Gå till innehållet

Ska du gräva eller fälla träd på tomten?

Kontakta alltid Mälarenergis Driftcentral på telefon 021–18 19 00 innan du gräver eller fäller träd i närheten av elledningar. Tänk på att grävningar sker på egen risk, och att du blir ersättningsskyldig om du råkar gräva av eller skada en ledning.

Var finns det ledningar?

Du kan själv ta reda på var Mälarenergis ledningar finns genom att besöka ledningskollen.se. Där skapar du ett ärende för att få en karta över var ledningarna är.

Vi skickar sedan ut ett mejl till dig med en bifogad karta över dina ledningar.
I mejlet framgår det ockå hur du gör för att beställa fysisk utsättning av ledningarna om behöver det när du ska gräva, det vill säga att vi kommer ut och markerar på plats var ledningarna finns.

Beställ karta över ledningarna på ledningskollen.se

Att gräva 

Du får inte gräva med maskin närmare en ledning än en (1) meter. Brytning av asfalt får göras maskinellt. Friläggning av kablar får endast göras efter kontakt med Mälarenergis Driftcentral. All schaktning för friläggande av kablar närmare än en (1) meter ska ske manuellt. Förläggningsdjup kan inte garanteras.

Tänk på att alla kablar som påträffas i marken ska betraktas och hanteras som spänningsförande. Var därför noga med att aldrig vidröra en skadad kabel.

Fibertrådarna i en optokabel ska inte heller röras. Trådarna kan nämligen brytas av och tränga in i kroppen. Undvik även att titta in i fibertrådsändarna eftersom osynligt laserljus kan skada ögonen.

Elkablar får bara flyttas av vår personal. Om du behöver göra någonting i närheten av en frilagd kabel kan vi på begäran koppla ur den eller skydda med skyddsrör, om möjligheten finns. För att få veta vad som är mest lämpligt i din situation, rådgör med Driftcentralen minst tre dagar innan arbetet ska utföras.

Fälla träd

Om du ska fälla ett träd som står nära någon av våra elledningar hjälper vi dig gärna med bevakning kostnadsfritt. Vår personal ser då till att fällningen inte orsakar skador på elledningarna.

OBS! Om trädet redan fallit över ledningen – gå absolut inte nära! Ring oss på 021- 18 19 00 omedelbart.

Att arbeta under luftledning

Om du behöver jobba med skrymmande redskap under eller i närheten av en luftledning, måste arbetsmaskinerna ha separat jordning för att skydda mot spänningssättning. Du bör alltid ta kontakt med Mälarenergis Driftcentral i så god tid som möjligt innan arbetet påbörjas. Vår personal ger instruktioner om eventuella säkerhetsåtgärder.

Spränga

Om du behöver spränga på din tomt ska sakkunnig alltid anlitas och anvisningar följas noggrant. Kontakta alltid Driftcentralen innan sprängning sker i närheten av elkablar.

Om olyckan är framme

Om en ledning skulle skadas under arbetet, ring omgående Mälarenergis Driftcentral på 021-12 76 89. Sitt även kvar i fordonet och avlägsna det från den skadade ledningen. Undvik att röra marken och ditt fordon på samma gång, om fordonet är utsatt för spänning kan det orsaka strömgenomgång. Gå absolut inte fram till den skadade ledningen, återvändande spänning kan orsaka en så kallad ljusbåge.

När ett fel inträffar på en högspänningsledning kopplas spänningen automatiskt bort och Driftcentralen får ett larm om att någonting har skett. Under felsökningen kan det hända att strömmen kopplas tillbaka flera gånger, ifall vi inte fått reda på var skadan skett. Ring därför omgående så kommer vår personal till platsen och säkrar kabeln.

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB