Gå till innehållet

PFAS: så arbetar vi med nya gränsvärden

Vi på Mälarenergi Vatten övervakar kontinuerligt PFAS-halterna i vårt dricksvatten för att säkerställa dess kvalitet. Den 1 januari 2023 infördes en ny lagstiftning, där gränsvärdena för PFAS sänks kraftigt. De nya gränsvärdena börjar gälla 1 januari 2026. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med detta.

Mälarenergi Vatten AB är ett gemensamt VA-bolag för de tre kommunerna Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Vi mäter regelbundet halterna av PFAS i dricksvattnet i alla tre kommuner.

Nya gränsvärden för PFAS

Den åtgärdsgräns som gällt för PFAS fram till helt nyligen, är 90 nanogram per liter vatten för PFAS11. Den 1 januari 2023 togs en ny lagstiftning i bruk, med nya gränsvärden som är satt till 4 nanogram per liter vatten för PFAS4 och 100 nanogram per liter för PFAS21. De nya gränsvärdena börjar gälla 1 januari 2026. Dricksvattenproducenter med för höga värden ska ha påbörjat åtgärder för att minska dessa 1 januari 2026.

Hallstahammar och Surahammar klarar de nya gränsvärdena. Västerås ligger fortsatt under gränsvärdena för PFAS21, men inte för PFAS4. Precis som många andra dricksvattenproducenter kommer vi behöva införa ytterligare rening av vattnet de närmaste åren.

PFAS i Västerås vatten

PFAS-halterna i Västerås brukar variera mellan 1–15 nanogram per liter. Vi tar även prov på vattnet i Mälaren och här finns i medeltal 3 nanogram per liter spårbara halter av PFAS4.

I Västerås produceras dricksvatten från två vattenverk – Fågelbacken vattenverk och Hässlö vattenverk. Båda vattenverken producerar ungefär lika mycket vatten var och det vatten som når kunderna, är en blandning av vattnet från Fågelbacken och Hässlö.

För Fågelbackens vattenverk ligger medelvärdet 2023 för PFAS4 under 4 nanogram per liter (det finns dock värden över gränsvärdet).

PFAS4-halterna i vattnet från Hässlö vattenverk har under 2023 i medel varit ungefär 13 nanogram per liter. Dock: under inledningen av 2024 har halterna legat högre än tidigare uppmätta värden. Halterna PFAS4 i utgående vatten från Hässlö vattenverk har från den 23 januari varit 21–28 nanogram per liter.

Vad ökningen beror på vet vi inte än. Det naturligt bildade grundvattnet har högre halter av PFAS än det sjövatten som infiltreras i Badelundaåsen från Mälaren. Därför skulle en förklaring kunna vara att andelen grundvatten har ökat i dricksvattnet. Det skulle också kunna vara så att koncentrationen av förorening i marken har ökat.

Mälarenergi Vatten har vidtagit flera åtgärder. Vi har ökat mängden infiltrerat vatten från Mälaren. Vi har kontaktat Livsmedelsverket. Vi har också påbörjat en undersökning i grundvattenrör längre uppströms i Badelundaåsen för att se om det går att identifiera eventuell ökad spridning av föroreningar i åsen. Parallellt med detta, arbetar vi vidare med den pågående utredningen om hur PFAS-halterna ska kunna reduceras.

De förhöjda halterna av PFAS orsaker inte akuta hälsoproblem, men PFAS kan lagras länge i kroppen – därför är det inte bra att under lång tid inta vatten eller andra livsmedel med förhöjda halter av PFAS. De PFAS-halter som uppmätts på utgående dricksvatten ligger fortfarande långt under den åtgärdsgräns som tidigare gällde för PFAS11 på 90 nanogram per liter.

Positivt med ny lagstiftning om PFAS

Vi tycker det är bra att lagstiftningen för PFAS skärps. Nya bedömningar och kunskapen om de olika PFAS-ämnena och dess effekter ökar hela tiden – och lagstiftningen behöver ändras därefter. Det är däremot inte enda lösningen på problemet. Det är också viktigt att utsläppen av PFAS-ämnen minskar och inte når vår natur och miljö.

