Gå till innehållet

Prislistor och prismodeller

Prisdialog och prisändringsmodell

Mälarenergi ingår i prisdialogen. En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser. Därför har Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme tillsammans tagit fram Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag.

Prisdialogen är en modell som innefattar lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärme. Syftet är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Utdrag ur Mälarenergis prisändringsmodell

Mälarenergis prispolicy

Mälarenergi AB tillämpar i huvudsak kostnadsprissättning i kombination med marknads- och jämförelseprissättning (ägardirektiv). Det innebär att den grundläggande principen är att fjärrvärmepriset täcker den totala kostnaden för att producera och leverera fjärrvärme med hög leveranssäkerhet.

Till detta kommer jämförelse med alternativ på marknaden samt krav på avkastning samt prisnivå enligt ägardirektiven. Ägaren tar endast ut en mindre andel som utdelning, Det gör att den största delen av avkastningen återförs till bolagets verksamhet, t ex för återinvesteringar.

Mål och principer avseende prisnivån

Mälarenergis fjärrvärmepris ska möjlig göra ett hållbart agerande som ger incitament för sparande, möjliggöra anslutning av nybyggnation samt säkerställa en långsiktigt stabil fjärrvärmeleverans.

Nivån på fjärrvärmepriset ska enligt ägardirektivet vara lägre än medelnivån bland jämförbara energibolag i Sverige.

Förändringar av prisnivån och eventuella förändringar av prisstrukturen ska genomföras i dialog med kunder och kundorganisationer med tidplan och innehåll enligt stycket Prisdialog.