Gå till innehållet
Meny

Miljövärden för fjärrvärme 2019

Miljövärdena är framtagna enligt de riktlinjer som fastställts i Värmemarkandskommittén och redovisas enligt de tre perspektiv som där fastställts:

  1. Resurseffektivitet – hur effektivt energin används, mäts i primärenergifaktorer (PEF)
  2. Klimatpåverkan – hur mycket koldioxid som emitteras under hela produktionskedjan, mäts i g CO2eqv/ kWh levererad fjärrvärme
  3. Andel fossila bränslen i bränslemixen (kol, fossil olja och naturgas)

Från och med 2018 års överenskommelse tydliggörs att Miljövärdering av fjärrvärme i ett bokföringsperspektiv inte ska användas för att fatta beslut som påverkar framtiden, t.ex. vid val av uppvärmningsform eller energieffektiviseringsåtgärder.

Istället ska då ett beslutsperspektiv användas. För Fjärrvärmen i Västerås, Hallstahammar och Surahammar anges därför två värden på klimatpåverkan – ett för historisk redovisning och ett lämpat för utvärdering av förändrad energianvändning.

Bränsle och miljöpåverkan vid samtidig produktion av el och fjärrvärme fördelas enligt metodik från Värmemarknadskommittén. Eftersom avfallsförbränning med energiåtervinning infördes i Västerås under 2014, kompletteras fördelning av miljöpåverkan enligt Avfall Sveriges rekommendationer.

Elförbrukningen för produktionsenheterna baseras på ursprungsmärkt el för vattenkraft för den delen som är inköpt och för egen producerad el annulleras ursprungsgarantier för biokraft.

För ytterligare information:

Överenskommelse i Värmemarknadskommittén 2019
Avfall Sverige Guide#12
Mälarenergi Klimatbokslut 2019

Klimatpåverkan från fjärrvärme i ett beslutsperspektiv för miljöredovisning

 - 47 g CO2eqv/ levererad kWh fjärrvärme 

Detta värde ska användas för utvärdering av beslut som t.ex. vid val av fjärrvärme eller andra energilösningar eller energieffektiviseringsåtgärder. Värdet visar den påverkan som ett beslut kommer ge i fjärrvärmesystemet och ger ett annat resultat än när medelvärden eller värden för ursprungsmärkt energi används.

Att värdet blir negativt för Västerås, Hallstahammar och Surahammar har att göra med att användning av fjärrvärme i energisystemet inom överskådlig framtid medför att både elproduktion och avfallshantering kan erbjudas och därmed ersätts alternativ elproduktion och avfallshantering med sämre miljöprestanda.

I detta beslutsperspektiv bedöms elanvändning ge ett värde på ca 500 g CO2eqv/kWh el baserat på elsystemets utveckling och hopkoppling med Nordeuropa. 

För mer information läs gärna Mälarenergis Klimatbokslut och har du ytterligare frågor så kan du kontakta oss här. 

Västerås, Hallstahammar och Surahammar

Diagrammet visar Mälarenergis fjärrvärmeförsäljning fördelat på förnyelsebara bränslen (biobränsle), fossila bränslen (kol och olja), återvunnet bränsle (avfall och rökgaskondensering) och torv.

Preliminära miljövärden kommer i februari månad och godkänns och fastställs i juli månad. ”Resterande försäljning”(nordisk residual mix).

 20192018201720162015
Primärenergifaktor 0,13 0,196 0,20 0,22 0,32
g CO2eqv/kWh levererad 66,1 85,9 85,5 85,6 127
Andel fossila bränslen 0,06 0,07 0,09 0,04 0,09

Västerås- Hallstahammar- Surahammar Bränslemix

Västerås- Hallstahammar- Surahammars bränslemix

Mälarenergi AB:s utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling genom avfallsförbränning med energiåtervinning var 149 217 ton koldioxidekvivalenter under 2019. Enligt Avfall Sveriges Guide #12 stod behandlingen av avfall för 61 627 ton och företagets produktion av el och fjärrvärme genererade 87 590  ton koldioxidekvivalenter.

Kungsör

 20192018201720162015
Primärenergifaktor 0,09 0,08 0,08 0,16 0,13
g CO2eqv/kWh levererad 9,8 10,5 10,6 30,3 22,5
Andel fossila bränslen 0,014 0,04 0,017 0,038 0,021

Kungsör Bränslemix

Kungsör bränslemix

Surahammar

Mälarenergi övertog fjärrvärmeverksamheten i Surahammar den 1 maj 2014. Från och med den 1 oktober 2016 är Surahammar ihopkopplat med Västerås, och produktion sker till största del i Västerås. Nedan redovisas därav den produktion som skett i Surahammar under 2014 - 2016. 

Från och med 2017 ingår Surahammar i redovisningen av Västerås fjärrvärmenät.

 20162015
 Primärenergifaktor 0,43 1,003
g CO2eqv/kWh levererad 125,3 362
Andel fossila bränslen 0,06 0,031