Gå till innehållet

Priser för vatten och avlopp

Här hittar du aktuella priser för det mesta som rör vatten och avlopp. 

Avgifter 2022

Alla priser är inklusive moms.

   
Brukningavgift per m3 levererat vatten 16,80 kronor
Dagvattenavgift per år och m2 tomtyta 1,90 kronor
Vattenmätaravgift Se tabell vattenmätare

Vattenmätaravgift per år:

Vattenmätare  
DN 20 3 406 kronor
DN 25 8 174 kronor

 

Exempel på taxa för en villa med 800 m2 tomt och 150 m3 förbrukning
  Antal/storlek Kostnad Kostnad med fördröjning på tomt
Årsförbrukning (kubikmeter) 150 2 520 2 520
Tomtyteavgift (kvadratmeter) 800 1 520 760
Årsavgift för vattenmätare (storlek) DN20 3 406 3 406
Summa   7 446 6 686

 

Allt ovanstående är inklusive moms.

 

Övriga avgifter

Trasig vattenmätare

Har din mätare blivit frostskadad, gått sönder eller tappats bort? Nedan hittar du kostnaden baserat på vilken modell du har.

Avgift per mätare

Mätare  
DN 20 1 500 kronor
DN 25 2 000 kronor
DN 40 2 500 kronor

Olovligt uttag av vatten

För olovligt uttag av vatten debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift 5000 kronor. Den som olovligt tar vatten riskerar att polisanmälas för stöld.

Anläggningsavgift från 1 april 2022

Från den 1 april 2022 gäller en ny anläggningsavgift för vatten och avlopp i Västerås. Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar för att ansluta en ny fastighet till kommunalt vatten och avloppSyftet med den är att fördela avgifterna rättvist och skäligt utifrån den nytta fastigheten har av tillgången till kommunalt VA. Även vid om- och tillbyggnation på en befintlig fastighet tillkommer  anläggningsavgift. 

Prisexempel: för en villa med tomtytan 800 kvadratmeter blir avgiften för att ansluta fastigheten till kommunalt VA från den 1 april 175 000 kr (inklusive moms).

Den nya anläggningsavgiften består av fyra parametrar;

  • Servisavgift. Avgift för att dra fram servisledningar till en fastighet. Avgiften betalas för en, två eller tre servisledningar avsedda för vatten, spillvatten och dagvatten.
  • Förbindelsepunktsavgift. Nyttorelaterad avgift som speglar den nytta fastigheten har av att bli ansluten till det kommunala ledningsnätet och få tillgång till VA-huvudmannens tjänster.
  • Bostadsenhetsavgift. Nyttorelaterad avgift där antalet bostadsenheter utgör ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA-tjänsterna.
  • Tomtyteavgift. Tomtyteavgiften speglar både kostnad och nytta. Mälarenergis kostnader är högre för en större tomt eftersom ledningsdragningen förbi fastigheten blir längre.

Tabellen nedan visar de nya avgifterna och kostnaden för respektive parameter för bostadsfastigheter. Priser inklusive moms.

Servisavgift 59 250 kr 
Förbindelsepunktsavgift 39 500 kr
Tomtyteavgift 75 kr/m2
Bostadsenhetsavgift 16 250 kr

 

Särtaxa anläggningsavgift

Om det finns särskilda förhållanden som gör att kostnaden för en viss fastighets VA-försörjning väsentligt avviker från vad som i övrigt gäller inom verksamhetsområdet, då bestäms anläggningsavgiften med hänsyn till dessa skillnader.

Särtaxa tillämpas i områden enligt nedan. Anläggningsavgifterna avser en villafastighet med tomtyta på 1200 m2.

Område Avgift
Munga 195 000 kr
Lindö Tegelbruk 199 773 kr
Mellansundet och Kvicksund 158 550 kr
Kärrbo 158 814 kr

(alla priser är inkl. moms)