Gå till innehållet

Prislista elnät för privatkunder

Priserna gäller från och med 2023-01-01. Alla priser är inklusive moms (25%).

Energiskatt tillkommer på elnätsavgiften. Information om energiskatten.

Prislista för Barkarö, Enhagen-Ekbacken, Gångholmen och Tidö-Lindö med närliggande områden.

Prövning av samtliga nättariffer och avgifter i prislistan kan begäras hos Energimarknadsinspektionen.

Jag vill ändra mitt säkringsabonnemang! 

Säkringsabonnemang

 Kategori/Mätarsäkring Fast avgift (1) kr/mån Elöverföring öre/kWh
Lägenhet (2) 120 32,75
16 A 256,25 32,75
20 A 313,75 32,75
25 A 367,50 32,75
35 A 441,25 32,75
50 A 536,25 32,75
63 A 607,50 32,75

1.   I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 11,10 kr/år, nätövervakningsavgift med 4,35 kr/år samt elberedskapsavgift med 39,20 kr/år. Beloppen är angivna exklusive moms (25%).

2.  Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang samt minst ett abonnemang av annan kategori för fastighetens allmänna behov på samma servis. Max mätarsäkring 16 A vid trefasleverans eller 25 A vid enfasleverans. Dvs. kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte.

 • Kunder med större effektbehov än 63 A hänvisas till prislista för företag.
 • Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 312,50 kr. Gäller ej vid nyanslutning.

malarenergi.se/elavbrott hittar du även information om den aktuella utryckningskostnad du kan komma att debiteras om ett anmält fel visar sig bero på brister i din egen elanläggning.

Produktionsanläggningar lågspänning (0,4 kV)

  Avgift/ersättning Säkringsabonnemang
Fast avgift uttag kr/månad (1) Enligt säkringsabonnemang
Fast avgift inmatning kr/månad 0
Inmatningsersättning låglasttid1 öre/kWh (2) 8,375
Inmatningsersättning höglasttid1 öre/kWh (2) 13,875

1. Särskilt abonnemang för förbrukning till anläggningen ska finnas.
2. Med höglasttid avses måndag-fredag klockan 06-22 enligt svensk normaltid under månaderna november-mars. Övrig tid är låglasttid.

Tillfälliga anläggningar - byggkraft

Säkringsstorlek (A) Anslutningsavgift kr
16-63 A 4 063 kr
80-250 A 21 250 kr
> 315 A 31 250 kr

Fullständiga villkor, säkerhetskrav och förutsättningar som gäller för Tillfälliga anläggningar-Byggkraft samt vad som ingår i priset framgår av Tekniska anvisningar för anslutning till Mälarenergi Elnät.

 • Mälarenergi Elnät AB kommer så snart kundens valda elföretag skickat in en föranmälan om byggkraft att skicka ett avtal till kunden. Kunden ska signera avtalet.
  Avgiften gäller anläggningar som kan anslutas till befintligt nät och där inte någon utbyggnad eller projektering av distributionsnätet krävs för anslutningen. I övriga fall ska anslutningstiden bestämmas i varje enskilt fall och eventuell offert lämnas till kunden.
 • Vid höjning av säkring eller flytt av byggkraftskåp utgår antingen självkostnad eller ny anslutningsavgift för tillfällig anläggning. Detta ska anmälas via en ny föranmälan av kundens elföretag.
 • Om byggkraftskåpet för anslutningen inte finns på plats eller anslutningen inte kan göras på överenskommen tid eller inte uppfyller kraven för inkoppling, betalar kunden de extra kostnader som uppkommer.
 • Förutom anslutningsavgift betalas under anslutningstiden nätavgift samt för den energi som förbrukas. Nätavgift samt förbrukad energi faktureras separat enligt ordinarie taxa.

Evenemangskraft max 7 dagar. Beställ via Blanketten för beställning av evenemangskraft (pdf)

Fast nyanslutning - Lågspänning

(Fågelavstånd till närmaste belägen anslutningspunkt)

  Säkringsstorlek (A) 0-200 m 200-600 m 600-1200 m 1200-1800 m
16-25 A 38 125 kr 38 125 + 328 kr/m 169 125 + 800 kr/m 649 125 + 486 kr/m
35 A 48 375 kr 48 375 + 328 kr/m 179 375 + 800 kr/m 659 375 + 486 kr/m
50-63 A 77 075 kr 77 075 + 328 kr/m 208 075 + 800 kr/m 688 075 + 486 kr/m

För anslutningar med en servissäkring på 80 A och högre debiteras ett grundpris på 1 025 kr/A samt självkostnaden för serviskabel fram till anslutningspunkten.

 • Tillägg till ovanstående kostnader kan tillkomma för arbeten utanför normala förhållanden, t.ex. tjältining, speciella markförhållanden och/eller icke ordinarie arbetstid.
 • Fastighetsägaren svarar för kanalisation/öppen schakt för serviskabel inom egen fastighet.
 • För serviskablar till villor med servissäkring 16-25 A ingår servisröret i anslutningsavgiften.

