Gå till innehållet

Elnätspriser företag

För att se aktuella priser för 2022: Prislista elnät företag 2022 (pdf)

Priser 2023

Alla priser är exklusive moms (25%).

Energiskatt tillkommer på elnätsavgiften. Information om energiskatten.

Prislista för företag i Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen och Tidö-Lindö med närliggande områden.

Prövning av samtliga nättariffer och avgifter i prislistan kan begäras hos Energimarknadsinspektionen.

Säkringsabonnemang

Kategori/Mätarsäkring Fast avgift (1) kr/mån Elöverföring öre/kWh
Lägenhet (2) 96 26,20
16 A 205 26,20
20 A 251 26,20
25 A 294 26,20
35 A 353 26,20
50 A 429 26,20
63 A 486 26,20

1.   I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift med 4,35 kr/år samt elberedskapsavgift med 39,20 kr/år.

2.  Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang samt minst ett abonnemang av annan kategori för fastighetens allmänna behov på samma servis. Max mätarsäkring 16 A vid trefasleverans eller 25 A vid enfasleverans. Dvs. kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte.

 • Kunder med behov av större mätarsäkring än 63 A hänvisas till effektabonnemang.
 • Vid byte från större mätarsäkring till mätarsäkring mindre än 80 A ska mätplatsen byggas om för direktmätning. För ombyggnad av mätplats och tillhörande kostnader ansvarar kunden.
 • Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 kr. Gäller ej vid nyanslutning.

malarenergi.se/elavbrott hittar du även information om den aktuella utryckningskostnad du kan komma att debiteras om ett anmält fel visar sig bero på brister i din egen elanläggning.

Effektabonnemang lågspänning (0,4kV)

Fast avgift (1) kr/månad Månads-
effektavgift (2) kr/kW
Elöverföring öre/kWh
634 72,88 5,70

1. I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift med 4,35 kr/år samt elberedskapsavgift med 39,20 kr/år.

2. Månadseffektavgift erläggs för högsta utnyttjad timeffekt under varje månad.

 • Vid byte från mätarsäkring mindre än 80 A till mätarsäkring större än 80 A ska mätplatsen byggas om för strömtransformatormätning. För ombyggnad av mätplats och tillhörande kostnader ansvarar kunden.
 • Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 kr. Gäller ej vid nyanslutning.

Effektabonnemang högspänning (6-30 kV)

Kategori Fast avgift
kr/månad (1)
Årseffektavgift
kr/kW och månad (2)
Elöverföring
öre/kWh
Hsp 6-10 kV (1,2,3) 3 190 33,24 2,40
Hsp 20-30 kV (1,2,3) 15 150 32,24 2,40

1. I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift med 4,35 kr/år samt elberedskapsavgift med 39,20 kr/år. Om abonnemanget har flera mätpunkter i olika ställverk erläggs en extra avgift om 240 kr/månad för varje mätpunkt utöver den första. Om mätpunkterna är belägna i samma ställverk erläggs en avgift på 128 kr/månad för varje mätpunkt utöver den första.

2. Årseffektavgift erläggs för abonnerad årseffekt. Överskrider utnyttjad aktiv årseffekt abonnerad årseffekt, erläggs en avgift på 200 % av årseffektavgiften för den effekt varmed abonnerad årseffekt överskrids. Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva årseffekten anses vara medelvärdet av de två högsta timvärdena från olika månader under året. Omfattar abonnemanget endast del av år eller sker ändring av abonnerad årseffekt under kalenderåret baseras utnyttjad effekt på högsta timvärde under abonnemangets giltighetstid. Ändring av abonnerad årseffekt medges en gång under kalenderåret förutsatt att kapacitet finns i nätet. Överskrider utnyttjad reaktiv årseffekt 50 % av abonnerad årseffekt erläggs avgift för den reaktiva effekt som överskrider 50 % av abonnerad årseffekt. För reaktiv överuttagsavgift se punkt 3. Möjlighet finns att abonnera på överskjutande reaktiv effekt.

3. Avgift för överuttag reaktiv årseffekt 60 kr/kV Ar.

 • Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 kr. Gäller ej vid nyanslutning.

Produktionsanläggningar lågspänning (0,4 kV)

Effekt produktions-
anläggning
Säkringsabonnemang Effektabonnemang
Fast avgift (1) uttag kr/mån Enligt säkringsabonnemang Enligt effektabonnemang
Fast avgift inmatning kr/mån 0 154
Inmatningsersättning låglasttid (2) öre/kWh 6,70 6,70
Inmatningsersättning höglasttid (2) öre/kWh 11,10 11,10

Månadseffektavgift och överföringsavgift (uttag) gäller enligt respektive taxa.

1.   Särskilt abonnemang för förbrukning till anläggningen ska finnas.
2. Med höglast avses måndag-fredag klockan 06-22 enligt svensk normaltid under månaderna november-mars. Övrig tid är låglast.

