Gå till innehållet
Vacker natur i solnedgång

Års- och hållbarhetsredovisning 2022

”En värld där vi tillsammans lever och verkar helt utan klimatpåverkan”. Det är vår nya vision, som vi under 2022 tog fram utifrån vår långsiktiga strategiska inriktning, som bl.a. bygger på målsättningarna i Agenda 2030 och Fossilfritt Sverige. Men visionen är mer än ord. Det är vårt löfte och vårt fokus. Det vi gör idag ger människor möjlighet att leva, verka och utvecklas i ett samhälle med så lite miljö- och klimatpåverkan som möjligt. Läs 2022-års hållbarhetsredovisning som pdf här.

Vår strategi för en värld utan klimatpåverkan

På Mälarenergi gör vi årliga Klimatbokslut. Klimatbokslutet för 2022 visar att Mälarenergi genom sin verksamhet bidrog till att 381 400 ton koldioxidekvivalenter inte släpptes ut.

direkta-klimatutslapp.JPG

För att uppnå vår vision: En värld där vi lever och verkar helt utan klimatpåverkan, har Mälarenergi tagit flera initiativ, bland annat:

Carbon Capture and Storage (CCS)

Som energiproducent med förbränning har vi vår största klimatpåverkan i de direkta skorstensutsläppen av CO2. Skorstensutsläppen utgörs av den fossila andelen av restavfallet (i huvudsak plast). Så länge vi har fossilbaserad plast i omlopp i samhället och möjligheten att materialåtervinna plast är begränsad, bedöms energiåtervinning fortsatt vara den huvudsakliga behandlingsmetoden.

Därför har vi, efter en första studie som visade att det är möjligt att installera CCS-tekniken hos oss, även inlett en förstudie om att faktiskt installera CCS-teknik vid Kraftvärmeverket i Västerås. Kraftvärmeverket skulle med CCS kunna plocka bort mer koldioxid från atmosfären än vad verksamheten släpper ut, och därmed fungera som en kolsänka som motverkar växthuseffekten. Att installera tekniken på våra anläggningar block 6 och 7 skulle innebära en kolsänka på ca 500 000 ton. Efter ett eventuellt beslut tar det dock några år innan en anläggning med CCS-teknik kan vara i drift.

Bild av CCS vid Mälarenergis kraftvärmeverk

Bergrum som ger utrymme för elproduktion när den behövs som mest

När hela samhället elektrifieras och vi använder allt mer el – då behöver vi hitta nya lösningar. En lösning är att skapa energilager. Därför har vi börjat bygga om tre gamla oljebergrum från 70-talet till energilager – en slags termos som ska rymma totalt 300 000 kubikmeter varmvatten. Med energilagret på plats kommer vi att kunna optimera vår produktion av värme och el vid kraftvärmeverket. Vi kan då lagra energi från varmare dagar, och producera mer el när den behövs som mest.

Bergrummet som lagrar energi i Västerås

Hållbar stadsutveckling

På Mälarenergi arbetar vi strategiskt med hållbarhet i alla projekt. Vi är t. ex. engagerade i flera av Västerås stads stadsutvecklingsområden. Under 2021 var vi med och tog fram en hållbarhetsmanual för området Sätra. Under 2022 har vi medverkat till att ta fram en färdplan för en klimatpositiv framtid för Rocklundaområdet. Färdplanen handlar om att gemensamt beskriva och synliggöra hur vi bör arbeta med energieffektiviseringar och hur vi tänker kring optimering av energisystemet – för ett område och för vår stad.

Utbyggd laddinfrastruktur för elbilar och tunga transporter

Elektromobiliteten är också viktig för att vi ska nå Sveriges klimatmål. Fokus har tidigare legat på privatbilismen, där Mälarenergi löpande bygger ut antalet laddpunkter. Men även tunga transporter behöver bli fossilfria.  Därför går Mälarenenergi nu samman med två andra energibolag och för att bilda ett gemensamt bolag. Bakom bolaget står Mälarenergi, Öresundskraft och Jönköping Energi med ett åtagande att tillsammans investera totalt 300 miljoner kronor i bolaget över tre år. De tre energibolagen har alla lång erfarenhet av energisystem och laddinfrastruktur. Bolagen ligger i några av Sveriges mest logistiktäta områden och samarbetet kommer att ge fördelar för transportörerna som ofta verkar över regiongränserna. Under de närmaste åren ska bolaget bygga ut laddinfrastrukturen och etablera fler laddstationer för tunga transporter på platser som är viktiga för kunderna.

