Gå till innehållet

Prislista elnät för privatkunder

Priserna gäller från och med 2024-01-01. Alla priser är inklusive moms (25%).

Energiskatt tillkommer på elnätsavgiften. Information om energiskatten.

Prislista för Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen och Tidö-Lindö med närliggande områden.

Prövning av samtliga nättariffer och avgifter i prislistan kan begäras hos Energimarknadsinspektionen.

Jag vill ändra mitt säkringsabonnemang! 

Säkringsabonnemang

Säkringsstorlek (A) Fast avgift (1) kr/mån Elöverföring öre/kWh
Lägenhet (2) 135 42,00
16 A 280 42,00
20 A 305 42,00
25 A 336,25 42,00
35 A 398,75 42,00
50 A 488,75 42,00
63 A 570 42,00
 1. I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift med 4,35 kr/år samt elberedskapsavgift med 39,20 kr/år. Beloppen är angivna exklusive moms (25%).
 2. Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang samt minst ett abonnemang av annan kategori för fastighetens allmänna behov på samma servis. Max mätarsäkring 16 A vid trefasleverans eller 25 A vid enfasleverans. Dvs. kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte.
 • Vid höjning av säkring kan det tillkomma en kompletterande anslutningsavgiftt. Se rubrik ”Nyanslutning, lågspänning” och sista textstycket.
 • Kunder med större effektbehov än 63 A hänvisas till prislista för företag.
 • Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 312,50 kr. Gäller ej vid nyanslutning.

malarenergi.se/elavbrott hittar du även information om den aktuella utryckningskostnad du kan komma att debiteras om ett anmält fel visar sig bero på brister i din egen elanläggning.

Produktionsanläggningar lågspänning

  Avgift/ersättning Säkringsabonnemang
Fast avgift uttag kr/månad Enligt säkringsabonnemang
Fast avgift inmatning kr/månad 0
Inmatningsersättning låglasttid1 öre/kWh (1) 6,75
Inmatningsersättning höglasttid1 öre/kWh (1) 12,625

Särskilt abonnemang för förbrukning till anläggningen ska finnas. Månadseffektavgift och överföringsavgift (uttag) gäller enligt respektive taxa.

1. Med höglast avses måndag–fredag klockan 06–22 enligt svensk normaltid under månaderna november–mars. Övrig tid är låglast.

Tillfälliga anläggningar - byggkraft

Säkringsstorlek (A) Anslutningsavgift kr
16-63 A 8 750 kr
80-250 A 12 500 kr
> 315 A Verklig kostnad minst 15 625 kr

Fullständiga villkor, säkerhetskrav och förutsättningar som gäller för Tillfälliga anläggningar-Byggkraft samt vad som ingår i priset framgår av Tekniska anvisningar för anslutning till Mälarenergi Elnät.

 • Mälarenergi Elnät AB kommer så snart kundens valda elföretag skickat in en föranmälan om byggkraft att skicka ett avtal till kunden. Kunden ska signera avtalet. Avgiften gäller anläggningar som kan anslutas till befintligt nät och där inte någon utbyggnad eller projektering av distributionsnätet krävs för anslutningen. I övriga fall ska anslutningstiden bestämmas i varje enskilt fall och eventuell offert lämnas till kunden.

 • Vid höjning av säkring eller flytt av byggkraftskåp utgår antingen självkostnad eller ny anslutningsavgift för tillfällig anläggning. Detta ska anmälas via en ny föranmälan av kundens elföretag.

 • Om byggkraftskåpet för anslutningen inte finns på plats eller anslutningen inte kan göras på överenskommen tid eller inte uppfyller kraven för inkoppling, betalar kunden de extra kostnader som uppkommer.

 • Förutom anslutningsavgift betalas under anslutningstiden nätavgift samt för den energi som förbrukas. Nätavgift samt förbrukad energi faktureras separat enligt ordinarie taxa.

Evenemangskraft max 7 dagar. Beställ via Blanketten för beställning av evenemangskraft (pdf)

Nyanslutning, lågspänning

16-63 A

  Servissäkring (A) 0-200 m 200-600 m 600-1200 m 1200-1800 m
16-25 A 50 000 kr 50 000 + 427,50 kr/m 221 000 + 1012,50 kr/m 828 500 + 593,75 kr/m
35 A 61 887,50 kr 61 887,50 + 427,50 kr/m 232 887,50 + 1012,50 kr/m 840 387,50 + 593,75 kr/m
50-63 A 95 172,50 kr 95 172,50 + 427,50 kr/m 266 172,50 + 1012,50 kr/m 873 672,50 + 593,75 kr/m

Fågelavstånd till närmaste belägen anslutningspunkt.

>80 A

För anslutningar med en servissäkring på 80 A och högre debiteras ett grundpris på 1 188,75 kr/A samt självkostnaden för serviskabel fram till anslutningspunkten.

Övrigt

 • Tillägg till ovanstående kostnader kan tillkomma för arbeten utanför normala förhållanden, t.ex. vid tjältining, speciella markförhållanden och/eller icke ordinarie arbetstid.
 • Fastighetsägaren svarar för kanalisation/öppen schakt för serviskabel inom egen fastighet. Här räknas gårdstomten som tomtgräns för större jordbruksfastigheter.

Med anslutningspunkt avses plats i nätet som är förberett och dimensionerat för anslutning av anläggning till befintligt nät. Vid höjning av servissäkring kan det tillkomma en kompletterande anslutningsavgift som är skillnaden mellan grundavgiften för befintlig servissäkring och avgiften för den begärda servissäkringshöjningen. Grundavgiften 1 188,75kr/A debiteras kunden vid höjning av installerad betald servissäkring.

