Gå till innehållet

Elnätspriser företag

Se även Vanliga frågor och svar om elnätspriser

Priser 2024

Alla priser är exklusive moms (25%).

Energiskatt tillkommer på elnätsavgiften. Information om energiskatten.

Prislista för företag i Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen och Tidö-Lindö med närliggande områden.

Prövning av samtliga nättariffer och avgifter i prislistan kan begäras hos Energimarknadsinspektionen.

Säkringsabonnemang

Säkringsstorlek (A) Fast avgift (1) kr/mån Elöverföring öre/kWh
Lägenhet (2) 116,47 33,60
16 A 232,47 33,60
20 A 252,47 33,60
25 A 277,47 33,60
35 A 327,47 33,60
50 A 399,47 33,60
63 A 464,47 33,60
 1. I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift med 4,35 kr/år samt elberedskapsavgift med 39,20 kr/år.

 2. Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang samt minst ett abonnemang av annan kategori för fastighetens allmänna behov på samma servis. Max mätarsäkring 16 A vid trefasleverans eller 25 A vid enfasleverans. Dvs. kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte.

 • Vid höjning av säkring kan det tillkomma en kompletterande anslutningsavgift. Se rubrik ”Nyanslutning, lågspänning” och sista textstycket.
 • Kunder med behov av större mätarsäkring än 63 A hänvisas till effektabonnemang.
 • Vid byte från större mätarsäkring till mätarsäkring mindre än 80 A ska mätplatsen byggas om för direktmätning. För ombyggnad av mätplats och tillhörande kostnader ansvarar kunden.
 • Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 kr. Gäller ej vid nyanslutning

Effektabonnemang lågspänning

Fast avgift (1) kr/månad Månads-
effektavgift (2) kr/kW
Elöverföring öre/kWh
862,47 67,88 8,00
 1. I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift med 4,35 kr/år samt
  elberedskapsavgift med 39,20 kr/år.
 2. Månadseffektavgift erläggs för högsta utnyttjad timeffekt under varje månad.
 • Vid byte från mätarsäkring mindre än 80 A till mätarsäkring större eller lika med 80 A ska mätplatsen byggas om för strömtransformatormätning. För ombyggnad av mätplats och tillhörande kostnader ansvarar kunden.
  Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 kr. Gäller ej vid nyanslutning.

Effektabonnemang högspänning

Kategori Fast avgift
kr/månad (1)
Årseffektavgift
kr/kW och månad (2)
Elöverföring
öre/kWh
Hsp 6-10 kV (1,2,3) 3 176,33 36,64 4,20
Hsp 20-30 kV (1,2,3) 18 011,33 34,44 4,20
 1. I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 905 kr/år, nätövervakningsavgift med 870 kr/år samt elberedskapsavgift med 2 129 kr/år. Om abonnemanget har flera mätpunkter anslutna till en och samma transformatorstation på samma spänningsnivå erläggs en avgift på 215 kr/månad för varje mätpunkt utöver den första.
 2. Årseffektavgift erläggs för abonnerad årseffekt. Överskrider utnyttjad aktiv årseffekt abonnerad årseffekt, erläggs en avgift på 200 % av årseffektavgiften för den effekt varmed abonnerad årseffekt överskrids. Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva årseffekten anses vara medelvärdet av de två högsta timvärdena från olika månader under året. Omfattar abonnemanget endast del av år eller sker ändring av abonnerad årseffekt under kalenderåret baseras utnyttjad effekt på högsta timvärde under abonnemangets giltighetstid. Ändring av abonnerad årseffekt medges en gång under kalenderåret förutsatt att kapacitet finns i nätet. Överskrider utnyttjad reaktiv årseffekt 50 % av abonnerad årseffekt erläggs avgift för den reaktiva effekt som överskrider 50 % av abonnerad årseffekt. För reaktiv överuttagsavgift se punkt 3. Möjlighet finns att abonnera på överskjutande reaktiv effekt.
 • Avgift för överuttag reaktiv årseffekt 60 kr/kV Ar.
 • Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 kr. Gäller ej vid nyanslutning.

Produktionsanläggningar lågspänning

Effekt produktions-
anläggning
Säkringsabonnemang
≤ 63A
Effektabonnemang
≥ 80A
Fast avgift (1) uttag kr/mån Enligt säkringsabonnemang Enligt effektabonnemang
Fast avgift inmatning kr/mån 0 174
Inmatningsersättning låglasttid (2) öre/kWh 5,40 5,40
Inmatningsersättning höglasttid (2) öre/kWh 10,10 10,10

Särskilt abonnemang för förbrukning till anläggningen ska finnas. Månadseffektavgift och överföringsavgift (uttag) gäller enligt respektive taxa.

 1. Med höglast avses måndag–fredag klockan 06–22 enligt svensk normaltid under månaderna november–mars. Övrig tid är låglast.

Produktionsanläggning högspänning

Spänningsnivå 6 - 10 kV 20 -30 kV
  < 1 500 kW netto-
producent (1)
< 1 500 kW netto-
konsument (1)
≥ 1 500 kW ≥ 1 500 kW
Fast avgift uttag kr/mån 824 Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang
Fast avgift inmatning kr/mån 232 232 232 232
Effektavgift uttag kr/kW, månad Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang
Effektavgift inmatning (2) kr/kW, månad 0 13 13 11
Överföringsavgift uttag öre/kWh Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang Enligt effekt-abonnemang
Inmatningsersättning (3) låglasttid öre/kWh 2,58 2,58 2,58 2,58
Inmatningsersättning (3) höglasttid öre/kWh 6,08 6,08 6,08 6,08
 1. Nettoproducent betyder att inmatad energi till nät är större än uttagen energi från nät under ett kalenderår.
  Nettokonsument betyder att uttagen energi från nät är större än inmatad energi till nät under ett kalenderår.
 2. Effektavgift för inmatning avser inmatad effekt till nät som överskrider abonnerad effekt för uttag.
 3. Med höglast avses måndag–fredag klockan 06–22 enligt svensk normaltid under månaderna november-mars.
  Övrig tid är låglast.

Tillfälliga anläggningar - Byggkraft

Säkringsstorlek (A) Pris kr
16-63 A 7 000
80-250 A 10 000
>315 A Verklig kostnad minst 12 500

Fullständiga villkor, säkerhetskrav och förutsättningar som gäller för Tillfälliga anläggningar-Byggkraft samt vad som ingår i priset framgår av Tekniska anvisningar för anslutning till Mälarenergi Elnät.

 • Mälarenergi Elnät AB kommer så snart kundens valda elföretag skickat in en föranmälan om byggkraft att skicka ett avtal till kunden. Kunden ska signera avtalet.
  Avgiften gäller anläggningar som kan anslutas till befintligt nät och där inte någon utbyggnad eller projektering av distributionsnätet krävs för anslutningen. I övriga fall ska anslutningstiden bestämmas i varje enskilt fall och eventuell offert lämnas till kunden.
 • Vid höjning av säkring eller flytt av byggkraftskåp utgår antingen självkostnad eller ny anslutningsavgift för tillfällig anläggning. Detta ska anmälas via en ny föranmälan av kundens elföretag.
 • Om byggkraftskåpet för anslutningen inte finns på plats eller anslutningen inte kan göras på överenskommen tid eller inte uppfyller kraven för inkoppling, betalar kunden de extra kostnader som uppkommer.
 • Förutom anslutningsavgift betalas under anslutningstiden nätavgift samt för den energi som förbrukas. Nätavgift samt förbrukad energi faktureras separat enligt ordinarie taxa.

Evenemangskraft max 7 dagar. Beställ via Blanketten för beställning av evenemangskraft (pdf)

Nyanslutning, lågspänning

16-63 A

Säkringsstorlek (A) 0-200 m
(kr)
200-600 m
(kr)
600-1200 m
(kr)
1200-1800 m
(kr)
16-25 A 40 000 40 000 + 342 kr/m 176 800 + 810 kr/m 662 800 + 475 kr/m
35 A 49 510 49 510 + 342 kr/m 186 310 + 810 kr/m 672 310 + 475 kr/m
50-63 A 76 138 76 138 + 342 kr/m 212 938 + 810 kr/m 698 938 + 475 kr/m

Fågelavstånd till närmaste belägen anslutningspunkt.

>80 A

För anslutningar med en servissäkring på 80 A och högre debiteras ett grundpris på 951 kr/A samt självkostnaden för serviskabel fram till anslutningspunkten.

Övrigt

 • Tillägg till ovanstående kostnader kan tillkomma för arbeten utanför normala förhållanden, t.ex. vid tjältining, speciella markförhållanden och/eller icke ordinarie arbetstid.
 • Fastighetsägaren svarar för kanalisation/öppen schakt för serviskabel inom egen fastighet. Här räknas gårdstomten som tomtgräns för större jordbruksfastigheter.

Med anslutningspunkt avses plats i nätet som är förberett och dimensionerat för anslutning av anläggning till befintligt nät. Vid höjning av servissäkring kan det tillkomma en kompletterande anslutningsavgift som är skillnaden mellan grundavgiften för befintlig servissäkring och avgiften för den begärda servissäkringshöjningen. Grundavgiften 951kr/A debiteras kunden vid höjning av installerad betald servissäkring.

Nyanslutning, högspänning

För att förse din verksamhet med större effekt behöver vi ofta bygga om eller bygga ut elnätet. Kontakta oss därför tidigt med er verksamhets behov.

För högspänningsanslutningar upp till och med 2 MVA debiteras en grundavgift på 848 kr/kVA samt självkostnaden för framdragning och anslutning av högspänningskablarna i kundens högspänningsställverk.

Anslutningar över 2 MVA debiteras en grundavgift på 1278 kr/kVA samt självkostnaden för framdragning och anslutning av högspänningskablarna i kundens högspänningsställverk. Grundavgiften debiteras vid ökning av installerad betald anslutningseffekt. Om anslutningen kräver förstärkning av överliggande elnät debiteras även dessa förstärkningar.

Ökning av installerad betald anslutningseffekt betraktas som en nyanslutning och debiteras på samma sätt samt kan medföra behov av att bygga om eller bygga ut elnätet.