Gå till innehållet
Meny

Priser effektabonnemang

Priserna gäller år 2019
Alla priser är exklusive moms

Effektabonnemang - lågspänning (0,4kV)3,4,5

Fast avgift SEK/månadMånadseffektavgift SEK/kWElöverföring öre/kWh
463 58 5,10
 1. I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 9,50 SEK/år, nätövervakningsavgift med 3 SEK/år samt elberedskapsavgift med 45 SEK/år.
 2. Effektavgift erläggs för högsta utnyttjad timeffekt under varje månad.
 3. Vid byte från mätarsäkring mindre än 80 A till mätarsäkring större än 80 A ska mätplatsen byggas om för strömtransformatormätning. För ombyggnad av mätplats och tillhörande kostnader ansvarar kunden.
 4. Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 SEK. Gäller ej vid nyanslutning.
 5. Fr.o.m. 2014 finns enbart ett lågspänningseffektpris.

Effektabonnemang - högspänning (6-40 kV)

KategoriFast avgift
kr/månad (1)
Årseffektavgift
kr/kW och månad (2)
Elöverföring
öre/kWh
Hsp < 3000 kW (3) 1 800 32 1,70
Hsp > 3000 kW (4) 6 190 33 1,70
Hsp 20–40 (5) 10 850 29 1,50
 1. I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 750 SEK/år, nätövervakningsavgift med 600 SEK/år samt elberedskapsavgift med 2 447 SEK/år. Om abonnemanget har flera mätpunkter i olika ställverk erläggs en extra avgift om 240 SEK/månad för varje mätpunkt utöver den första.
  Om mätpunkterna är belägna i samma ställverk erläggs en avgift på 128 SEK/månad för varje mätpunkt utöver den första.
 2. Årseffektavgift erläggs för abonnerad årseffekt. Överskrider utnyttjad aktiv årseffekt abonnerad årseffekt, erläggs en avgift på 200% av årseffektavgiften för den effekt varmed abonnerad årseffekt överskrids. Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva årseffekten anses vara medelvärdet av de två högsta timvärdena från olika månader under året. Omfattar abonnemanget endast del av år eller sker ändring av abonnerad årseffekt under kalenderåret baseras utnyttjad effekt på högsta timvärde under abonnemangets giltighetstid.
  Ändring av abonnerad årseffekt medges en gång under kalenderåret förutsatt att kapacitet finns i nätet. Överskrider utnyttjad reaktiv årseffekt 50% av abonnerad årseffekt erläggs avgift för den reaktiva effekt som överskrider 50% av abonnerad årseffekt.
  För reaktiv överuttagsavgift se punkt 3, 4 och 5. Möjlighet finns att abonnera på överskjutande reaktiv effekt.
 3. Gäller anslutning på 6-10-20 kV. Normalt fördelaktig vid effekt mindre än 3000 kW. Avgift för överuttag reaktiv årseffekt 60 SEK/kVAr.
 4. Gäller anslutning på 6-10-20 kV. Normalt fördelaktig vid effekt större än 3000 kW. Avgift för överuttag reaktiv årseffekt 48 SEK/kVAr.
 5. Avgift för överuttag reaktiv årseffekt 60 SEK/kVAr.

Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 SEK. Gäller ej vid nyanslutning.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB