Gå till innehållet

Högsta kvalitet på dricksvattnet

Dricksvatten är ett livsmedel och lyder därmed under Livsmedelsverkets lagar och regler vad gäller kontroll av vattnets kvalitet. Även om Västerås idag har ett mycket bra dricksvatten så jobbar vi ständigt på att förbättra alla processer som omger tillverkningen av vårt dricksvatten.

Allt vatten testas

Vattenkvaliteten i de vattenprover som tas i vårt ledningsnät bedöms efter Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Alla prover skickas därefter till ett ackrediterat laboratorium som analyserar och bedömer vattnets kvalitet utifrån de gränsvärden som finns enligt gällande lagstiftning. Det laboratorium vi anlitar är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Ett dricksvatten kan enligt lagtexten bedömas som tjänligt, tjänligt med anmärkning respektive otjänligt.

Vi genomför provtagning på vatten efter ett fastställt provtagningsprogram som är godkänt av Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen. Vi har dessutom ett utökat provtagningsprogram för att kontrollera olika oönskade ämnen, däribland PFAS och algtoxiner.

Klor i vattnet

Vid vattenverken är klorhalten 0,17 mg/l (total mängd klor). Klorhalten klingar snabbt av ute i ledningsnätet. Det innebär att när vattnet kommer till dig har du en klorhalt på 0,10-0,15 mg/l, beroende på hur långt från vattenverket du bor och hur snabbt vattnet omsätts i ledningsnätet. Om ditt vatten luktar klor kan det bero på förhöjda halter av ammonium och humus, även vid normal klorhalt. Gränsvärdet ”tjänligt med anmärkning” för klorhalt hos användare är 0,40 mg/l.

Neutralisera klor med askorbinsyra

Det finns inga belägg för att klor i så låga doser som vi har i kranvattnet skulle kunna påverka hälsan på något negativt sätt. Både Livsmedelsverket och Världshälsoorganisationen (WHO) anser att fördelarna med att klorera dricksvatten överväger nackdelarna. En del människor är dock överkänsliga mot klor i vatten. Men som tur är finns det ett enkelt sätt att få bort kloret. Genom att tillsätta askorbinsyra i vattnet så avkloreras det omedelbart. Askorbinsyra är en typ av C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffären.

Så här doserar du askorbinsyra:

 • I ett glas vatten tillsätts några kristaller askorbinsyra.
 • I en liter vatten läggs så många kristaller att det motsvarar ungefär en kubikmillimeter (lite askorbinsyra på toppen av en knivsudd).
 • I ett badkar med vatten hälls ungefär 1/4 kryddmått askorbinsyra.
 • Kan jag lita på det kommunala vattnet som kommer ur kranen?

  Ja, det kan du. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Livsmedelsverket är den myndighet som utfärdar regler för dricksvattenförsörjningen och sätter gränsvärden för olika ämnen. I dricksvattenföreskrifterna, som grundar sig på gemensamma EU-regler, finns angivet hur ofta prov ska tas och vad som ska analyseras vid vattenverket och ute på ledningsnätet. I föreskrifterna finns även krav på kontinuerlig kvalitetsmätning och kontroll. Dessutom sker provtagning i vattenverket för kontroll av vattenbehandlingen. De som blir sjuka av dricksvatten är endast en bråkdel av alla livsmedelsrelaterade fall.

 • Vem testar kvaliteten på dricksvattnet?

  Allt kommunalt dricksvatten genomgår en mycket omfattande kemisk och mikrobiologisk kvalitetskontroll. Kontrollen omfattar hela vägen från råvatten, via vattenverket och fram till användarens kran.
  Analysomfattning och provtagningsfrekvens med mera regleras genom lagstiftning (dricksvattenföreskrifterna).
  Kontrollen utförs av den ansvarige för anläggningen i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Alla prover måste analyseras på ett godkänt (ackrediterat) laboratorium.

 • Varför kloreras dricksvattnet?

  I regel kloreras allt dricksvatten som tillverkas av ytvatten. I Sverige tillsätts bara en bråkdel av den klormängd som tillsätts dricksvattnet i de flesta andra länder. Klor tillsätts till vattnet för att förhindra oönskad bakterietillväxt i ledningsnätet. Men genom att hälla lite askorbinsyra i vattnet kan du neutralisera kloret.

 • PFAS i vattnet

  PFAS-halterna i vårt dricksvatten ligger på låga nivåer, och har alltid legat under gällande gränsvärden. Vi tar regelbundet prover för att kontrollera kvaliteten på vårt dricksvatten och då mäts bland annat PFAS-nivåerna. Från 2026 gäller nya, lägre gränsvärden för PFAS som Mälarenergi behöver förbereda sig för. För att reducera PFAS-nivåerna i vårt vatten ytterligare har vi, tillsammans med Västerås stad, tillsatt en utredning av vattnet vid Hässlö reningsverk. Åtgärder kommer att utvärderas för fortsatt planering.

  Nya gränsvärden för PFAS i dricksvatten

  1 januari 2023 införde Livsmedelsverket nya dricksvattenföreskrifter. De innehöll bland annat nya gränsvärden för PFAS. Drickvattenproducenter med för höga värden ska ha påbörjat åtgärder för att minska dessa 1 januari 2026.

  Hur ställer vi oss till den nya lagstiftningen om PFAS?

  Vi tycker det är bra att lagstiftningen för PFAS skärps. Nya bedömningar och kunskapen om de olika PFAS-ämnen och dess effekter ökar hela tiden – och lagstiftningen behöver ändras därefter. Men det krävs att vi alla i samhället hjälps åt för att minska PFAS-halterna. Alla kan hjälpa till genom att inte köpa produkter som innehåller PFAS och ställa krav på producenterna.

  Frågor och svar om PFAS

 • Vad är PFAS?

  PFAS är syntetiskt framställda ämnen som förekommer i många produkter som vi använder i vardagen. Brandskum är en sådan produkt. Andra exempel är teflonstekpannor, funktionskläder, smink och spolglans. Ämnena är mycket svårnedbrytbara och har därför fått stor spridning i mark och vatten.

  Många PFAS-ämnen är förbjudna idag, men ett problem är att när en PFAS-variant förbjuds så ersätts den ofta av en annan lika farlig variant.

 • Är PFAS farligt?

  De PFAS-halter som vanligtvis förekommer i dricksvatten innebär inte några akuta hälsorisker. Men ämnena lagras länge i kroppen. Därför är det viktigt att människor får i sig så lite som möjligt av dessa ämnen.

 • Vad kan jag själv göra för att bidra till minskningen av PFAS i samhället?

  Genom att alltid välja miljömärkta alternativ minskar vi användningen av PFAS.  Tänk också på att PFAS kan finnas i produkter med non-stick beläggningar och vattenavstötande material. Är du osäker? Fråga om innehåll och ställ krav på producenterna. Om fler ställer krav är producenterna tvungna att lyssna.