Produktionsanläggning högspänning (6-30 kV)

Spänningsnivå 6 - 10 kV 20 -30 kV
  < 1 500 kW netto-
producent (1)
< 1 500 kW netto-
konsument (1)
≥ 1 500 kW ≥ 1 500 kW
Fast avgift uttag kr/mån 729 Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang
Fast avgift inmatning kr/mån 205 205 205 205
Effektavgift uttag kr/kW, månad Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang
Effektavgift inmatning (2) kr/kW, månad 0 10 10 8
Överföringsavgift uttag öre/kWh Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang
Inmatningsersättning (3) låglasttid öre/kWh 6,00 6,00 6,00 6,00
Inmatningsersättning (3) höglasttid öre/kWh 9,90 9,90 9,90 9,90

1. Nettoproducent betyder att inmatad energi till nät är större än uttagen energi från nät under ett kalenderår.

Nettokonsument betyder att uttagen energi från nät är större än inmatad energi till nät under ett kalenderår.

2. Effektavgift för inmatning avser inmatad effekt till nät som överskrider abonnerad effekt för uttag.

3. Med höglast avses måndag-fredag klockan 06-22 enligt svensk normaltid under månaderna november-mars. Övrig tid är låglast.

 

Tillfälliga anläggningar - Byggkraft

Säkringsstorlek (A) Pris kr
16-63 A 3 250
80-250 A 17 000
>315 A Verklig kostnad minst 25 000

Fullständiga villkor, säkerhetskrav och förutsättningar som gäller för Tillfälliga anläggningar-Byggkraft samt vad som ingår i priset framgår av Tekniska anvisningar för anslutning till Mälarenergi Elnät.

 • Mälarenergi Elnät AB kommer så snart kundens valda elföretag skickat in en föranmälan om byggkraft att skicka ett avtal till kunden. Kunden ska signera avtalet.
  Avgiften gäller anläggningar som kan anslutas till befintligt nät och där inte någon utbyggnad eller projektering av distributionsnätet krävs för anslutningen. I övriga fall ska anslutningstiden bestämmas i varje enskilt fall och eventuell offert lämnas till kunden.
 • Vid höjning av säkring eller flytt av byggkraftskåp utgår antingen självkostnad eller ny anslutningsavgift för tillfällig anläggning. Detta ska anmälas via en ny föranmälan av kundens elföretag.
 • Om byggkraftskåpet för anslutningen inte finns på plats eller anslutningen inte kan göras på överenskommen tid eller inte uppfyller kraven för inkoppling, betalar kunden de extra kostnader som uppkommer.
 • Förutom anslutningsavgift betalas under anslutningstiden nätavgift samt för den energi som förbrukas. Nätavgift samt förbrukad energi faktureras separat enligt ordinarie taxa.

Evenemangskraft max 7 dagar. Beställ via Blanketten för beställning av evenemangskraft (pdf)

Nyanslutning lågspänning (0,4kV)

Servicesäkring (A) Fågelavstånd till närmaste belägen anslutningspunkt
  0-200 m
(kr)
200-600 m
(kr)
600-1200 m
(kr)
1200-1800 m
(kr)
16-25 A 30 500 30 500 + 262 kr/m 135 300 + 640 kr/m 519 300 + 389 kr/m
35 A 38 700 38 700 + 262 kr/m 143 500 + 640 kr/m 527 500 + 389 kr/m
50-63 A 61 660 61 660 + 262 kr/m 166 460 + 640 kr/m 550 460 + 389 kr/m

För anslutningar med en servissäkring på 80 A och högre debiteras ett grundpris på 820 kr/A samt självkostnaden för serviskabel fram till anslutningspunkten.

 • Tillägg till ovanstående kostnader kan tillkomma för arbeten utanför normala förhållanden, t.ex. vid tjältining, speciella markförhållanden och/eller icke ordinarie arbetstid.
 • Fastighetsägaren svarar för kanalisation/öppen schakt för serviskabel inom egen fastighet.

Här räknas gårdstomten som tomtgräns för större jordbruksfastigheter.

 • För serviskablar till villor med servissäkring 16-25 A ingår servisröret i anslutningsavgiften.

Med anslutningspunkt avses plats i nätet som är förberett och dimensionerat för anslutning av anläggning till befintligt nät. Vid höjning av servissäkring utgår en kompletterande anslutningsavgift som är skillnaden mellan grundavgiften för befintlig servissäkring och avgiften för den begärda servissäkringshöjningen. Grundavgiften 820 kr/kVA debiteras kunden vid ökning av installerad betald anslutningseffekt.

 

Nyanslutning högspänning (10-30 kV)

För högspänningsanslutningar upp till 2 MVA debiteras en grundavgift på 760 kr/kVA samt självkostnaden för framdragning och anslutning av högspänningskablarna i kundens högspänningsställverk.

Anslutningar över 2 MVA debiteras självkostnaden för framdragning och anslutning av högspänningskablarna i kundens högspänningsställverk samt del i utmatande ställverk i mottagningsstationen. Lägsta debiterade avgift är grundavgift. Grundavgiften 760 kr/kVA debiteras kunden vid ökning av installerad betald anslutningseffekt.