Gå till innehållet

Priser för vatten och avlopp

Här hittar du aktuella priser för det mesta som rör vatten och avlopp i Mälarenergis VA-område. Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar för att ansluta en ny fastighet till kommunalt vatten och avlopp. Brukningsavgiften  betalas månadsvis och består av en fast och en rörlig del.

 

Västerås kommun 

 • Brukningsavgift

  Brukningsavgiften  betalas månadsvis och består av en fast och en rörlig del.

  Brukningsavgifter 2022

  Alla priser är inklusive moms.

  Avgift Kostnad
  Brukningsavgift per m3 levererat vatten 16,80 kronor
  Dagvattenavgift per år och m2 tomtyta 1,90 kronor
  Vattenmätaravgift Se tabell vattenmätare

  Vattenmätaravgift per år:

  Vattenmätare  
  DN 20 3 406 kronor
  DN 25 8 174 kronor

   

  Exempel på taxa för en villa med 800 m2 tomt och 150 m3 förbrukning
    Antal/storlek Kostnad Kostnad med fördröjning på tomt
  Årsförbrukning (kubikmeter) 150 2 520 2 520
  Tomtyteavgift (kvadratmeter) 800 1 520 760
  Årsavgift för vattenmätare (storlek) DN20 3 406 3 406
  Summa   7 446 6 686

  Allt ovanstående är inklusive moms.

 • Anläggningsavgift

  Anläggningsavgift från 1 april 2022

  Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar för att ansluta en ny fastighet till kommunalt vatten och avlopp. Syftet med den är att fördela avgifterna rättvist och skäligt utifrån den nytta fastigheten har av tillgången till kommunalt VA. Även vid om- och tillbyggnation på en befintlig fastighet tillkommer  anläggningsavgift. 

  Prisexempel: för en villa med tomtytan 800 kvadratmeter blir avgiften för att ansluta fastigheten till kommunalt VA från den 1 april 175 000 kr (inklusive moms).

  Anläggningsavgiften består av fyra parametrar;

  • Servisavgift. Avgift för att dra fram servisledningar till en fastighet. Avgiften betalas för en, två eller tre servisledningar avsedda för vatten, spillvatten och dagvatten.
  • Förbindelsepunktsavgift. Nyttorelaterad avgift som speglar den nytta fastigheten har av att bli ansluten till det kommunala ledningsnätet och få tillgång till VA-huvudmannens tjänster.
  • Bostadsenhetsavgift. Nyttorelaterad avgift där antalet bostadsenheter utgör ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA-tjänsterna.
  • Tomtyteavgift. Tomtyteavgiften speglar både kostnad och nytta. Mälarenergis kostnader är högre för en större tomt eftersom ledningsdragningen förbi fastigheten blir längre.

  Tabellen nedan visar de nya avgifterna och kostnaden för respektive parameter för bostadsfastigheter. Priser inklusive moms.

  Servisavgift 59 250 kr 
  Förbindelsepunktsavgift 39 500 kr
  Tomtyteavgift 75 kr/m2
  Bostadsenhetsavgift 16 250 kr

   

  Särtaxa anläggningsavgift

  Om det finns särskilda förhållanden som gör att kostnaden för en viss fastighets VA-försörjning väsentligt avviker från vad som i övrigt gäller inom verksamhetsområdet, då bestäms anläggningsavgiften med hänsyn till dessa skillnader.

  Särtaxa tillämpas i områden enligt nedan. Anläggningsavgifterna avser en villafastighet med tomtyta på 1200 m2.

  Område Avgift
  Munga 195 000 kr
  Lindö Tegelbruk 199 773 kr
  Mellansundet och Kvicksund 158 550 kr
  Kärrbo 158 814 kr

  (alla priser är inkl. moms)

 • Övriga avgifter

  Trasig vattenmätare

  Har din mätare blivit frostskadad, gått sönder eller tappats bort? Nedan hittar du kostnaden baserat på vilken modell du har.

  Avgift per mätare

  Mätare Pris
  DN 20 1 500 kronor
  DN 25 2 000 kronor
  DN 40 2 500 kronor

   

  Olovligt uttag av vatten

  För olovligt uttag av vatten debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift 5000 kronor. Den som olovligt tar vatten riskerar att polisanmälas för stöld.

