Gå till innehållet

Permanent eller tillfälligt avslut av abonnemang för vatten och avlopp

För att avslut av abonnemang skall gälla måste nedanstående uppgifter fyllas i och skickas in till oss.
För tillfälligt avslut* behöver vi få in anmälan till oss senast 4 veckor före önskat avslut.
För permanent avslut** behöver vi få in anmälan 14 veckor före önskad bortkoppling
För byggabonnemang avslut ***  behöver vi få in anmälan 5 dagar innan önskad bortkoppling av vattenmätaren.

*Tillfälligt avslut görs vid t.ex. rivning av hus och innebär att vattenmätaren tas ner tillfälligt. Abonnemanget finns kvar och ni kommer fortsatt att debiteras för de fasta avgifterna. Innan det nya huset byggs ska en VA-anmälan skickas in.

**Permanent avslut innebär att servisledningarna (ledningarna som förser fastigheten med dricksvatten och avleder avloppsvatten från fastigheten) kopplas bort från ledningsnätet och vattenmätaren tas ner. Permanent avslut gör du bara om fastigheten aldrig mer ska ha vatten och avlopp kopplat till servisledningarna. Observera att inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp går det inte alltid att säga upp sitt abonnemang eftersom kommunfullmäktige har gjort en bedömning att fastigheten har ett långsiktigt behov av vattentjänster.

***Byggabonnemang avslut Tiden 5 arbetsdagar avser avslut av byggabonnemanget och hemtagning av vattenmätaren. Finns en tillfälligt framdragen VA-servis som behöver proppas gäller 14 veckor.

Ska du flytta så gör istället en flyttanmälan

Ärendet avser
Nyttighet
Nyttighet

Avslutet avser följande anläggning

Beställare