vårt mest ambisiösa miljömål: 
olje- och kolfri fjärrvärme och el år 2020

Tack vare fjärrvärme kan vi ta tillvara resurser som annars skulle gått till spillo. När vi började energiåtervinna avfall på Kraftvärmeverket mer än halverades utsläppen av fossil koldioxid per person i Västerås. Det är i särklass det största bidraget till minskade koldioxidutsläpp i Västerås under senare år. Med ett kommande nytt kraftvärmeblock där primärbränslet består av återvunnet trä kan vi helt gå ifrån fossila bränslen som olja och kol. Till år 2020 kommer vi bara använda förnybara och återvunna bränslen i produktionen av fjärrvärme och el, vilket ytterligare kommer hjälpa våra ägare Västerås stad att nå målet om att till 2020 minska utsläppen av växthusgaser med mer än 60 % per invånare jämfört med år 1990. Sett till enbart Mälarenergis påverkan nåddes det målet redan 2014. Mälarenergis klimatbokslut för 2016 visar att Mälarenergi bidrar till att minska klimatpåverkan med motsvarande 675 900 ton koldioxid.

Att ha fjärrvärme i ett år är lika bra för klimatet som att inte köra bil i tre år.

Att ha rätt lösning för uppvärmning av hus och lokaler på rätt plats spelar en stor roll för klimatet eftersom all energiproduktion innebär en klimatpåverkan. Därför är det rimligt att jämföra vad många individuella lösningar skulle ha för påverkan jämfört med fjärrvärme. Klimatbokslutet för 2016 visar att Mälarenergi bidrar till att minska klimatpåverkan med motsvarande 675 900 ton koldioxid. Det betyder att med hänsyn till klimatet finns ingen annan produktionsform som slår fjärrvärme för att värma ditt hus. Fjärrvärme är helt enkelt rätt lösning på rätt plats.

Länk: Mälarenergis Klimatbokslut

Vi gillar vattenkraft

Redan år 1891 byggde vi vår första vattenkraftstation i samarbete med det då nystartade företaget ASEA, numera ABB. Kraftstationen är faktiskt ännu i drift, och är fungerar idag som både museum och en väl fungerande anläggning. Vi har idag hela 42 vattenkraftstationer runt om i Mellansverige, varav 36 är småskaliga. Sammanlagt producerar de cirka 200 GWh el per år, beroende på nederbördsförhållandena. Liksom vår första vattenkraftstation har flera av dessa ett högt kulturellt värde, vissa med anor ända från 1500- och 1600-talet. Under åren i Mälarenergis ägo har vi omsorgsfullt renoverat, underhållit och utvecklat varenda en av dem. För oss har det alltid varit viktigt att värna om de småskaliga vattenkraften, precis som att visa hänsyn för ekosystemet i den närliggande miljön.

En av Sveriges första solcellsparker

I februari 2014 invigdes Sveriges första solpark med en effekt över 1 MW. Tack vare vårt samarbete med ägarna, Kraftpojkarna, kan våra kunder numera köpa all solel som produceras i parken. Solparken ligger mellan Västerås och Enköping och producerar cirka 1,2 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar hushållselen i ungefär 400 lägenheter under ett år.

Vi återanvänder restmaterialet

Vi arbetar för att så långt möjligt återanvända och återvinna det restmaterial vi själva ger upphov till i våra processer. Det slam som blir en restprodukt vid avloppsreningen är ett bra exempel på fungerande kretslopp. 2015 gick så mycket som 70 % av slammet till lantbruket. På sikt ska allt slam kunna nyttiggöras.

Parallellt producerade vi även cirka 2 000 000 kubikmeter gas genom rötning av slammet. Gas som i sin tur förädlas till fordonsgas. Vi återanvänder dessutom alla askor som anläggningsmaterial. Undantaget är flygaska från avfallsförbränningen som används för att återställa ett tidigare kalkbrott och där askan är en av huvudbeståndsdelarna i det gips som används som återfyllnad.


Naturvårdsprojekt