Gå till innehållet
Kille åker kickbike med orange nolla i bakgrunden

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Klimatkrisen är världens största utmaning, men den måste lösas lokalt. Därför arbetar vi på Mälarenergi hårt för att minska klimatpåverkan. Våra mål styr mot nettonoll fossil koldioxid. Allt vi gör för att nå målen ingår i det vi kallar Resan mot noll. På vår resa ska vi minska våra egna – och våra kunders – utsläpp av fossil koldioxid.

Vår strategi för en värld utan klimatpåverkan

För att uppnå vår vision En värld där vi lever och verkar helt utan klimatpåverkan integrerar vi hållbarhet i hela vår verksamhet.

Faktaruta Mlarenergi

(Ladda ner faktarutan som pdf i större format)

Hållbara affärer

Samhället är uppbyggt på att våra tjänster och produkter fungerar – dygnet runt, året om. Vi ser det även som vårt uppdrag att vara möjliggörare för regionens omställning till ett hållbart samhälle. 

På Mälarenergi går omställningen under namnet Resan mot noll där vi tar utgångspunkt i två av våra strategiska mål: #6: Nettonoll i produkt 2030 och #7: Nettonoll i verksamhet 2035. En stor del av våra kunders och samhällets klimatpåverkan kommer från den energi de köper in. Det betyder att Mälarenergi måste gå före så att kunderna, i sin tur, kan uppnå nettonoll.

Energilagring och utökad elproduktion

Som en del av vår affärsutveckling har vi under 2023 genomfört förundersökningar om hur vi kan använda mer batteriteknologi i verksamheten. Dels för att möta en efterfrågan från och samverka med kunder vid deras anläggningar och dels för att se hur vi kan nyttja dessa i egen regi för att ytterligare optimera befintliga anläggningar. 

Nöjda kunder – ett av våra viktigaste mål

Våra kunders nöjdhet mäter vi en gång per år via Svenskt Kvalitetsindex. 2023 var det genomsnittliga betyget på Mälarenergis kundnöjdhet 68,2 (71,4). Det är ett lägre utfall jämfört med föregående årsresultat, men fortsatt bättre än genomsnittet i energibranschen. Kundnöjdheten inom branschen i stort har minskat till 63,2 (64,2).

Läs mer om våra Hållbara affärer 

Minskad klimatpåverkan

Mälarenergi har utifrån vår nya vision startat Resan mot noll. Resan gör vi tillsammans med kunder, partners och samhället. Vår ambition är att erbjuda nettonoll i alla våra produkter och tjänster till 2030 och vara nettonoll i hela vår verksamhet till 2035. 

Förklaring till Nettonoll och Mälarenergis mål på Resan mot noll

På Mälarenergi har vi sedan 2015 gjort årliga Klimatbokslut. Klimatbokslutet för 2023 visar att Mälarenergi genom sin verksamhet bidrog till att 242 100 ton koldioxidekvivalenter inte släpptes ut.

Ständigt minskad klimatpåverkan

Hållbar omställning på Resan mot noll

Mälarenergis verksamhet är till stor del möjliggörare för att andra sektorer ska kunna genomföra hållbara omställningar. I vår ambition att minska utsläppen finns stora utmaningar, men också många möjligheter. En stor möjliggörare för andra sektorer att genomföra en hållbar omställning är genom elektrifiering. Mälarenergi planerar att investera 3 miljarder kronor i vårt lokala elnät de kommande tio åren.

Vår fjärrvärme ger både värme och el

Fjärrvärmen i Västerås tillgodoser cirka två tredjedelar av stadens energibehov. Vår fjärrvärme produceras i ett kraftvärmeverk med samtidig elproduktion, så utöver att utveckla och förstärka elnäten möjliggör fjärrvärmen även att elnätet avlastas.

Ökad materialåtervinning  

En stor utmaning med energiåtervinning är att det i restavfallet, i dagsläget, finns alldeles för mycket material som borde gå att materialåtervinna och som är av fossilt ursprung (plast). Mälarenergi arbetar med påverkan på olika sätt för att minska andelen plast i avfall som används för energiåtervinning.

Möjligheter med CCS-teknik

Utsläppen måste reduceras och till 2030 behöver de minst halveras. Både vi och branschen anser även att CCS-tekniken kommer att vara nödvändig för att klara Parisavtalet. Mälarenergi ser över förutsättningarna för att etablera en CCS-anläggning vid Kraftvärmeverket i Västerås. Under 2023 har en förstudie lett till beslut om vidare utredning för tekniken på Block 6 (restavfall och bio-bränslen). Under 2024 ska en testanläggning installeras och driftsättas på ett delflöde av rökgaserna på Block 6.

Läs mer om Minskad klimatpåverkan

Effektiv resursanvändning

Som infrastrukturföretag har Mälarenergi stora möjligheter att säkerställa att uppkomna restmaterial, såväl egna som samhällets, åter kommer till nytta.

