Gå till innehållet

LTA-enhet

LTA-system (Lätt Trycksatt Avlopp) används i områden där det är svårt eller kostsamt att bygga ett vanligt självfallssystem för avloppsvatten. Det kan till exempel vara kuperad terräng, mycket berg eller en hög grundvattennivå i området som medför att detta system används. Här finns information för dig som har en LTA-enhet.

Så här fungerar din LTA-enhet

Så ser en LTA ut och kopplingen till fastigheten

Eftersom det kommunala avloppssystemet i området är trycksatt måste även ert avloppsvatten trycksättas. Därför rinner avloppsvattnet som kommer från ert hus till en LTA-enhet som är belägen på er fastighet.

LTA-enheten är en liten pumpstation med en tank, en pump och en apparatlåda för pumpens styrning. Till LTA-enheten rinner avloppsvattnet med självfall men från LTA-enheten pumpas det till det kommunala
LTA-systemet. För att säkerställa LTA-enhetens funktion finns ett larm på er fastighet.

Vem ansvarar för vad?

 • Bild som visar ansvarsfördelning på VA 0,5 meter från tomtgränsen.Fastighetsägaren äger och ansvarar för alla vatten- och avloppsledningar (servisledningar) på fastigheten fram till förbindelsepunkten. Den är belägen 0,5 m utanför fastighetsgränsen.
 • Utanför förbindelsepunkten äger och ansvarar Mälarenergi för VA-ledningarna. Om Mälarenergi enligt avtal äger och ansvarar för LTA-enheten sköter Mälarenergi service och underhåll av pumpen och apparatlådan. Enligt Lag om allmänna vattentjänster behöver Mälarenergi ingen ledningsrätt eller bygglov för LTA-enheten och tillträde får göras utan ersättning.
 • Fastighetsägaren ansvarar alltid för elförsörjningen och tillsynen av LTA-enheten. Det betyder bland annat att ni vid larm ska följa instruktionerna på baksidan av foldern.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att det inte tillförs annat än normalt hushållsspillvatten (bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvatten) till LTA-enheten och spillvattennätet, det vill säga regn- eller dräneringsvatten får inte anslutas. Markytan får inte heller slutta så att regn- eller smältvatten kan rinna in i LTA-enheten.

Att tänka på:

Om Mälarenergi äger och ansvarar för LTAenheten ska den enligt avtalet alltid vara tillgänglig för Mälarenergis driftpersonal. Det innebär att:

 • LTA-enheten inte får byggas in.
 • Närområdet (1,5 m) runt LTA-enheten samt vägen dit ska vara fri från föremål.
 • Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en körbar väg fram till 2 m avstånd till LTAenheten så att Mälarenergis driftpersonal kan köra dit med en mindre kranbil. Vägen kan vara gräsbevuxen.
 • Staket eller växtlighet mellan vägen och LTAenhetens närområde får inte vara högre än 1,5 m eftersom Mälarenergis driftpersonal måste kunna använda kranbilens lyftarm vid lyft av pump. Om staketet är högre måste det finnas en öppningsbar grind vid LTA-enheten.

Det finns tillfällen då fastighetsägaren kan bli ersättningsskyldig, till exempel om:

 • Pumpen har blivit igensatt och/eller gått sönder på grund av sådant som inte hör hemma i avloppet.
 • LTA-enheten fryser sönder.
 • Det saknas larm.
 • Larmet inte fungerar.