Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Självklart är vi miljöcertifierade

Mälarenergi har arbetat med miljöfrågor så länge företaget funnits. Sedan 2002 är vi också miljöcertifierade enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen betyder att Mälarenergi har ett strukturerat och kontrollerat arbetssätt för miljöfrågorna som också följer en internationell standard.

Miljöledningssystem

Vårt miljöledningssystem är i första hand ett verktyg för att ledningen ska veta att kontrollen är god ute i verksamheten, och att miljörelaterade investeringar görs där de uträttar mest nytta. Genom att regelbundet kartlägga vår miljöpåverkan och prioritera de viktigaste miljöaspekterna kan vi också sätta relevanta miljömål.

Miljöcertifikatet för Mälarenergi

Ladda ner miljöcertifikatet som pdf

Övergripande miljömål 2017-2019

  1. Mälarenergi ska minska sin klimatpåverkan genom att:
  • Till 2020 ska energiproduktionen vid Kraftvärmeverket i Västerås till 100 % vara baserad på förnybara och återvunna bränslen.
  • Till 2019 ska energianvändningen för hela Mälarenergikoncernen ha minskat med 10 procent med pågående energikartläggning (normalårskorrigerad) som baseline. Energianvändningen ska präglas av resurseffektivitet genom att också väga in vilka resurser som används i energiförbrukningen, när och till vilket ändamål.
  • Minska klimateffekter från transporter genom att effektivisera transportanvändningen och prioritera fossilfria bränslen. Här är krav på våra entreprenörer och leverantörer en viktig framgångsfaktor.
  1. Till 2019 ska Mälarenergikoncernen ha en etablerad process för hur miljökrav ska ställas vid inköp och upphandling av varor och tjänster. Här är metoder och organisation för uppföljning och mätning centralt.
  2. Mälarenergi ska minska tillförseln av miljö- och hälsoskadliga ämnen till Mälaren och reningsverket genom att minska den egna användningen av kemikalier innehållande farliga ämnen [1] och genom ett aktivt uppströmsarbete [2].
  3. Avfall och restprodukter som uppkommer i egen verksamhet ska så långt möjligt återanvändas och återvinnas. Hanteringen av slam ska präglas av ett kretsloppstänkande med målet att Kungsängsverket ska vara REVAQ-certifierat till 2019.
  4. Mälarenergi ska minska påverkan på det biologiska livet i våra vattendrag orsakad av de hinder och den reglering av flödet som våra vattenkraftstationer och dammar innebär. Åtgärder ska genomföras där de gör mest miljönytta. I åtgärdsbegreppet ingår också kunskapsuppbyggnad.

 

[1] Med farliga ämnen avses ämnen som finns upptagna på Kemikalieinspektionens Priolista

[2] I ett aktivt uppströmsarbete ingår också informationsinsatser till hushåll och verksamhetsutövare

Miljörapporter och certifieringar

Naturvårdsprojekt