Gå till innehållet

Ansök om rabatt på dagvattenavgiften

Sedan den 1 januari 2018 har vi en taxemodell för vatten och avlopp i Västerås kommun som ska göra det tydligare för dig som kund. Vi vill också premiera dig som gör en miljöinsats och själv tar hand om ditt dagvatten (regn-, smält- och dräneringsvatten).

Brukningsavgiften består av:

  • en fast avgift per vattenmätare i fastigheten
  • en fast avgift per kvadratmeter tomtyta
  • en rörlig avgift som beror av fastighetens vattenförbrukning.

Dagvattenavgiften bekostar avledning, fördröjning och rening av dagvatten. Du betalar för maximalt 1500 kvadratmeter tomtyta för småhusfastighet. Mätaravgiften och den rörliga avgiften bekostar produktion, distribution och rening av vatten och spillvatten.

Sänk kostnaden genom att ta hand om regnvattnet på tomten

Du som villaägare kan påverka storleken på tomtyteavgiften. Om du kopplar bort alla stuprören från ledningsnätet och tar hand om regnvattnet (så kallat dagvatten) på din tomt så sänker vi avgiften med upp till 80 procent. Du kan alltså få rabatt för att du vattnar rabatterna!

Illustration på dräningsvatteninformation

Fastighet som tar hand om allt dagvatten på tomten: 80 procent rabatt på tomtyteavgiften.

Detta gäller de fastigheter som varken har stuprör eller dränering kopplad till ledningsnätet. De 20 % av tomtyteavgiften som dessa fastigheter betalar avser kostnader för avvattning av lokalgator. Du måste styrka hanteringen av dagvattnet med en skiss eller ritning.

Illustration på dräningsvatteninformation

Fastighet med fördröjning av dagvattnet på tomten: 50 procent rabatt på tomtyteavgiften.

Det innebär att samtliga stuprör är bortkopplade från ledningsnätet och att dagvatten från taket avleds till exempelvis regntunna, grönyta eller stenkista.

Fastigheter som ligger utanför de områden där Mälarenergi tar hand om dagvattnet betalar ingen tomtyteavgift alls. Se karta över Mälarenergis verksamhetsområden. Grön markering innebär att Mälarenergi tar hand om dagvattnet. Röd markering innebär att Mälarenergi inte tar hand om dagvattnet.

Varför gör vi det? Jo, för att vi behöver din hjälp att värna miljön och Mälaren. Genom att minska flödena i dagvattenledningarna minskar risken för översvämningar samt att det underlättar att rena det dagvatten som är i behov av rening t.ex. det som kommer från vägarna.

Anmäla eget omhändertagande av dagvatten

För att anmäla att du tar hand om dagvatten på din fastighet så skickar du i formuläret på denna sida. Sänkningen av avgiften gäller från det datum din anmälan kommer in, dock tidigast från 1 januari 2018.

Mälarenergi kommer att kontrollera att de fastigheter som anmäler eget omhändertagande av dagvatten följer gällande regler. Ändrade förhållanden ska meddelas Mälarenergi. Vid försäljning ska den nya fastighetsägaren informeras om fastighetens dagvattenhantering.

Hur påverkas jag av nya taxan?

För en normal villafastighet kommer brukningsavgiften öka med 95 kr/år. Men ifall man kopplar bort alla stuprören från dagvattenledningen så får man en sänkning av brukningsavgiften med 530 kr/år.

 

Exempel på taxa för en villa med 800 m2 tomt och 150 m3 förbrukning
  Antal/storlek Kostnad Kostnad med fördröjning på tomt
Årsförbrukning (kubikmeter) 150 1 897,50 1 897,50
Tomtyteavgift (kvadratmeter) 800 1 296 648
Årsavgift för vattenmätare (storlek) DN20 2 564 2 564
Summa   5 757,50 5 109,50

 

Allt ovanstående är inklusive moms.