Gå till innehållet
Meny

Din vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av förbrukningen.

Vi på Mälarenergi äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som äger och ansvarar för att underhålla installationen (allt utom själva vattenmätaren). Vi ska ha möjlighet att byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventiler måste bytas. Du står själv för kostnaden av eventuella reparationer.

Att läsa av mätaren

För dig i villa eller radhus gäller för de flesta fortfarande självavläsning, vilket innebär att du en gång om året får ett självavläsningskort från oss. Det går förstås bra att lämna din mätarställning på Mitt Mälarenergi.

Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning som är baserad på din föregående årsförbrukning.

Om du under året har betalat mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på samma faktura där den årliga avläsningen redovisas. Det är därför viktigt att du läser av din mätare och skickar in avläsningskortet till oss, alternativt redovisar den här på Mitt Mälarenergi.

I takt med att vattenmätarna revisionsbyts sätts en digital vattenmätare ut i villor och radhus, då behöver inte något självavläsningskort skickas in. Se länk nedan för när ditt område byts.

Den digitala vattenmätaren åker Mälarenergi förbi utanför på gatan och läser av en gång i slutet av varje månad. Dagen för avläsningen kan vara olika varje månad och därför kan antalet dagar på fakturan variera mellan olika månader. Villor och radhus som fått den digitala vattenmätaren faktureras faktisk vattenförbrukning varje månad.

Fjärravläsning av vattenmätare

Fjärravlästa vattenmätare

IQ3100 manual Hydrus manual

 

Utbyte till fjärravlästa vattenmätare

Placering av vattenmätare

Vattenmätaren ska placeras så att den är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Mätaren ska monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Utrymmet där den placeras bör vara belyst. Vid mätplatsen bör även golv och närbeläget väggparti utföras så att det tål spill och vattenläckage. Det måste dessutom finnas ett fritt utrymme runt mätaren så att vår personal lätt kommer åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Här kan du se hur mätarplatsen ska vara utformad.

En vattenmätare placerad

Ett exempel på godkänd vattenmätarplats med konsol och avstängningsventiler samt fritt utrymme vid vattenmätaren

Sommarmätare

Mälarenergi har ett litet antal kunder som har en anläggning där Mälarenergis personal sätter ut en vattenmätare på våren och tar ner den igen på hösten, en så kallad sommarmätare. Det kan exempelvis vara koloniområden och småbåtshamnar. Det finns ingen möjlighet för nya anläggningar att ha sommarmätare utan det är endast förbehållet redan existerande anläggningar.

För sommarmätare gäller följande bestämmelser:

Utsättning av sommarmätare sker sista veckan i april.
Nertagning av sommarmätare sker första veckan i oktober.

Avvikelse från ovanstående datum får göras på begäran av kunden. Om kunden begär utsättning/nertagning på annat datum än ovanstående ansvarar kunden för eventuella kostnader i det fall att mätare eller VA-installation skadas pga frysning. Sönderfryst vattenmätare ersätts enligt gällande VA-taxa. Om utsättning/nedtagning sker enligt ovanstående datum ansvarar Mälarenergi för kostnader orsakade av skador på mätare eller VA-installation pga frysning. Begäran om ändrat datum för utsättning/nertagning görs till post@malarenergi.se eller på telefon till Mälarenergis kundcenter 021-39 50 50.

Datum för utsättning/nertagning kan flyttas av Mälarenergi beroende på vid tidpunkten rådande temperaturer och risk för frysning.

För varje anläggning ska det finnas en kontaktperson angiven. Vid byte av kontaktperson skickas nya kontaktuppgifter till vattenmd@malarenergi.se