Gå till innehållet

Ansök om rabatt på dagvattenavgiften

Gäller endast Västerås.

Du som villaägare kan påverka storleken på dagvattenavgiften. Om du kopplar bort alla stuprören från ledningsnätet och tar hand om regn- och smältvatten (så kallat dagvatten) på din tomt så sänker vi avgiften med upp till 50 procent. Du kan alltså få rabatt för att du vattnar rabatterna!

  • Fastighet utan fördröjning av dagvattnet på tomten: ingen rabatt på dagvattenavgiften. Detta innebär att stuprören är kopplade till en ledning som i sin tur leder dagvattnet till dagvattennätet. Det kan vara till en dagvattenledning i gatan eller till ett dike som ingår i det kommunala dagvattennätet. Det här är den vanligaste lösningen.

  • Fastighet med fördröjning av dagvattnet på tomten: 50 procent rabatt på dagvattenavgiften. Detta innebär att du kopplat bort samtliga stuprör från det kommunala dagvattennätet (ledning eller dike), och istället leder dagvattnet från taket till exempelvis regntunna, grönyta eller stenkista. 

  • Fastighet som tar hand om allt dagvatten och allt dräneringsvatten på tomten: 80 procent rabatt på dagvattenavgiften. Detta innebär att varken stuprör eller dränering är kopplade till ledningsnätet utan stuprören leds ut på marken och dräneringen leds till exempelvis en stenkista. Det får inte finnas någon bräddledning eller skvallerledning från stenkistan till det kommunala dag- eller spillvattennätet. till De 20 % av dagvattenavgiften som du ändå betalar avser kostnader för avvattning av lokalgator.

Så här gör du för att få rabatt på dagvattenavgiften

  1. Kontrollera hur du tar hand om dagvattnet (alltså regn- och smältvatten) på din fastighet. Om du tar hand om dagvatten och/eller dräneringsvatten på din tomt kan du ansöka om rabatt. 

  2. Fyll i formuläret nedan. Om du tar hand om allt dagvatten och dräneringsvatten på tomten behöver du bifoga en skiss som visar hur dagvattnet hanteras. Det kan vara en enkel skiss som förklarar lösningen eller ett foto av eventuell stenkista. Är skissen på papper går det bra att bifoga ett tydligt foto av skissen.

  3. Efter att vi gått igenom och godkänt din ansökan justerar vi dagvattenavgiften. Du får ett meddelande om det. 

Viktigt att veta:

  • Sänkningen av avgiften gäller från det datum din ansökan kommer in.
  • Mälarenergi kommer att kontrollera att de fastigheter som anmäler eget omhändertagande av dagvatten följer gällande regler. 
  • Ändrade förhållanden ska meddelas Mälarenergi. Vid försäljning ska den nya fastighetsägaren informeras om fastighetens dagvattenhantering.

Fastigheter som ligger utanför de områden där Mälarenergi tar hand om dagvattnet betalar ingen dagvattenavgift alls. Se karta över Mälarenergis verksamhetsområden. Grön markering innebär att Mälarenergi tar hand om dagvattnet. Röd markering innebär att Mälarenergi inte tar hand om dagvattnet.

 

Ansök om rabatt på dagvattenavgiften

Hur hanteras dagvattnet på fastigheten?