Gå till innehållet

Samhällets och ditt ansvar

Räddningstjänst

Räddningstjänsten har ett ansvar att agera vid olyckor när kriterierna för räddningstjänst uppfylls, det vill säga när stor egendomsskada riskeras eller fara för liv föreligger. Det är därför inte säkert att räddningstjänsten har möjlighet att prioritera en enskild fastighet i en översvämningssituation. Därför är det extra viktigt att du som fastighetsägare är medveten om riskerna för din fastighet och hur du kan agera före, under och efter en översvämning.

Kommun

Kommunen ansvarar för mycket av den fysiska planeringen av samhället. Kommunen tar exempelvis fram detaljplaner som anger hur ett begränsat område i en kommun ska bebyggas. I detaljplanen beskrivs hur mark- och vattenområden får användas. Här tar kommunen hänsyn till om marken är lämplig för bebyggelse, och byggplanerna ska utformas för att minska risken för översvämningar.

Kommunen ansvarar för hantering av dagvatten i sin roll som VA-huvudman. Ledningsnäten är dimensionerade för normala flöden. För att hantera höga flöden använder man till exempel öppna system så som diken och dammar för trög avledning. Kommunen ansvarar för avloppsledningarna utanför fastigheten i sin roll som VA-huvudman. Dessa ska vara väl underhållna och dimensionerade för normala regn.

Stat

Staten ansvarar i första hand för förebyggande samordning, kunskapsförmedling och forskning. Länsstyrelsen tillsammans med andra myndigheter driver på arbetet med att minska samhällets sårbarhet inför extrema väderhändelser. Länsstyrelsen granskar bland annat kommunens detaljplaner utifrån översvämningsrisker samt samordnar länets krishantering vid stora samhällsstörningar.

Fastighetsägare

Som fastighetsägare ansvarar du för att ta hand om nederbörden som faller på din fastighet samt vidta förebyggande åtgärder för att skydda den mot översvämning. Du ansvarar även för att fastigheten är rätt ansluten till ledningsnätets förbindelsepunkt om sådan finns.

Kan din fastighet drabbas?

Om du är intresserad av hur olika områden i Västmanland län kan påverkas av olika typer av översvämningar kan du använda Länsstyrelsens kartjänster. Där finns information om höga flöden längs större vattendrag. Din kommun kan också ge mer information om riskerna i ditt område.