 • Hallstahammars kommun

 • Brukningsavgifter

  För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

  Avgift Utan moms Med moms
  Fast avgift per år beroende på vattenmätarens storlek  2,5 m3/tim: 3 112 
  6 m3/tim: 7 446
  10 m3/tim: 21 145
  2,5 m3/tim: 3 890 
  6 m3/tim: 9 307
  10 m3/tim: 26 432
  Avgift per m3 levererat vatten 20,03 kronor 25,04 kronor

   

 • Anläggningsavgifter

  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

  Avgift Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 77 400 96 800
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 33 018 41 272
  Avgift per m2 tomtyta 40,61 50,77
  Avgift per lägenhet
  Avgift per kvm våningsyta för fastighet jämställd med bostadsfastighet

  22 012
  146,75

  27 515
  183,43
  Grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

  18 220

  22 774

   

  För annan fastighet

  Avgift Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 77 400 96 800
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 33 018 41 272
  Avgift per m2 tomtyta 69,61 87,02
  Grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

  18 220

  22 774
 • Övriga avgifter

   

  Avgift Utan moms Med moms
  Nedtagning av vattenmätare 400  kronor 500 kronor
  Uppsättning av vattenmätare 400 kronor 500 kronor
  Avstängning av vattentillförsel 250 kronor 312,50 kronor
  Påsläpp av vattentillförsel 250 kronor 312,50 kronor
  Avläsning vattenmätare 250 kronor 312,50 kronor
  Vattenförsörjning via brandpost 1 600 kronor 2 000 kronor
  Borttappad tankstationsnyckel 500 kronor  - 
  Byte av frusen eller av åverkan förstörd vattenmätare 2,5 kbm 228 kr
  6,0 kbm 569 kr
  10 kbm 2 343 kr
  2,5 kbm 285 kr
  6,0 kbm 711 kr
  10 kbm 2 929 kr
  Undersökning av vattenmätare 500 kronor 625 kronor
  Länspumpning av vattenmätarbrunn 400 kronor 500 kronor
  Olovligen öppnad eller stängd ventil 4 000 kronor 5 000 kronor
  Förgäves besök Faktisk kostnad Faktisk kostnad

   

 • Surahammars kommun

 • Brukningsavgift

  Fast årlig avgift per mätarställe med vattenmätare

  Fast avgift Utan moms Med moms
  Pris för vatten och spillvattenavlopp 3 707 kronor 4 634 kronor
  Pris för enbart vatten 2 058 kronor 2 573 kronor
  Pris för enbart vatten 7 115 kronor 8 894 kronor

   

  Avgift per m3 levererat vatten

  Fast avgift Utan moms Med moms
  Pris för vatten och spillvattenavlopp 21,86 kronor 27,33 kronor
  Pris för enbart vatten 11,68 kronor 14,60 kronor
 • Anläggningsavgift

  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

  Avgift Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 39 100 48 875
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 22 984 28 730
  Avgift per m2 tomtyta 30 38
  Avgift per lägenhet> 25 m2
  Avgift per lägenhet <25 m2

  20 400
  9 536

  25 500
  11 920
  Avgift per m2 bruttoarea för t.ex. stormarknad, kontor

  191

  239

   

  För annan fastighet

  Avgift Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 39 100 48 875
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 22 984 28 730
  Avgift per m2 tomtyta 30 38
 • Övriga avgifter

   

  Avgift Utan moms Med moms
  Nedtagning av vattenmätare 564  kronor 705 kronor
  Uppsättning av vattenmätare 564  kronor 705 kronor
  Avstängning av vattentillförsel 564  kronor 705 kronor
  Påsläpp av vattentillförsel 564  kronor 705 kronor
  Avläsning vattenmätare 300  kronor 375 kronor
  Vattenförsörjning via brandpost 1 804 kronor 2 255 kronor
  Länsning av vattenmätarbrunn 450 kronor 563 kronor
  Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare Faktisk kostnad Faktisk kostnad
  Byte av frusen vattenmätare Faktisk kostnad Faktisk kostnad
  Förgäves besök Faktisk kostnad Faktisk kostnad