Gå till innehållet

Priser effektabonnemang

Priserna gäller från 2022-01-01
Alla priser är exklusive moms

Effektabonnemang - lågspänning (0,4kV)3,4,5

Fast avgift SEK/månad Månadseffektavgift SEK/kW Elöverföring öre/kWh
557 64 5,00
  1. I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 10,25 SEK/år, nätövervakningsavgift med 4,35 SEK/år samt elberedskapsavgift med 39,20 SEK/år.
  2. Effektavgift erläggs för högsta utnyttjad timeffekt under varje månad.
  3. Vid byte från mätarsäkring mindre än 80 A till mätarsäkring större än 80 A ska mätplatsen byggas om för strömtransformatormätning. För ombyggnad av mätplats och tillhörande kostnader ansvarar kunden.
  4. Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 SEK. Gäller ej vid nyanslutning.
  5. Fr.o.m. 2014 finns enbart ett lågspänningseffektpris.

Effektabonnemang - högspänning (6-30 kV)

Kategori Fast avgift
kr/månad (1)
Årseffektavgift
kr/kW och månad (2)
Elöverföring
öre/kWh
Hsp 10 kV (1,2,3) 2 800 29,40 2,1
Hsp 20-30 kV(1,2,3) 13 300 28,40 2,1
  1. I den fasta avgiften ingår elsäkerhetsavgift med 820 SEK/år, nätövervakningsavgift med 870 SEK/år samt elberedskapsavgift med 2 129 SEK/år. Om abonnemanget har flera mätpunkter anslutna till en och samma transformatorstation på samma spänningsnivå erläggs en avgift på 128 SEK/månad för varje mätpunkt utöver den första.
  2. Årseffektavgift erläggs för abonnerad årseffekt. Överskrider utnyttjad aktiv årseffekt abonnerad årseffekt, erläggs en avgift på 200 % av årseffektavgiften för den effekt varmed abonnerad årseffekt överskrids. Den under året utnyttjade aktiva respektive reaktiva årseffekten anses vara medelvärdet av de två högsta timvärdena från olika månader under året. Omfattar abonnemanget endast del av år eller sker ändring av abonnerad årseffekt under kalenderåret baseras utnyttjad effekt på högsta timvärde under abonnemangets giltighetstid. Ändring av abonnerad årseffekt medges en gång under kalenderåret förutsatt att kapacitet finns i nätet. Överskrider utnyttjad reaktiv årseffekt 50 % av abonnerad årseffekt erläggs avgift för den reaktiva effekt som överskrider 50 % av abonnerad årseffekt. För reaktiv överuttagsavgift se punkt 3. Möjlighet finns att abonnera på överskjutande reaktiv effekt.
  3. Avgift för överuttag reaktiv årseffekt 60 SEK/kVAr. Debitering av Energiskatt flyttades fr.om. 2018-01-01 över från Elhandel till Elnät.

Vid inflyttning debiteras flyttavgift med 250 SEK. Gäller ej vid nyanslutning.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB