Gå till innehållet

Priser för vatten och avlopp

Informationen nedan gäller Västerås. Du som bor i Hallstahammar eller Surahammar hittar aktuella prislistor under respektive rubrik i menyn till höger (desktop) eller längst ner på sidan (mobil). 

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som du betalar för att ansluta en ny fastighet till kommunalt vatten och avlopp. Brukningsavgiften  betalas månadsvis och består av en fast och en rörlig del. För övriga avgifter för tankstation och brandpostmätare, se längst ner på sidan.

Brukningsavgift 2024

Alla priser är exklusive moms.

   
a) Förbrukningsavgift, en avgift per m3 levererat vatten 16,62 kronor
b) Dagvattenavgift, en avgift per år och m2 tomtyta 1,87 kronor
c) Mätaravgift, en avgift per år och vattenmätare Se tabell vattenmätare

 

Avgift utgår per år och per vattenmätare med:

Alla priser är exklusive moms.

Vattenmätare  
DN 20 3 368 kronor
DN 25 8 083 kronor
DN 40 13 473 kronor
DN 50 20 210 kronor
DN 65 33 687 kronor
DN 80 53 897 kronor
DN 100 80 845 kronor
DN 125 98 631 kronor
DN 150 134 741 kronor

Fastigheter som endast har vatten ska betala 50 % av mätaravgiften och förbrukningsavgiften. Fastigheter med endast spillvattenavlopp ska betala 50 % för en fiktiv mätare och förbrukning.

Information om taxeringsmodellen från 2018 samt hur ni kan sänka er avgift

Olovligt öppnande eller stängd serviceventil debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift 4000 kr exkl. moms.

Anläggningsavgift 2024

Anläggningsavgiften består av fyra parametrar som tillsammans speglar kostnad och nytta för anslutningen. De fyra avgiftsparametrarna är;

 • Servisavgift- avgift för att dra fram servisledningar till en fastighet. Avgiften betalas för en, två eller tre servisledningar avsedda för vatten, spillvatten och dagvatten
 • Förbindelsepunktsavgift-nyttorelaterad avgift som speglar den nytta fastigheten har av att bli ansluten till det kommunala ledningsnätet och få tillgång till VA-huvudmannens tjänster.
 • Bostadsenhetsavgift- nyttorelaterad avgift där antalet bostadsenheter utgör ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA-tjänsterna. Avgiften syftar även till fördelning av avgifter mellan fastigheter med få och många bostadsenheter. I de fall där fastigheten inte har lägenheter används bruttoarea (BTA) som bostadsenhet och 150 m2 bedöms utgöra en bostadsenhet. Den totala bruttoarean divideras därmed med 150 m2 för att få fram ett fiktivt antal bostadsenheter.
 • Tomtyteavgift- Tomtyteavgiften speglar både kostnad och nytta. Huvudmannens kostnader ökar med ökande tomtstorlek då ledningsdragningen förbi fastigheten blir längre. Fastighetens yta påverkar även nyttan av omhändertagande av dagvatten från fastigheten samt nyttan av bortledning av dagvatten från lokalgatan utanför.

Tabellen nedan visar de nya avgifterna och kostnaden för respektive parameter för

Bostadsfastighet Kr utan moms Kr med moms
Servisavgift 54 267 67 834
Förbindelspunktsavgift 36 178 45 223
Tomtyteavgift/m2 68,69 85,87
Bostadsenhetsavgift  14 883 18 604

 

Annan fastighet Kr utan moms Kr med moms
Servisavgift 54 267 67 834
Förbindelspunktsavgift 36 178 45 223
Tomtyteavgift/m2 82,21 102,76
Avgift för dagvatten
utan upprättad förbindelsepunkt
15 375 19 219

Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.

Exempel på sådana byggnader är:

 • Kontor, Shoppingcentrum, Serverhallar
 • Butiker, Utställningslokaler, Sporthallar
 • Hotell, Restauranger
 • Industri, Lagerbyggnader
 • Skola, Sjukvårdslokal

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.

Exempel på sådan fastighet är:

 • Hamn, Virkesupplag
 • Fordonsuppställningsplats, Obemannad bensinstation
 • Biltvätt med skärmtak, Kyrkogård
 • Återvinningsstationer, Idrottsplats

Brandpostmätare / Byggmätare / Tankstation

Tillfälligt abonnemang för brandpost eller byggmätare
22,39 kr/dygn + förbrukningsavgift

Tillfälligt abonnemang för Byggmätarskåp inkl. mätare
43,94 kr/dygn + förbrukningsavgift

Avgift för upplåsning per brandpostuttag
1 600 kr exkl moms

Avgift för hämtning av vatten ur tankstation

För hämtning av vatten från tankstation debiteras gällande förbrukningsavgift per m³ levererat vatten. Borttappad tankstationsnyckel debiteras 500 kr.

Brandpostmätare som frostskadas, går sönder eller tappas bort, debiteras:

DN 20 5 600 kr
DN 25 6 000 kr
DN 40 6 400 kr

Alla priser är exklusive moms.

För hämtning av vatten från tankstation debiteras gällande förbrukningsavgift per m³ levererat vatten.