Gå till innehållet

Miljövärden för fjärrvärme 2023

Miljövärden uppdateras årligen och publiceras senast den 31 januari i efterkommande år, dvs 2023 års värden finns publicerade senast 31 januari 2024.

Bränsle och miljöpåverkan vid samtidig produktion av el och fjärrvärme fördelas enligt metodik från Värmemarknadskommittén (VMK) i de tre perspektiven nedan. Eftersom avfallsförbränning med energiåtervinning infördes i Västerås under 2014, kompletteras fördelning av miljöpåverkan enligt Avfall Sveriges rekommendationer, där en del av klimatpåverkan från energianvändningen istället belastar avfallslämnaren. Detta medför att värdena kommer skilja sig från de värden som beräknas och redovisas av Energiföretagen.

Miljövärdena visas enligt de tre överenskomna perspektiven i VMK.

  1. Resurseffektivitet – hur effektivt energin används, mäts i primärenergifaktorer (PEF)
  2. Klimatpåverkan – hur mycket växthusgaser omräknade till koldioxid som emitteras under hela produktionskedjan, mäts i g CO2eqv/ kWh levererad fjärrvärme
  3. Andel fossila bränslen i bränslemixen (kol, fossil olja och naturgas)

Från och med 2018 års överenskommelse tydliggörs att Miljövärdering av fjärrvärme i ett bokföringsperspektiv inte ska användas för att fatta beslut som påverkar framtiden, t.ex. vid val av uppvärmningsform eller energieffektiviseringsåtgärder.

Istället ska då ett konsekvensperspektiv användas. För Fjärrvärmen i Västerås, Hallstahammar och Surahammar anges därför två värden på klimatpåverkan – ett för historisk redovisning (bokföring) och ett lämpat för utvärdering av förändrad energianvändning (konsekvens). Vilket värde du ska använda beror alltså på vilket syfte beräkningen har. Bilderna nedan kan ge dig hjälp i val av perspektiv och därmed vilka värden som ska användas.


För ytterligare information:

Klimatpåverkan från fjärrvärme i ett beslutsperspektiv för miljöredovisning

 - 47 g CO2eqv/ levererad kWh fjärrvärme 

Detta värde ska användas för utvärdering av beslut som t.ex. vid val av fjärrvärme eller andra energilösningar eller energieffektiviseringsåtgärder. Värdet visar den påverkan som ett beslut (konsekvens) kommer ge i fjärrvärmesystemet och ger ett annat resultat än när medelvärden eller värden för ursprungsmärkt energi används.

Att värdet blir negativt för Västerås, Hallstahammar och Surahammar har att göra med att användning av fjärrvärme i energisystemet inom överskådlig framtid medför att både elproduktion och avfallshantering kan erbjudas och därmed ersätta alternativ elproduktion och avfallshantering med sämre miljöprestanda.

I detta konsekvensperspektiv bedöms elanvändning ge ett värde på ca 500 g CO2eqv/kWh el baserat på elsystemets utveckling och hopkoppling med Nordeuropa.

För mer information och kontakt:

Läs gärna Mälarenergis Klimatbokslut och har du ytterligare frågor så kan du kontakta oss här. 

Klimatpåverkan från fjärrvärme i ett bokföringsperspektiv för miljöredovisning/bokföring

Diagrammen visar Mälarenergis fjärrvärmeförsäljning fördelat på förnybara bränslen (biobränsle), fossila bränslen (kol och olja), återvunnet bränsle (avfall och rökgaskondensering) och torv.

Elförbrukningen för produktionsenheterna baseras på ursprungsmärkt el för vattenkraft för den delen som är inköpt och för egen producerad el annulleras ursprungsgarantier för biokraft.

Västerås, Hallstahammar och Surahammar

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Primärenergifaktor 0,04 0,06 0,04 0,044 0,13 0,196 0,20 0,22
g CO2eqv/kWh levererad 35,6 33,6 34,2 31,6 66,1 85,9 85,5 85,6
Andel fossila bränslen 0,77% 1,36% 0,80% 0,54% 6% 7% 9% 4%

 

Västerås- Hallstahammar- Surahammar Bränslemix 
imagetowy8.png

Mälarenergi AB:s utsläpp av växthusgaser från avfallsbehandling genom avfallsförbränning med energiåtervinning var 180 097 ton koldioxidekvivalenter under 2023. Enligt Avfall Sveriges Guide #12 stod behandlingen av avfall för 74 380 ton och företagets produktion av el och fjärrvärme genererade 104 717 ton koldioxidekvivalenter.

Kungsör

  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Primärenergifaktor 0,12 0,09 0,14 0,08 0,09 0,08 0,08 0,16
g CO2eqv/kWh levererad 5,3 5,3 15,9 6,35 9,8 10,5 10,6 30,3
Andel fossila bränslen 0,0% 0,0% 3,1% 0,5% 1,4% 4,0% 1,7% 3,8%

Kungsör Bränslemix

imagesvyqi.png

Surahammar

Mälarenergi övertog fjärrvärmeverksamheten i Surahammar den 1 maj 2014. Från och med den 1 oktober 2016 är Surahammar ihopkopplat med Västerås, och produktion sker till största del i Västerås. Nedan redovisas därav den produktion som skett i Surahammar under 2014 - 2016. 

Från och med 2017 ingår Surahammar i redovisningen av Västerås fjärrvärmenät.

  2016 2015
 Primärenergifaktor 0,43 1,003
g CO2eqv/kWh levererad 125,3 362
Andel fossila bränslen 0,06 0,031