Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Klimatbokslut

Klimatbokslutet visar att Mälarenergi genom sin verksamhet bidrog till att 514 300 ton koldioxidekvivalenter* inte släpptes ut.

Mälarenergis klimatbokslut presenteras med en metod specifikt framtagen för arbetet med ”klimatbokslut för energiföretag”. Principen går ut på att studera vilka konsekvenser som företagets verksamhet ger upphov till i samhället. Man tar hänsyn till att företaget producerar nyttigheter, värme och el, som efterfrågas i samhället och man tar därmed även hänsyn till hur dessa nyttigheter hade producerats om företaget skulle upphöra med sin verksamhet. Om företaget kan ersätta annan och ur klimatsynpunkt sämre värme- och elproduktion kan klimatbokslutet redovisa en minskad klimatpåverkan.

* Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 ) som tar hänsyn till att olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.

Resultatet presenteras även enligt standarden för The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). GHG-protokollet är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden för att ta fram klimatbokslut. GHG-protokollet presenterar klimatpåverkan i fyra olika delsystem, samtliga direkta och indirekta utsläpp i Scope 1-3 samt undvikna utsläpp. Protokollet föreskriver inte att man ska ta med undvikna utsläpp men om man gör det ska dessa redovisas i en separat grupp. För ett energiföretag finns det flera tydliga utsläpp som undviks i företagets omgivning, exempelvis utsläppen från alternativ uppvärmning och elproduktion.


Klimatbokslutet för 2020 presenterat enligt GHG-protokollets delsystem.

 

2 MEND-IX ett kvitto på miljöriktig hantering av avfall
I kraftvärmeproduktionen arbetar Mälarenergi uteslutande med förnybara och återvunna bränslen vilket innebär ett stort miljöansvar. Vi bidrar på ett hållbart sätt till att minska deponierna i världen, att rena utsläpp till luft och vatten och att återvinna bland annat metaller.

Från och med den 1 oktober ingår Mälarenergi i partnerskapet 2 MEND-IX som initierats av Söderenergi. Tillsammans med Tekniska verken och Umeå Energi arbetar vi nu utefter en standardiserad metod som ska skapa transparens och visa på nyttan med kraft- och fjärrvärme och att energiåtervinna avfall. Genom att ingå i 2 MEND-IX använder vi också en standardiserad modell för att redovisa för avfallslämnaren vad som händer med avfallet**.

** https://www.2mend-ix.se