Gå till innehållet
Meny

Anslutning eller ändring av sprinkleranläggning

Önskar ni ansluta en sprinkleranläggning vid nybyggnation anges det i samband med beställningen av vatten och avlopp under Entreprenör och hanteras i anslutningsärendet.

Önskar ni ändra dimension på vattenservisledningen eller ansluta en sprinklerservisledning till en befintlig byggnad görs en beställning av vatten och avlopp under Entreprenör.

Ska ni göra ändringar som påverkar en befintlig sprinkleranläggning ska det anmälas till Vatten – Marknad & Distribution på vattenmd@malarenergi.se.

För dig som önskar att ansluta sprinkler är det bra att känna till följande:

  • Mälarenergi har ingen skyldighet i sitt uppdrag som VA-huvudman för Västerås kommunala VA-anläggning att tillgodose fastigheter med vatten för sprinkler/brandvatten. Därför ska ett sprinkleravtal upprättas mellan Mälarenergi och fastighetsägaren där villkoren för sprinkleranläggningens inkoppling avtalas. Avtalet ska vara signerat innan inkoppling av sprinkleranläggning till det kommunala vattenledningsnätet medges.

  • Mälarenergi garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per tidsenhet alltid kan levereras och rekommenderar därför tank/bassäng.

  • Mälarenergi ger i första hand tillstånd för en gemensam servisledning för sprinkler och dricksvatten och tillåter endast i undantagsfall en separat sprinklerservis.

  • Det ska råda fullgott skydd mot återströmning av sprinklervatten tillbaka till vattenledningsnätet. Mälarenergi anser att sprinklervatten motsvarar vätskekategori 4 och ska därför ha minst skyddsmodul BA enligt SS-EN 1717. Har sprinklern en tank/bassäng ska denna vara konstruerad för att uppfylla kraven på klass AA (fritt luftgap) enligt SS-EN 1717.

  • Om tillsatser används till släckvattnet ska byggherren redovisa detta och återströmningsskydd klass AA kan komma att krävas.

  • Mälarenergi kan komma att avtala om en viss genomspolning/omsättning av vatten i servisledningen.

  • Före kapacitetsprov får utföras ska Distributionsnät – Drift & Underhåll kontaktas på 021-39 51 67 eller mail: post@malarenergi.se

  • Brukningsavgift debiteras fastighetsägaren enligt huvudmannens vid varje tidpunkt gällande VA-prislista. (sprinkleravgift saknas för närvarande men planeras att införas under 2020).

  • I vissa fall vill Mälarenergi att vattenförbrukningen ska fastställas genom mätning. Om vattenförbrukningen ska mätas gäller följande. Huvudmannen tillhandahåller mätaren och den förblir huvudmannens egendom. Huvudmannen väljer dimension på vattenmätare i samråd med fastighetsägaren. Fastighetsägaren ansvarar för att mätarplatsen är godkänd enligt huvudmannens anvisningar. Mätarplatsen ska förses med el enligt huvudmannens installationsanvisning.