Gå till innehållet

Anslutning utanför VA-verksamhetsområdet

Kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp (VA)

Det kommunala VA-verksamhetsområdets (VO) omfattning beslutas av kommunfullmäktige. Karta över verksamhetsområdet finns längre ned på denna sida. Enligt § 6 i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster gäller följande om kommunens skyldigheter att ordna vattentjänster:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

Normalt krävs det 20-30 fastigheter i en samlad bebyggelse för att räknas som ett större sammanhang och därmed vara aktuellt för införlivning i VO.

Inom VO är VA-huvudmannen (Mälarenergi AB) skyldig att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Utanför VO gäller dock inte denna skyldighet. När så är möjligt och lämpligt kan anslutning erbjudas till fastigheter utanför VO mot särskilt avtal om sådan anslutning.

Det är Mälarenergi AB som i varje enskilt fall avgör om en VA-anslutning utanför VO är möjlig eller ej.

Intresseanmälan

Börja med att skicka in en intresseanmälan via mejl till post@malarenergi.se där du anger fastighetsbeteckning och adress, kontaktuppgifter till fastighetsägaren samt information om antalet hushåll. Därefter undersöker Mälarenergi om en VA-anslutning utanför verksamhetsområdet är möjlig för fastigheten och återkopplar med information.

Avtal

Om VA-anslutning är möjlig för fastigheten upprättar Mälarenergi ett avtalsförslag. Avtal kan upprättas med enskilda fastighetsägare eller att flera fastigheter går ihop och bildar en samfällighetsförening för en gemensam anslutning.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är den juridiska och fysiska ansvarsgränsen mellan Mälarenergis och fastighetsägarens/samfällighetens ledningar. Utanför VO ligger förbindelsepunkten vanligtvis 0,5 m ifrån Mälarenergis huvudledning. Fastighetsägaren/samfälligheten ansvarar för all VA-installation från förbindelsepunkten fram till de anslutna husen.

Mätarplats

Vid anslutning av en fastighet som ligger nära förbindelsepunkten ska fastighetsägaren ordna en godkänd mätarplats i ett frostsäkert, åtkomligt utrymme med en mätarkonsol och avstängningsventiler. Se bilaga Vattenmätarplats.

Mälarenergi kräver att en mätarbrunn installeras vid VA-anslutningar med en ledning längre än 100 m från förbindelsepunkten och vid anslutning av samfällighetsföreningar. Mätarbrunnen skall godkännas av Mälarenergi.
Se bilaga Vattenmätarbrunn.

Pumpstation

Utanför VO behövs ofta en pumpstation för att avleda spillvatten till det kommunala VA-ledningsnätet. Fastighetsägaren/samfälligheten får själva utreda antalet pumpar som behövs samt köpa in, installera och ansvara för underhåll av pumpen/pumpstationerna.

Avgifter för anslutningar utanför VO

Anläggningsavgiften är en engångsavgift som ska betalas innan anslutning till den kommunala VA-anläggningen sker. Anläggningsavgiftens storlek varierar beroende på om anslutningen avser både vatten och spillvatten eller enbart en av dessa tjänster. Avgiften är också beroende av antalet hushåll/fastigheter som ska anslutas. Kontakta Mälarenergi för vidare information.

Brukningsavgifter för anslutningar utanför VO

Brukningsavgifter för anslutningar utanför VO följer samma VA-prislista som anslutningar inom VO

Checklista för VA-anslutning utanför verksamhetsområdet

 1. Skicka in mejl med intresseanmälan om anslutning utanför VO.
 2. Efter klartecken från Mälarenergi om anslutning: Kontakta markägare för att få tillåtelse att lägga ledningar och installera ventiler och en eventuell mätarbrunn. Detta ska godkännas skriftligen av markägaren.
 3. Se över behovet av servitut för installationer på annans mark.
 4. Kontakta Lantmäteriet om en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening ska förrättas.
 5. Avtalet undertecknas och skickas till Mälarenergi.
 6. Invänta att Mälarenergi upprättar förbindelsepunkt.
 7. Anläggningsavgiften ska vara betald till Mälarenergi.
 8. VA-installationen från förbindelsepunkten fram till de anslutna husen är klar och inkopplad till den kommunala anläggningen.
 9. Vattenmätarplatsen är ordnad enligt anvisning.
 10. Vattenmätaruppsättning är beställd hos Mälarenergi.
 11. Vattenmätaren är uppsatt och/eller vatten- och spillvattenventiler är öppnade av Mälarenergi.

Karta över vårt verksamhetsområde