Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Klimatbokslut

Klimatbokslutet visar att Mälarenergi genom sin verksamhet minskade klimatpåverkan med 754 300 ton koldioxidekvivalenter* år 2019.

Mälarenergis klimatbokslut presenteras med en metod specifikt framtagen för arbetet med ”klimatbokslut för energiföretag”. Principen går ut på att studera vilka konsekvenser som företagets verksamhet ger upphov till i samhället. Man tar hänsyn till att företaget producerar nyttigheter, värme och el, som efterfrågas i samhället och man tar därmed även hänsyn till hur dessa nyttigheter hade producerats om företaget skulle upphöra med sin verksamhet. Om företaget kan ersätta annan och ur klimatsynpunkt sämre värme- och elproduktion kan klimatbokslutet redovisa en minskad klimatpåverkan

Resultatet presenteras även enligt standarden för The Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollet). GHG-protokollet är den mest använda internationella beräknings- och redovisningsstandarden för att ta fram klimatbokslut. GHG-protokollet presenterar klimatpåverkan i fyra olika delsystem, samtliga direkta och indirekta utsläpp i Scope 1-3 samt undvikna utsläpp. Protokollet föreskriver inte att man ska ta med undvikna utsläpp men om man gör det ska dessa redovisas i en separat grupp. För ett energiföretag finns det flera tydliga utsläpp som undviks i företagets omgivning, exempelvis utsläppen från alternativ uppvärmning och elproduktion. Läs hela Mälarenergis Klimatbokslut här

Mälarenergis klimatbokslut 2019, redovisat enligt GHG: Direkta utsläpp utgörs i huvudsak skorstensutsläpp samt utsläpp från egna transporter. I övriga indirekta utsläpp ingår t ex utvinning och transport av bränslen och andra råvaror till Mälarenergi, liksom avfallstransporter och hantering av avfall från Mälarenergi. Undvikna indirekta utsläpp inkluderar bland annat alternativ el- och värmeproduktion och alternativ avfallsbehandling.

*Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett sammanvägt mått på utsläpp av växthusgaser (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6 ) som tar hänsyn till att olika växthusgaser bidrar olika mycket till växthuseffekten och global uppvärmning. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.