Gå till innehållet

Vem har ansvar vid skyfall och översvämningar?

Fastighetsägaren

  • Fastighetsägaren har fullt ansvar över den egna vatten- och avloppsinstallationen på den enskilda fastigheten fram till förbindelsepunkten i gatan (fastighet syftar på hela tomten, inte bara byggnader). Detta gäller även anordningar för skydd mot inträngande avloppsvatten, till exempel bakvattenstopp av olika slag. Ansvaret gäller från förbindelsepunkten i gatan som normalt ligger ungefär 0,5 meter utanför tomtgränsen. Du har ansvar att vidta förebyggande åtgärder och skydda din fastighet.
  • Fastighetsägaren har ansvar för att avvattna sin tomt. Det innebär att ta hand om vattnet som fallet på din fastighet så det inte uppstår olägenhet för grannfastigheter.
  • Fastighetsägaren ska separera avloppsystemet inom fastigheten om Mälarenergi anlagt förbindelsepunkt för dagvatten till fastigheten. Detta innebär att dag- och dräneringsvatten inte får belasta spillvattennätet.
  • Fastigehetsägaren har ansvar att fastigheten är rätt ansluten till Mälarenergis ledningar i förbindelsepunkt.

Är ditt hus anslutet på rätt sätt?

Mälarenergi

  • Mälarenergi ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Detta ska vara dimensionerat så att det inte blir överbelastat vid normalt förekommande regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar ska vara dimensionerade och dessa ska Mälarenergi följa.
  • Mälarenergi ska se till att alla ledningar är väl underhållna. Exempelvis ska avloppsledningar vara fria från rötter och andra föremål som kan orsaka driftstörningar.
  • Mälarenergi ska informera berörd fastighetsägare vid ombyggnad av kombinerade avloppsledning i gatan till separerat system. I ett separat system går dagvatten och spillvatten i olika ledningar.

Kommunen

  • Kommunen har ansvar för stadsplanering och ska ta hänsyn till översvämningsrisker.
  • Kommunen har ansvar för avvattning av kommunala vägar, gator samt gång- och cykelvägar.
  • Kommunen har ansvar att tillsammans med fastighetsägarna skapa säkra vattenvägar i staden vid kraftiga regn.