Tung trafik kan ladda vid Truckstop i Västerås

Ökad resurseffektivitet

Som infraserviceföretag har vi stora möjligheter att säkerställa att uppkomna restmaterial kommer till nytta, såväl egna som samhällets. Stora delar av vårt avloppsslam återförs t. ex. till åkermark och den rötgas som bildas vid slamhanteringen tas omhand och omvandlas till fordonsgas.

De bränslen vi använder vid energiproduktionen utgörs av spill från skogsbruket (grenar och toppar) eller av annat spill från samhället (returträ och restavfall från hushåll och verksamheter). I samarbete med det regionala avfallsbolaget försöker vi hitta gemensamma åtgärder som bidrar till att minska avfallsmängderna och öka utsorteringen av plast. Det vi själva kan göra i vår bränsleberedning är begränsat till att sortera ut ytterligare metaller, sten och glas ur restavfallet.

Rent Mälaren

Mälarenergi har som mål att bidra till förbättrad ekologisk och kemisk status i de sjöar och vattendrag vi påverkar med vår verksamhet. Mälaren är i det sammanhanget en central resurs – inte bara för oss utan för flera miljoner människor i Mälardalsregionen.

Mycket av de föroreningar som når Mälaren kommer via dagvattnet i form av avrinning från vägar, byggnader och andra hårdgjorda ytor. För att minska den påverkan bygger vi dagvattendammar och konstgjorda våtmarker. Vårt senaste tillskott är Johannisbergs våtmark, en del i EU-projektet Life IP Rich Waters, i samarbete med Västerås stad. En dagvattendamm eller våtmark binder föroreningarna i slammet och i växtligheten och minskar därmed påverkan på Mälaren.

Inom ramen för vår energiproduktion genom vattenkraft ligger fokus på den ekologiska statusen i aktuella vattendrag. Flera av våra vattenkraftstationer är idag försedda med så kallade faunapassager. Passagen gör det möjligt för fisk och andra vattenlevande organismer att vandra  längre upp i vattendraget, vilket bidrar till utökade lekområden och stärker arternas överlevnad.

Faunapassagen i Svartån Västerås

Säkra och trygga leveranser

Idag har vi mål för maximal avbrottstid, men på längre sikt är vårt mål att våra kunder inte ska uppleva några avbrott alls.

Under 2022 har flera elavbrott inträffat orsakade av väderrelaterade händelser. Det kraftiga snöovädret som drog in över Västmanland i slutet av april orsakade t. ex. flera strömavbrott. Vårt mål var max 36 minuter avbrott per kund, men resultatet blev 60 minuter.

För lokalnätet som Mälarenergi Elnät driver pågår en ständig utveckling och förnyelse. Medel och resurser för detta, som avsätts årligen, har ökat de senaste åren. Den kommande 10-årsperioden kommer cirka 2,3 mdkr att investeras i elnätet, för uppgradering av nätstationer och nya mottagningsstationer. Detta för att möta såväl inkommande förstärkning från regionnätet som ökad efterfrågan inom nätområdet.

Arbetsmiljö och säkerhet på arbetet

Mälarenergi har en Arbetsmiljöpolicy antagen av styrelserna. Policyn ligger till grund för styrningen mot en säker och trygg arbetsmiljö tillsammans med det etablerade arbetsmiljöledningssystemet ISO 45001. Under 2022 har en uppdaterad arbetsmiljöpolicy godkänts av bolagens styrelser. Målet är att skapa en säker, trygg och hälsosam arbetsmiljö där vi strävar efter en olycksfri arbetsplats.

Trots målsättningen att inte har några olyckor har antalet olyckor med sjukfrånvaro eller medicinsk behandling ökat. Däremot ligger arbetsrelaterade sjukskrivningar på en fortsatt låg nivå – 0,3 %.

Under året har vi särskilt arbetat med säkerheten vid schaktarbeten, då det har identifierats som ett område med både trafik- och rasrisk. För att identifiera utmaningar och problemområden har workshops hållits där medarbetare som är involverade på olika sätt i schaktarbeten fått diskutera frågan. Även våra tre största entreprenörer inom gräv och schakt har varit involverade. Under 2023 kommer därför en företagsanpassad utbildning inom säkra schakt att hållas.

