Gå till innehållet

Anslut ditt hus rätt

Många är idag omedvetna om hur deras hus är anslutet till dränerings-, dag- och spillvatten. Men faktum är att det är du som fastighetsägare som bär ansvaret över att fastigheten är ansluten på rätt sätt. Har du riktigt otur kan felanslutet vatten leda till källaröversvämningar för både dig och din granne.

Så ansluter du ditt hus rätt

Bilden visar hur fastighetens ledningar ska vara kopplade till Mälarenergis nät. Allt hushållsspillvatten från exempelvis diskhoar och toaletter leds till den röda spillvattenledningen. Dag- och dräneringsvatten leds till den gröna dagvattenledningen via en dagvattenbrunn med sandfång.  

Ska du dränera om? Se vår broschyr "Ta hand om ditt dag- och dräneringsvatten på rätt sätt".

Jag har felkopplade ledningar - vad ska jag göra?

Har du en eller flera felkopplade ledningar i din fastighet måste du åtgärda det så att ledningarna blir rätt kopplade. Det kan förstås väcka en del frågor, men behöver inte nödvändigtvis betyda en massa krångel. Under rubrikerna nedan hittar du flera tips på hur du kan separera ditt dag- och dräneringsvatten från spillvattnet.

Informationen finns även i vår broschyr ”Ta hand om ditt dag- och dräneringsvatten på rätt sätt”.

Felkopplade stuprör

Felkopplade stuprör kan förses med utkastare för att leda bort vattnet till gräsmattan via exempelvis ränndalsplattor. 

För att inte riskera fuktskador på huskonstruktionen är det viktigt att vattnet leds långt och att gräsmattan lutar bort från huset.Ränndalsplattor ett bra sätt att ta hand om dagvattnet

Se exempel på typritning för stuprörsutkastare här

Ett annat alternativ för stuprören är att samla upp vattnet i en regntunna/vattenbehållare med överfyllnadsskydd, ett så kallat bräddutlopp.

Felkopplade spygatter

Garagenedfarter och källartrappor är känsliga platser där dagvatten kan ställa till problem med översvämning. Här finns ofta en brunn som kallas spygatt, vars uppgift är att leda undan vatten som rinner av från markytan. Även detta vatten ska avledas till dagvattenledningen eller avledas för infiltration på lämplig plats.

Källartrappa

För att få bukt på problemen kan det räcka med att gjuta igen brunnen och montera ett tak över källartrappan. Takutsprånget ska då vara minst tio centimeter. Tänk även på att lägga kantsten runt trappan så att vattnet inte kan strömma ner över kanten. Om vatten ändå ansamlas nedanför trappan kan man installera en pump och pumpa upp vattnet till markytan eller leda det till en stenkista. Ifall det finns en dräneringsledning runt huset kan det också vara möjligt att koppla spygattvattnet till dräneringsledningen.

Garagenedfart

Garagenedfarter är känsliga konstruktioner som lätt kan översvämmas vid kraftiga regn. Om garaget inte längre används som garage kan du överväga att fylla igen nedfarten. Annars bör spygattvattnet pumpas till en dagvattenbrunn med sandfång eller upp till exempelvis en gräsmatta för infiltration.

Om vatten rinner från gatan ner i garagenedfarten bör du kontakta väghållaren för att höra om det finns möjlighet att valla in nedfarten eller sätta kantsten som hindrar vattnet.

Felkopplad dränering

Dräneringsvatten ska antingen tas om hand inne på tomten eller ledas till en dagvattenbrunn på tomten för vidare avledning till dagvattenledningen i gatan. Det är vanligt att dräneringsledningen på fastigheten ligger lägre än dagvattenledningen i gatan. Om det är så på din fastighet så behöver dräneringsvattnet pumpas.

Även om dräneringsledningen ligger högre än dagvattenledningen i gatan bör du pumpa ditt dräneringsvatten för att inte riskera fuktskador på husgrunden.

Att göra en omkoppling av dräneringsvattnet är inte så stort ingrepp som det kan låta. Och det betyder inte att du måste gräva upp runt hela huset och dränera om.

Anslutning till dagvattenledning

Ta hand om dagvattnet och spara pengar

Du som villaägare kan påverka din tomtyteavgiften. Om du kopplar bort alla stuprören från ledningsnätet och tar hand om regnvattnet (så kallat dagvatten) på din tomt så sänker vi avgiften med upp till 80 procent. Du kan alltså få rabatt för att du vattnar rabatterna! Och inte nog med det, du sparar även pengar på att använda regnvatten istället för dricksvatten när du vattnar i din trädgård.

Ansök om rabatt på avgiften

Vanliga frågor och svar

 • Varför arbetar vi med att minska mängden tillskottsvatten?

  För att förebygga källaröversvämningar, bräddningar och minska belastningen till avloppsreningsverket arbetar vi ständigt med att minska mängden tillskottsvatten i vårt spillvattennät. I dagsläget består nästan hälften av allt vatten som leds till avloppsreningsverket av tillskottsvatten.
  Som ett led i Mälarenergis arbete genomförs anslutningskontroller av fastigheter. Efter kontrollen kommer ett besked om fastigheten är godkänd eller om det finns kopplingar som måste korrigeras.

 • Vad är det för skillnad på dagvatten och spillvatten?

  Dagvatten är tillfälligt avrinnande regn- och smältvatten. Dräneringsvatten räknas också som dagvatten. Spillvatten är avloppsvatten från bad, disk, tvätt och toalett. Spillvatten och dagvatten går under det gemensamma begreppet avloppsvatten.

 • Vi följde dåvarande lagar om anslutning. Måste vi verkligen koppla om?

  Ja, fastighetsägaren ansvarar för VA-installationen inne på fastigheten. VA-huvudmannen beslutar hur avloppsvatten ska avledas och har rätt att ändra förutsättningarna, till exempel i samband med att en dagvattenledning förläggs i gatan.  Vattentjänstlagen och ABVA gäller.

 • Vattnet rinner ned i min garagenedfart när det regnar kraftigt, är det inte kommunens ansvar att avvattna gatan?

  Väghållaren har ansvar för avvattning av gatan. Väghållaren kan vara kommunen eller annan aktör. Kontakta väghållaren. Att valla in rekommenderas. Garagenedfarter innebär alltid en risk för översvämning och man bör pumpa sitt vatten från spygatten. Antingen till infiltration eller till dagvattenbrunn/servis.

 • Jag vet att jag har rätt anslutning, men ändå visar ni på att det är fel. Kan vi göra en extrakontroll?

  Ja, vi erbjuder extrakontroller i osäkra fall.

 • Vad händer om man inte åtgärdar felet?

  Vi följer upp ärendet efter att tidsfristen på sex månader har löpt ut. I absolut sista hand kan ärendet tas vidare till domstol som kan förelägga om åtgärd förenat med vite om åtgärden inte genomförs.

 • När måste felkopplingen senast vara åtgärdad?

  Fastighetsägaren har sex månader på sig.