Mälarenergis värdekedja

Rätt energi på rätt plats

Den fortsatta elektrifieringen i samhället gör att elanvändningen ökar. Det innebär att det är viktigare än någonsin att vi använder rätt energi på rätt plats. För att dämpa toppbehov och möjliggöra för minskad klimatpåverkande produktion etablerar Mälarenergi flexibilitetsmekanismer för energi och effekt genom att lagra i både batterier och värmelager samt minska användningen av energi och effekt genom energieffektivisering.

Under 2022 och 2023 har Mälarenergi återanvänt och konverterat tre gamla beredskapsbergrum för olja till ett termiskt energilager som ska tas i drift under 2024. Bergrummen gör att basproduktionen för värme kan nyttjas mer effektivt och ger ökad möjlighet till optimering, snabbt tillgänglig spets- och reservkapacitet samt ökad leveranssäkerhet.

Läs mer om Effektiv resursanvändning

Ren Mälaren

Fyller en kanna med kranvatten

Mälarenergi har som mål att bidra till förbättrad ekologisk och kemisk status i de sjöar och vattendrag vi påverkar med vår verksamhet. Mälaren är i det sammanhanget en central resurs – inte bara för oss utan för flera miljoner människor i Mälardalsregionen.

Som ansvariga för vatten- och avloppstjänsterna i Västerås, Surahammar och Hallstahammar påverkar vi statusen på Mälaren genom de utsläpp vi ger upphov till. Samtidigt arbetar vi för att nå god status i alla vatten och att inte försämra vattenkvaliteten bland annat för att säkra dricksvattenförsörjningen i kommunerna.

Sensorboj för bevakning av vattenkvalitet

I samarbete med AquaCom och Ocean Origo har Mälarenergi, under 2023, sjösatt en sensorboj i Västeråsfjärden. Bojen är en del av Hässlö vattenverks Early Warning System och ska mäta och larma om det blir ett utsläpp av till exempel olja.

Läs mer om Ren Mälaren

Säkra och trygga leveranser

Elnätsledningar

Att säkerställa tillgängligheten av våra leveranser – dygnet runt, året om – är ett av Mälarenergis viktigaste samhällsuppdrag.  Att löpande underhålla och utveckla våra anläggningar och ledningsnät är väsentligt för att undvika avbrott. Idag har vi mål för maximal tid för avbrott, men på längre sikt är vårt mål att våra kunder inte ska uppleva några avbrott alls.

Effektläget i nätet

Effektläget i nätet Västeråsregionen växer, och Mälarenergi Elnät är en viktig del i den utvecklingen. Förändrade behov kräver kreativa lösningar för kort- och långsiktig planering av elnätet. Fram tills nu har vi löst tillväxten i samhället med hjälp av optimering av elnätet och energieffektivisering. Idag är läget annorlunda och Mälarenergi Elnät behöver göra stora investeringar för att förstärka elnätet och dess mottagningsstationer. Det gäller inte bara Västerås utan hela regionen. Under nästa tioårsperiod kommer Mälarenergi Elnät att investera 3,3 miljarder kronor för att hantera behovet. Utmaningen är att planera hur nätet ska byggas, på lång och kort sikt.

Effektiv energianvändning

Att använda fjärrvärme för uppvärmningsbehov och fjärrkyla för kylbehov i stället för att lösa det med eldrivna anläggningar möjliggör att elnätet avlastas och att både effekt och energi kan användas för andra ändamål, samtidigt som det möjliggör mer elproduktion i Kraftvärmeverket i Västerås.

Läs mer om Säkra och trygga leveranser

Attraktiv arbetsgivare

Attraktiv arbetsgivare Mälarenergi årets karriärföretag

Mälarenergikoncernen arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare och att säkra nuvarande och framtida kompetenser. Vår ambition är att attrahera medarbetare med rätt kompetens som också delar våra värderingar. Det betyder att vi förutom en säker, trygg och hälsosam arbetsmiljö även ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter.

Årets karriärföretag

Mälarenergi har för andra året i rad utnämnts till ett av Årets Karriärföretag 2024 av Karriärföretagen. Utmärkelsen Karriärföretag 2024 går till arbetsgivare som erbjuder unika karriär och utvecklingsmöjligheter för både studenter och medarbetare, med syfte att uppmärksamma de företag som har ett framgångsrikt employer branding arbete.

Läs mer om Attraktiv arbetsgivare

Aktiv samhällsaktör

Mälarenergi samhällsaktör, löpare på Mälarenergi stadslopp

Mälarenergi ska medverka till en positiv utveckling i regionen. Det gör vi genom en tydlig värdegrund, en lokal närvaro och genom att aktivt delta i samhällsplaneringen. Mälarenergi har ett nära samarbete med kommunerna i vårt verksamhetsområde. Mälarenergis sponsring ska genom samarbete och engagemang bidra till en hållbar region där människor vill leva och verka. En region fylld av energi och möjligheter. I vår sponsring arbetar vi därför aktivt med samarbetspartners inom flera olika områden i samhället.

Läs mer om Aktiv samhällsaktör

Miljörapporter och certifieringar