Gå till innehållet

Faktorer som påverkar 2024 års priser

Varje år ser vi på Mälarenergi över och justerar våra priser för fjärrvärme, fjärrkyla, elnät, vatten och avlopp. I år kommer justeringarna bli högre än vad som tidigare varit normalt för oss. Vi lever och verkar nära våra kunder och förstår att prishöjningar kan bli väldigt utmanande i dessa tider. Genom att arbeta hårt med kostnadseffektiviseringar internt har vi gjort det vi kan för att inte höja priserna mer än nödvändigt.

Därför höjer vi våra priser

Det sker stora händelser i världen som kriget i Ukraina, det är ett tufft globalt ekonomiskt läge med inflation och lågkonjunktur. Vi på Mälarenergi har högt uppsatta hållbarhetsmål, vilka är beslutade av våra ägare. Samtidigt behöver vi underhålla, förnya och investera i våra ledningar och nät för elnät, vatten och avlopp - för att kunna möta framtidens behov gällande elektrifiering och etablering.

Bränslebrist i hela Europa

Just nu råder stor brist på biobränsle, returträ och gas – vilket gör att priserna på dessa råvaror stiger väldigt mycket. Det här är en direkt konsekvens av Rysslands invasionskrig i Ukraina. Vi på Mälarenergi påverkas av detta eftersom vi använder biobränsle och returträ i vårt kraftvärmeverk. När det både är råvarubrist och kraftiga prisökningar påverkar det våra priser för fjärrvärme.

Så påverkar lågkonjunkturen

Lågkonjunkturen gör att människor handlar mindre och således blir det mindre mängd avfall – något vi använder som bränsle på kraftvärmeverket. Detta är såklart jättebra ur miljösynpunkt, men det gör oss mer beroende av annat bränsle så som biobränsle och returträ vilket det också är brist på. Vi säljer tjänsten att ta emot och bränna avfall. Som läget är nu får vi inte lika mycket betalt för den sortens bränsle eftersom det råder brist. Även detta påverkar priserna för fjärrvärme.

Tufft ekonomiskt läge med inflation

Inflationen som pågår medför både höjda priser och höjda räntor, samtidigt som svenska kronan är väldigt svag. Det här påverkar alla i samhället och även Mälarenergis verksamhet. Vi har höjda priser på både varor och tjänster. Några exempel på prisökningar som direkt påverkar vår verksamhet är följande:

  • I VA-branschen har priserna på kemikalier, som är kritiska bland annat för att vi ska kunna leverera dricksvatten, höjts mellan 20 – 100 procent.
  • I fjärrvärmebranschen har priserna för biobränsle ökat med 60 – 100 procent (det ser lite olika ut i olika delar av Sverige). Priserna ökade redan förra vintern, men inte på så här höga nivåer.

Skärpta krav från myndigheter

Det finns fler orsaker som påverkar prissättningen. En av dessa är att myndigheterna ställer högre krav på oss när det gäller Pfas och provtagningar av vårt vatten – både vad gäller frekvens och antal ämnen. Fler provtagningar ökar våra kostnader.

Öka takten av utbyggnad och underhåll av ledningar och nät

Våra ledningar och nät behöver underhållas löpande. Men vi har nu gått in i ett skede där vi behöver öka hastigheten och göra ännu mer, det beror bland annat på följande:

  • Vi har gått in i en mer kritisk fas för vatten och avlopp (VA). Många av våra ledningar för VA är från 1950-talet och framåt (i likhet med många andra svenska städer). Därför behöver vi framåt höja takten för att byta ut våra ledningar så vi kan säkra våra leveranser i framtiden.
  • Elektrifieringen av samhället går i en takt som Sveriges elnät inte är byggt för. Energiföretagen uppskattar att Sverige kommer öka sin elanvändning med 120 procent till 2045 – från nuvarande ca 140 TWh till uppåt 310 TWh. För att nå dessa mål måste Sveriges elnät byggas ut i en mycket högre takt. Nu behöver därför vi på Mälarenergi göra historiskt stora investeringar för att bygga ut våra ledningsnät och möta behovet av elektrifiering. Allt för att Västerås och Mälardalen ska fortsätta vara en expansiv region, med nya företagsetableringar och arbetstillfällen. Investeringarna måste göras för att säkra framtiden. Det är även väl känt att vi redan nu har en effektproblematik i Västerås, vilken kommer växa i takt med elektrifieringen och omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Hur går Mälarenergis prissättning till?

Mälarenergi består av olika affärsområden och dotterbolag - för värme, vatten och avlopp och elnät. Alla lyder under olika lagar och har olika regler att förhålla sig till när det kommer till prissättningen.

Fjärrvärmes prissättning

Priserna för fjärrvärme sätts enligt de riktlinjer som finns i fjärrvärmelagen samt enligt Mälarenergis prissättningsstrategi. Priserna går genom flera olika instanser internt och sedan beslutas det i kunddialog inom ramarna för prisdialogen. Det slutliga beslutet för de nya priserna tas sedan i Mälarenergi AB:s styrelse.

Mälarenergi Vattens prissättning

När vi sätter priser för vatten och avlopp (VA) har vi andra lagar och regler att följa. Eftersom Mälarenergi Vatten AB har monopol finns regler om att verksamheten inte får göra vinst, utan att intäkterna ska användas till investeringar och driftkostnader. Här tas priser fram som sedan beslutas om i respektive kommuns (Västerås, Hallstahammar och Surahammar) fullmäktige.

Mälarenergi Elnäts prissättning

Mälarenergi Elnät bedriver sin verksamhet inom ett reglerat monopol. Tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) beslutar utifrån lagen hur mycket pengar som elnätsföretagen får tjäna, de kontrollerar också att lagen följs i hur priserna sätts. Utifrån dessa parametrar tas ett förslag på nya priser fram och Mälarenergi Elnäts styrelse fattar sedan beslutet.

Mälarenergi Elnät är ett lokalnätsföretag, vi är i vår tur beroende av regionnätsägaren Vattenfall som vi betalar avgifter till. Under 2023, för 2024 års prissättning, förväntas dessa avgifter meddelas i slutet av oktober.