Gå till innehållet

Vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter förbrukningen.

Vi på Mälarenergi äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som äger och ansvarar för underhåll på den övriga installationen. Vi ska ha möjlighet att byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventiler måste bytas. Du står själv för kostnaden av eventuella reparationer.

Att läsa av mätaren

För dig i villa eller radhus gäller för de flesta fortfarande självavläsning, vilket innebär att du en gång om året behöver lämna in din mätarställning. Detta gör du smidigast på Mitt Mälarenergi.

Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning som är baserad på din föregående årsförbrukning.

Om du under året har betalat mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på samma faktura som den årliga avläsningen redovisas. Det är därför viktigt att du läser av din mätare och redovisar din mätarställning på Mitt Mälarenergi.

I takt med att vi byter ut vattenmätarna i villor och radhus, ersätts befintlig mätare med fjärravlästa vattenmätare som kan läsas av på distans. I och med bytet utgår självavläsningen och du behöver framöver inte fylla i din mätarställning på Mitt Mälarenergi. Här kan du se när vi byter mätare i ditt område.

Fjärravlästa vattenmätaren läses av en gång i slutet på varje månad genom att Mälarenergi åker i närheten av fastigheten med bil och samlar in mätvärden via radio. Dagen för avläsningen kan vara olika varje månad och därför kan antalet dagar på fakturan variera. Villor och radhus som fått den fjärravlästa vattenmätaren faktureras för faktisk vattenförbrukning varje månad.

Fjärravläsning av vattenmätare

Fjärravlästa vattenmätare

Kamstrup användarguide

Hydrus användarguide

Video som förklarar avläsning av Hydrus

Utbyte till fjärravlästa vattenmätare i Västerås kommun

Byte till fjärravlästa vattenmätare i Hallstahammar

 

Placering av vattenmätare

Vattenmätaren ska placeras så att den är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Mätaren ska monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Utrymmet där den placeras bör vara belyst. Vid mätplatsen bör även golv och närbeläget väggparti utföras så att det tål spill och vattenläckage. Det måste dessutom finnas ett fritt utrymme runt mätaren så att vår personal lätt kommer åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. 

Här kan du se hur mätarplatsen ska vara utformad.

En vattenmätare placerad

Ett exempel på godkänd vattenmätarplats med konsol och avstängningsventiler samt fritt utrymme vid vattenmätaren

Sommarmätare

Mälarenergi har ett litet antal kunder som har en så kallad sommarmätare, en anläggning där Mälarenergis personal sätter ut en vattenmätare på våren och tar ner den igen på hösten. Kunderna kan exempelvis vara koloniområden och småbåtshamnar. Det finns ingen möjlighet för nya anläggningar att ha sommarmätare utan det är endast förbehållet redan existerande anläggningar.

För sommarmätare gäller följande bestämmelser:

  • Utsättning av sommarmätare sker sista veckan i april.
  • Nertagning av sommarmätare sker första veckan i oktober.

Avvikelse från ovanstående datum får göras på begäran av kunden.

Om utsättning/nedtagning sker enligt ovanstående datum ansvarar Mälarenergi för eventuella kostnader som orsakats av skador på mätare eller VA-installation p.g.a. frysning. Vid risk för låga temperaturer och risk för frysning kan Mälarenergi flytta datum för utsättning/nertagning av vattemätaren.

Avvikelse från ovanstående datum får göras på begäran av kunden. Om kunden begär utsättning/nertagning på annat datum än ovanstående ansvarar kunden för eventuella kostnader i det fall att mätare eller VA-installation skadas p.g.a. frysning. Sönderfryst vattenmätare ersätts enligt gällande VA-taxa.

Begäran om ändrat datum för utsättning/nertagning görs till post@malarenergi.se eller på telefon till Mälarenergis kundcenter 021-39 50 50.

För varje anläggning ska det finnas en kontaktperson angiven. Vid byte av kontaktperson skickas nya kontaktuppgifter till vattenmd@malarenergi.se

Hög förbrukning vatten

Mälarenergi levererar dricksvatten i förbindelsepunkten som i normalfallet ligger 0,5 m utanför fastighetsgränsen och mäter förbrukad mängd vatten med hjälp av vattenmätaren som sitter inne på fastigheten.

Mälarenergis vattenmätare byts ut löpande med ett intervall på 10 eller 5 år beroende på mätarstorlek för att säkerställa att mätarna inte överstiger maxtillåten felvisning. Alla nedtagna vattenmätare provas hos ett ackrediterat kontrollorgan.

Ibland kan det upplevas som att vattenförbrukningen är för hög. Vattenförbrukningen kan variera stort mellan olika kunder och över tid. Därför är det svårt att avgöra vad som är en normal förbrukning.

Vad gör jag om jag tycker att min vattenförbrukning är orimligt hög

  • Kontrollera om ni har en vattenläcka enligt information här.
  • Se över er vattenanvändning och bevattning. Kanske kan ni få ner vattenförbrukningen genom att ändra vanor.
  • Kan förklaringen vara att fastigheten tidigare haft någon vattenläcka, rinnande toalett eller droppande kran som har blivit åtgärdad sedan den senaste avläsningen gjordes?
  • Hittar ni ingen förklaring kontakta Mälarenergi.

Vad gör jag om jag inte har läckage men misstänker att vattenmätaren inte mäter korrekt?

Kontakta Mälarenergi som utreder och gör en bedömning baserat på den historiska vattenförbrukningen. Om Mälarenergi gör bedömningen att det är möjligt att mätaren mäter felaktigt byts denna till en ny och debiteringen justeras. Bedömer Mälarenergi att det inte finns anledning att tro att mätningen är felaktig kan kunden begära att få mätaren testad genom ett konfliktprov. För att begära konfliktprov fyll i det här webbformuläret

Om mätaren blir godkänd vid konfliktprov på kundens begäran bekostas provet av kunden enligt gällande VA-taxa §14.1. Blir mätaren inte godkänd bekostas provet av Mälarenergi och debiteringen justeras efter historisk förbrukning.