Med anslutningspunkt avses plats i nätet som är förberett och dimensionerat för anslutning av anläggning till befintligt nät.

Vid höjning av servissäkring utgår en kompletterande anslutningsavgift som är skillnaden mellan grundavgiften för befintlig servissäkring och avgiften för den begärda servissäkringshöjningen. Vid höjning av servissäkring utgår en kompletterande anslutningsavgift som är skillnaden mellan grundavgiften för befintlig servissäkring och avgiften för den begärda servissäkringshöjningen. Grundavgiften 1 025 kr/kVA debiteras kunden vid ökning av installerad betald anslutningseffekt.

 

FAQ - Priser Elnätet

 • Vad ingår i elnätsavgiften?

  Elnätsföretagen tar betalt för drift, underhåll och förnyelse av näten. I avgiften ingår även kundservice och andra nödvändiga funktioner för elnätsverksamheten. Elnätsföretagen tar också ut en engångsavgift för anslutning till elnätet. Något som också ligger till grund för elpriset är nätförluster och det är framför allt denna post som ökat i och med de höga elnätspriser och påverkar elnätsavgiften högre än tidigare.

 • Varför påverkar de höga priserna på el elnätsavgiften?

  När elen du använder transporteras till dig genom elnätet försvinner det alltid en viss mängd i värme. Det kallas för nätförlust och denna nätförlust behöver elnätsföretagen köpa in på elbörsen till rådande spotpris, precis som vilken kund som helst. Det här innebär att börsens elpriser får påverkan även på elnätspriset. Dessutom uppstår kostnader för nätförluster i överliggande nät, dvs Svenska kraftnäts stamnät och regionnäten. Dessa kostnader adderas till lokalnätets egna kostnader för nätförluster och hamnar slutligen på kundernas fakturor.


  Nuvarande marknadsläge på elbörsen gör därmed att elnätsföretagen får ännu högre kostnader på grund av nätförlusterna där den totala kostnaden för förlusterna i slutändan betalas av slutkunderna, det vill säga du som använder elnätet.


  Hur stor höjningen av elnätspriset blir för en kund i lokalnätet beror sammanfattningsvis på de ökade kostnaderna i det egna nätet men också på kostnaderna från de överliggande näten. Av den här anledning påverkar alltså de höga elpriserna i Europa även elnätsföretagen och just därför tvingas nu elnätföretag avisera om ovanligt stora prishöjningar inför 2023.

 • Varför höjer Svenska Kraftnät överföringsavgiften till Vattenfall och hur påverkar det Mälarenergi Elnäts elnätsavgifter?

  Det senaste årets rekordpriser på el gör att Svenska kraftnät får ökade kostnader för sina nätförluster på stamnätet. Detta gör att Vattenfall i sin tur får ökade kostnader från Svenska kraftnät och därför tvingas höja sin överföringsavgift gentemot oss på Mälarenergi Elnät som äger lokalnätet. Dessa ökade kostnader tas sedan ut mot dig som slutkund, du som använder elnätet.

 • Med hur mycket höjer ni era avgifter för 2023?

  Flera elnätsföretag aviserar prishöjningar – även Mälarenergi Elnät. De höga elpriserna i Europa påverkar även kostnaderna för överföring av el. Inför 2023 tvingas därför flera elnätsföretag avisera prishöjningar som är större än normalt. För Mälarenergi Elnäts del landar höjningen på 14 procent, vilket innebär cirka 22 kronor mer i månaden för en lägenhetsinnehavare.

 • Vad innebär höjningen för mig som kund?

  Nedanstående tabell ger en uppfattning om vad prishöjningen kan innebära för dig. Den är beräknad på en så kallad typkund. En typkund är en genomsnittlig kund för ett abonnemang.

  Säkringsstorlek (A) Årsvolym (kWh) Höjning kr/månad
  Lägenhet 2 000 22
  16 A 5 000 48
  20 A 20 000 105
  25 A 30 000 135
  35 A 30 000 154

   

 • Varför höjer Mälarenergi Elnät sina avgifter och vad används pengarna till?

  För att kunna genomföra förnyelse, drift och underhåll av elnätet. Vi behöver anpassa vårt elnät i och med den expansiva utveckling som pågår i vår region och de utmaningar vi står inför vad det gäller framtidens elnät. 

 • Vem beslutar om elnätsföretagens intäktsram?

  Energimarknadsinspektionen (Ei) är tillsynsmyndighet och beslutar om elnätsföretagens intäktsramar, det vill säga den totala summan som kunderna tillsammans totalt ska betala till elnätsföretaget. Ett elnätsföretag får ta ut avgifter som täcker skäliga kostnader för drift och underhåll. Det är också tillåtet att ha en rimlig avkastning (vinst) på det kapital som krävs för att driva verksamheten. Ei utövar tillsyn för att kontrollera att elnätsföretagen uppfyller sina skyldigheter enligt ellagen.

 • Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB