Gå till innehållet

Miljörapporter och certifieringar

Klimatbokslut

Klimatbokslutet visar att Mälarenergi genom sin verksamhet bidrog till att 676 500 ton koldioxidekvivalenter inte släpptes ut. Mälarenergis klimatbokslut presenteras med en metod specifikt framtagen av Profu* för arbetet med ”klimatbokslut för energiföretag”.

Principen går ut på att studera vilka konsekvenser som företagets verksamhet ger upphov till i samhället. Man tar hänsyn till att företaget producerar nyttigheter, värme och el, som efterfrågas i samhället och man tar därmed även hänsyn till hur dessa nyttigheter hade producerats om
företaget skulle upphöra med sin verksamhet. Om företaget kan ersätta annan och ur klimatsynpunkt sämre värme- och elproduktion kan klimatbokslutet redovisa en minskad klimatpåverkan.

Resultatet presenteras även enligt standarden för The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). GHG-protokollet är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden för att ta fram klimatbokslut. GHG-protokollet presenterar klimatpåverkan i fyra olika delsystem, samtliga direkta och indirekta utsläpp i Scope 1–3 samt undvikna utsläpp. Protokollet föreskriver inte att man ska ta med undvikna utsläpp men om man gör det ska dessa redovisas i en separat grupp. För ett energiföretag finns det flera tydliga utsläpp som undviks i företagets omgivning, exempelvis utsläppen från alternativ uppvärmning och elproduktion.

* Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom områdena energi, avfall och miljö.

klimatbokslut21.JPG
Klimatbokslutet för 2021 presenterat enligt GHG-protokollets delsystem.

bransleanvandning21.JPG