Gå till innehållet

Primärenergi

Vi menar att energislag och systemval alltid ska studeras utifrån mängden jordresurser (primärenergi) som behöver användas för att lösa en specifik uppgift.

Primärenergi – naturresurser vi ännu inte rört

För att vi ska kunna vara bra på att hushålla med jordens resurser behövs ett mått på hur effektivt vi använder dem. Ett sådant mått är primärenergifaktor som inkluderar hela kedjan, från att vi börjar använda en resurs till att energin når slutanvändaren som användbar energi.

Primärenergi kallas de naturresurser vi människor kan omvandla till användbar energi, men som vi ännu inte rört. Till exempel råolja och kol kvar i marken eller träd i skogen. Även sol, vind och vattenkraft är primärenergi.

Energi omvandlas i många steg innan den når oss som användbar energi. Primärenergifaktor räknar ihop den sammantagna energianvändningen som går åt vid utvinning, transporter, omvandling och distribution av energin. Har mycket energi använts för att producera och distribuera energin blir faktorn högre, över ett (1). En låg primärenergifaktor, under ett, är däremot tecken på att energin används effektivt.

Att fjärrvärme är energieffektivt speglas i dess primärenergifaktor. På Kraftvärmeverket i Västerås har fjärrvärmen vi producerar bara faktor 0,13. Att jämföra med snittet för el som har 2,2*. För att producera och leverera 1 kWh el går det alltså åt totalt 2,2 kWh energi. Om vi gör en jämförelse med kronor så blir det som att investera 220 kronor och få 100 kronor tillbaka. 

Att sträva efter låg energianvändning är bra. Men för att rättvist kunna värdera vilken klimatpåverkan den energi du använder har behöver du även se till hur naturresurser använts i flera led för att värma ditt hus. Fjärrvärmen i Västerås är 17 gånger* mer resurseffektiv än den nordeuropeiska elmixen och bör därför användas i så stor utsträckning som möjligt.

*Fjärrvärmen i Västerås har 0,13 i primärenergifaktor enligt Mälarenergis klimatbokslut och den nordeuropeiska elmixen 2,2 enligt Energimarknadsinspektionen.