Så kan vi sänka PFAS-halten i dricksvattnet

Vi arbetar aktivt för att minska halterna i vårt dricksvatten. Därför genomför Mälarenergi Vatten, tillsammans med Västerås stad, en omfattande utredning för att säkerställa en säker och hållbar dricksvattenförsörjning för dig och vårt samhälle. Projektet består av flera delar där vi både utreder vilka föroreningskällor som kan finnas, och vilka åtgärder som kan göras vid grundvattenmagasinen samt i vattenverket. Utredningen pågår just nu och vi vet inte vilken eller vilka åtgärder som kommer att bli aktuella. Antagligen kommer pilotförsök behöva genomföras för att kunna välja vilken eller vilka åtgärder som är lämpligast.

Vi utreder bland annat reningstekniker som används på andra vattenverk för att rena PFAS. Förutom reningstekniker vid vattenverket utreder vi även tekniker för att förhindra att föroreningarna når vattenverket.

Vid grundvattenmagasinet tittar vi på olika lösningar för att fastlägga samt leda bort förorenat vatten och därmed förhindra att det hamnar i dricksvattnet för att minska halterna av PFAS i dricksvattnet.

Alla vatten är olika och det behöver utredas för varje vatten vilken teknik som är mest lämplig. Det är viktigt att det blir rätt. Rening av PFAS kommer att innebära höga investeringskostnader, höga driftkostnader och en mer komplicerad reningsprocess. Det är stora beslut som kommer att påverka oss, kunderna och staden under lång tid framöver.

PFAS-källor påverkar grundvattnet och Mälaren

I provtagningar och analyser av grundvatten i det grundvattenmagasin i Badelundaåsen som Hässlö vattentäkt tar sitt vatten från har visat att grundvattnet är förorenat med PFAS. Det tar vi på största allvar. I den utredning som vi genomför tillsammans med Västerås stad, har vi tittat på samtliga verksamheter och förorenade områden som är potentiella källor till PFAS belägna inom bedömda tillrinningsområden för vattentäkten.
Provtagningarna indikerar att det finns minst två, troligen fler, källor för PFAS i tillrinningsområdet till Hässlö vattentäkt. Vi vet inte ännu vilken eller vilka källor som står för den största påverkan, men kommer att göra kompletterande undersökningar genom nya grundvattenrör och grundvattenprovtagning.

Frågor och svar om PFAS

 • Vad är PFAS?

  PFAS är syntetiskt framställda ämnen som förekommer i många produkter som vi använder i vardagen. Brandskum är en sådan produkt. Andra exempel är teflonstekpannor, funktionskläder, smink och spolglans. Ämnena är mycket svårnedbrytbara och har därför fått stor spridning i mark och vatten.

  Många PFAS-ämnen är förbjudna idag, men ett problem är att när en PFAS-variant förbjuds så ersätts den ofta av en annan lika farlig variant.

 • Är PFAS farligt?

  De PFAS-halter som vanligtvis förekommer i dricksvatten innebär inte några akuta hälsorisker. Men ämnena lagras länge i kroppen. Därför är det viktigt att människor får i sig så lite som möjligt av dessa ämnen.

 • Vad kan jag själv göra för att bidra till minskningen av PFAS i samhället?

  Genom att alltid välja miljömärkta alternativ minskar vi användningen av PFAS.  Tänk också på att PFAS kan finnas i produkter med non-stick beläggningar och vattenavstötande material. Är du osäker? Fråga om innehåll och ställ krav på producenterna. Om fler ställer krav är producenterna tvungna att lyssna.

 • Vad innebär det för mig som konsument om PFAS-värdet är högre än rekommenderat?

  Livsmedelsverket anser att dricksvattnet kan användas utan inskränkning under den tid det tar att utreda och åtgärda problemet.