 

Vanliga frågor om elnätspriser

 • Hur fungerar elnätet?

  I Sverige finns tre typer av elnät; stamnät, regionnät och lokalnät. Om man jämför elnätet med bilvägar så är stamnätet elens motorväg genom landet. Det ägs av Svenska Kraftnät och levererar el till de mindre regionnäten. Vårt regionnät ägs och sköts av Vattenfall, och det är de som levererar el till lokalnätet.

  Mälarenergi ansvarar för lokalnäten i Västerås, Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar. Som lokalnätsföretag betalar vi avgifter till regionnätsägaren Vattenfall.

  Hur fungerar elnätet? | Mälarenergi (malarenergi.se)

 • Vad ingår i elnätsavgiften?

  Elnätsföretaget tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av lokalnäten. I avgiften ingår också den kostnad som elnätsföretaget har för inköp av den el som försvinner vid överföringen i form av nätförluster (värme) – denna post påverkas just nu extra mycket av de högre elhandelspriserna. 

  Annat som ingår i elnätsavgiften är kundservice och andra nödvändiga funktioner för elnätsverksamheten. Som elnätsföretag tar vi också ut en engångsavgift för anslutning till elnätet. 

 • Vem reglerar elnätsföretagens intäkter?

  Alla elnätsföretag följer en intäktsram som fastställs av Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei är en tillsynsmyndighet och beslutar om elnätsföretagens intäktsramar, det vill säga den totala summan som Elnätsföretagen får ta ut i avgift från sina kunder. Det finns ett tak för nätbolagens tillåtna intäkter (intäktsram) eftersom elnätsbolagen är ett reglerat monopol. Det betyder att om nätbolaget tar in för höga intäkter måste priserna sänkas.

  Intäktsramen reglerar vad elnätsföretagen får ta ut i avgifter av sina kunder. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll samt vad som av Ei anses vara en skälig avkastning på ägarnas investerade kapital.

  Intäktsramen regleras på förhand och gäller under fyra år framåt. Ei kontrollerar att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen. Läs mer på www.ei.se.

 • Hur påverkar priserna på el elnätsavgiften?

  När elen du använder transporteras till dig genom elnätet försvinner det alltid en viss mängd i värme. Det kallas för nätförlust och denna nätförlust behöver elnätsföretagen köpa in på elbörsen till rådande spotpris, precis som vilken kund som helst. Det här innebär att börsens elpriser får påverkan även på elnätspriset. Dessutom uppstår kostnader för nätförluster i överliggande nät, dvs Svenska kraftnäts stamnät och regionnäten. Dessa kostnader adderas till nätförlusterna i vårt eget lokalnät och hamnar slutligen på kundernas fakturor.

  Marknadsläget på elbörsen gör därmed att kostnader för nätförlusterna påverkar den totala kostnaden för elnätsföretagen. Hur stor höjningen av elnätspriset blir för en kund i lokalnätet beror alltså på  kostnaderna i det egna nätet men också på kostnaderna från de överliggande näten i Sverige. Av den här anledning påverkar alltså elpriser i Europa även elnätsföretagen och dig som kund.

  Mälarenergi har en strategi att prissäkra nätförlusterna fem år framåt i minskande grad för att få stabila och mer förutsägbara kostnader. Det har de senaste åren har medfört lägre kostnader för nätförluster än om vi hade köpt in till rörligt pris. Prissäkringsstrategin minskar därmed marknadsspekulation och bidrar till en mer förutsägbar kostnadsutveckling och i sin tur en jämnare prisutveckling för våra kunder.

 • Varför höjer Mälenergi Elnät sina priser 2024?

  Elektrifieringen av samhället går i en takt som Sveriges elnät inte är byggt för. Energiföretagen (Energiföretagens branschorganisation) uppskattar att behovet av el kommer att öka med 120 % fram till 2045. Därför behöver vi på Mälarenergi nu göra historiskt stora investeringar för att bygga ut våra ledningsnät och möta behovet av elektrifiering. Det är väl känt att vi redan nu har en effektproblematik i Västerås, vilken även kommer växa i takt med elektrifieringen och omställningen till ett mer hållbart samhälle. Det är en utmanande tid, då lågkonjunktur och inflation sammanfaller med ett stort behov av omställning till ett mer hållbart samhälle och investeringarna måste göras för att säkra framtiden.

 • Vad kommer min elnätsavgift bli 2024?

  De nya priserna för 2024 börjar gälla 1 januari. På Mitt Mälarenergi kan du följa din förbrukning. Utifrån din tidigare förbrukning och 2024 års nya priser kan du själv uppskatta vad din nya elnätsavgift kommer bli. Den faktiska kostnaden ser du på din faktura i februari 2024.

  Mitt Mälarenergi | (malarenergi.se) (logga in med BankID)

  Priser 2024

 • Hur står sig Mälarenergis prisnivå i förhållande till andra elnätsföretag?

  Nils Holgersson-gruppen, med representanter från Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta, ger sedan 1996 ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Där redovisas fakta om prisnivåer och prisskillnader mellan olika kommuner för sophämtning, VA, el och fjärrvärme.

  Enligt vad Nils Holgersson-rapporten säger om elnätspriserna, har Mälarenergi haft lägst pris i regionen över flera år. Se årets Nils Holgersson-rapport.

 • Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB