Gå till innehållet

Klimatbokslut

Samhällets energiproduktion tillsammans med alla transporter står för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser. Trots detta redovisas i detta klimatbokslut att Mälarenergis bidrag till klimatpåverkan är negativt, dvs. att de totala utsläppen är lägre med Mälarenergis verksamhet än utan. Totalt bidrog Mälarenergi netto till att 242 100 ton koldioxidekvi-valenter (CO2e) inte släpptes ut under 2023.

Mälarenergis klimatbokslut presenteras med en metod specifikt framtagen av Profu* för arbetet med ”klimatbokslut för energiföretag”. Principen går ut på att studera vilka konsekvenser som företagets verksamhet ger upphov till i samhället. Man tar hänsyn till att företaget producerar nyttigheter, värme och el, som efterfrågas i samhället och man tar därmed även hänsyn till hur dessa nyttigheter hade producerats om företaget skulle upphöra med sin verksamhet. Om företaget kan ersätta annan och ur klimatsynpunkt sämre värme- och elproduktion kan klimatbokslutet redovisa en minskad klimatpåverkan.

Resultatet presenteras även enligt standarden för The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). GHG-protokollet är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden för att ta fram klimatbokslut. GHG-protokollet presenterar klimatpåverkan i fyra olika delsystem, samtliga direkta och indirekta utsläpp i Scope 1–3 samt undvikna utsläpp. Protokollet föreskriver inte att man ska ta med undvikna utsläpp men om man gör det ska dessa redovisas i en separat grupp. För ett energiföretag finns det flera tydliga utsläpp som undviks i företagets omgivning, exempelvis utsläppen från alternativ uppvärmning och elproduktion.

* Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö.

I Klimatbokslutet framgår att vi fortfarande ger upphov till fossila utsläpp, trots att vi inte har några fossila bränslen kvar i vår energiproduktion. Anledningen är att avfallsbränslet innehåller fossila material som t. ex. plast. 

direkta-klimatutslapp.JPG

I bilden nedan visas Mälarenergis klimatpåverkan för 2023 uppdelat i två grupper; direkt klimatpåverkan och indirekt klimatpåverkan. Som nämnts tidigare uppkommer utsläpp från Mälarenergis egen verksamhet. Dessa utsläpp redovisas i gruppen direkt klimatpåverkan. Mälarenergis verksamhet orsakar även utsläpp utanför företagets egen verksamhet och dessa utsläpp redovisas som tillförda utsläpp i gruppen indirekta utsläpp. Dessutom kan man tack vare företagets produktion av värme, el samt avfallsbehandling undvika andra utsläpp utanför Mälarenergis verksamhet och dessa utsläpp redovisas som undvikna utsläpp i gruppen indirekta utsläpp. Man kan konstatera att summan av undvikna utsläpp är tydligt större än summan av alla tillförda utsläpp och nettoeffekten redovisas i den sista gruppen Summa klimatpåverkan.

Undvikna utsläpp och tillförda utsläpp, Totalt bidrog Mälarenergi att undvika utsläpp motsvarande 242 100 ton CO2e under 2023 (summan av tillförd och undviken klimatpåverkan
Klimatbokslutet för 2023 presenterat enligt GHG-protokollets delsystem.

Summan av all klimatpåverkan är negativ vilket innebär att det uppstår mindre utsläpp med Mälarenergis verksamhet än utan. Totalt bidrog Mälarenergi till att undvika utsläpp av 241 100 ton CO2e under 2023.

Jämförelser var Mälarenergis minskade klimatpåverkan innebär

Miljörapporter och certifieringar