Schaktarbete

Flexibelt arbetssätt

Coronapandemin gav oss en extra knuff mot det mer digitala och vi arbetar idag annorlunda än tidigare. Det finns i många fall möjlighet till distansarbete och ett mer flexibelt arbetssätt. Flexibiliteten ger oss möjligheten till ett mer hållbart arbetsliv genom att minska resor till och från arbetet, större möjlighet till balans mellan arbete och fritid samtidigt som vi använder resurser på ett effektivare sätt. För att utveckla vårt arbetssätt och våra kontorsytor mot ett mer flexibelt och digitalt arbetssätt, pågår inom Mälarenergikoncernen ett projekt – Flexibelt arbetssätt.

 

Nöjda kunder trots höga elpriser

Nöjda kunder - 71,4 procent

Mälarenergi ska tillhandahålla hållbara tjänster och produkter som accelererar regionens omställning till ett hållbart samhälle. År 2022 är ett år som präglats av omvärldsfaktorer som i stor omfattning påverkat och fortsätter att påverka såväl Mälarenergi och dess kunder som samhället i stort.

Under hösten handlade majoriteten av kundfrågorna om de höga elpriserna. Trots det höga kundtrycket har våra engagerade och duktiga medarbetare lyckats klara av den höga arbetsbelastningen och samtidigt fått ett bra betyg av våra kunder.

Våra kunders nöjdhet mäts en gång per år via Svenskt Kvalitetsindex. 2022 var det genomsnittliga betyget på Mälarenergis kundnöjdhet 71,4. Det ligger i linje med föregående års resultat och är väsentligt bättre än genomsnittet i energibranschen. Kundnöjdheten inom branschen i stort har minskat till 64,2.

Årets karriärföretag 

Logga Årets Karriärföretag MälarenergiVi har dessutom fått utmärkelsen Årets karriärföretag 2023, som grundas på hur vi har arbetat med vårt arbetsgivarvarumärke under 2022. Utmärkelsen visar att vi är på rätt väg och att vi aktivt arbetar för att vara det vi är och vill vara – en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.

 

Nyheter om hållbarhet

Mälarenergi stöttar Stadsmissionen på många sätt

Mälarenergi jobbar självklart för att se till att ni, våra kunder, har el, vatten och värme – dygnet runt, året runt. Något som också är viktigt för oss är att arbeta med hållbarhet på många olika sätt. En del är att ge tillbaka till samhället – speciellt i en tid som nu när många har […] Läs hela nyheten

 1. Tillsammans kan vi minska utsläpp av skadliga ämnen

  Vi behöver alla hjälpas åt för att minska utsläpp av skadliga och giftiga ämnen i vårt avloppsvatten. De ämnen du spolar ner i ditt avlopp hamnar i sjöar och vattendrag, och i det slam som återvinns som gödsel på åkermark. Kadmium är ett ämne som vi på Mälarenergi arbetar hårt för att minska. Om kadmium […]
 2. Mälarenergi Vatten AB säkrar kranvatten och avloppsrening i Västerås, Hallstahammar och Surahammar!

  Från och med den 1 april ansvarar Mälarenergi Vatten AB för vatten- och avloppstjänster i Västerås, Hallstahammar och Surahammar.   Mälarenergi Vatten AB är ett gemensamt VA-bolag där de tre kommunerna Västerås, Hallstahammar och Surahammar samverkar för att säkra leveranserna av kranvatten och avloppsrening. Verksamheterna har tidigare bedrivits på tre olika orter; i Västerås inom […]
 3. Året som gått i våra faunapassager 2021

  Året 2021 har varit ett fantastiskt år i våra faunapassager. Förutom att vi haft besök av de vanliga arterna som abborre, gädda och mört har vi även kunnat se både asp, ål och till och med lax. Vi har även invigt flodpärlmusslans informationscenter i Skinnskatteberg med målet att rädda den utrotningshotade arten.  Nedan hittar du […]
 4. Ta en promenad i Johannisbergs våtmarkspark

  Johannisbergs våtmarkspark är det senaste vattenrenade rekreationsområdet i Västerås och invigdes den 12 oktober 2021. Parken är 14,5 hektar stor, vilket motsvarar ungefär 20 fotbollsplaner och har flera dammar, gångstråk, bänkar, en grillplats och en utsiktsplats över hela området. Renar dagvattnet innan det når Mälaren Parken är främst till för att rena vattnet från Kapellbäcken […]
Fler nyheter

Miljörapporter och certifieringar