Gå till innehållet

Miljövärden för fjärrkyla 2020

Miljövärdena är framtagna enligt de riktlinjer som fastställts i Värmemarkandskommittén och redovisas enligt de tre perspektiv som fastställts där:

  1. Resurseffektivitet – hur effektivt energin används, mäts i primärenergifaktorer (PEF)
  2. Klimatpåverkan – hur mycket koldioxid som emitteras under hela produktionskedjan, mäts i g CO2ekv/ kWh levererad fjärrkyla
  3. Andel fossila bränslen i bränslemixen (kol, olja och övrigt)

Från och med 2018 års överenskommelse tydliggörs att Miljövärdering av fjärrvärme i ett bokföringsperspektiv inte ska användas för att fatta beslut som påverkar framtiden, t.ex. vid val av uppvärmningsform eller energieffektiviseringsåtgärder. Istället ska då ett konsekvensperspektiv användas. Mälarenergi tillämpar samma principer för fjärrkyla som för fjärrvärme.

Enligt riktlinjerna som fastställts i överenskommelsen kan ursprungsmärkt el användas vid beräkning av miljövärden som används för historisk redovisning (bokföring), men inte vid beslut som bidrar till en förändring (konsekvens) i energisystemet. Då används istället värden av vad som faktiskt påverkas av en förändrad energianvändning. För fjärrkyla i Västerås anges därför två värden för klimatpåverkan.

Klimatpåverkan från fjärrkyla i ett beslutsperspektiv för miljöredovisning

60 g CO2eqv/ levererad kWh fjärrkyla

Användande av detta värde ska ställas i relation till vilken alternativ kylproduktion som är tilltänkt och dess klimatpåverkan. T.ex. om beslutet står mellan att installera fjärrkyla eller installera kompressorkyla.

Ökad elanvändning i beslutsperspektiv av valet kompressorkyla bedöms då medföra en klimatbelastning kring 500 g CO2eqv/kWh el. 

Klimatpåverkan från fjärrkyla i ett bokföringsperspektiv för miljöredovisning

Produktionen av fjärrkylan har skett genom kylning från sjövatten under årets kallare perioder, eldrivna värmepumpar och kylmaskin, samt med en absorptionskylmaskin som förbrukar fjärrvärme. Totalt producerades 26 GWh fjärrkyla 2020. 

Elförbrukningen för produktionsenheterna baseras på ursprungsmärkt el för vattenkraft för den delen som är inköpt och för egen producerad el annulleras ursprungsgarantier för biokraft.

  2020 2019 2018 2017 2016
Primärenergifaktor 0,02 0,07 0,15 0,02 0,47
g CO2ekv/kWh levererad 9,3 41,6 37,5 2,57 44,3
Procentandel fossil
0 0 0 0 6,37

Tillförd energi fjärrkyla