Gå till innehållet
Naturbild med vatten och åkrar

Vattenläget

I många samhällen används grundvatten för att förse hushållen med dricksvatten. I Västerås använder vi oss av Mälaren som vattentäkt. Det innebär att vi tar vatten från Mälaren, renar det och pumpar sedan ut det till de hushåll som i Västerås kommun är ansluta till vattennätet. I Västerås allmänna vattenledningsnät har vi inte samma brist på dricksvatten som de samhällen där man använder sig av grundvatten.

Sommarinformation om dricksvatten

Boende i Västerås kommun som inte är anslutna till Mälarenergis vattenledningsnät och har egna brunnar för vattenförsörjning ansvarar själva för att hålla koll på vattennivån i brunnen samt att se efter sin anläggning.

Lantbruk och djurhållande gårdar

Om du driver lantbruk eller har en djurhållande gård och lider av brist på vatten kan du skicka in en beställning för att få hämta vatten från någon av våra vattentankstationer. Där kan du fylla på med vatten i lämplig tankbil eller liknande vattentransport. Detta är förenat med en avgift som vi kommer att ta ut enligt gällande VA-taxa. Här kan du läsa mer om Mälarenergis vattentankstationer och hur du skickar in beställningen.

Egen brunn

Skulle det uppstå vattenbrist i din egen brunn kan du som boende i Västerås kommun vända dig till Mälarenergi för att få tillgång till vatten för hushållsbehov. Du kan då kostnadsfritt hämta vatten från en tappkran vid Mälarenergis vattentankstation vid Rörverkstaden på Mälarstrandsgatan i Västerås. Tänk på hygienen om du använder vattendunkar för transport av vatten. Skölj insida, kork och eventuell kran före du använder dunken. Här kan du läsa mer om Mälarenergis vattentankstationer. Mälarenergi har ingen möjlighet att köra ut vatten och lånar inte ut nödvattentankar.

Vid frågor kan du kontakta oss

Egen brunn i Hallstahammars kommun

Fastighetsägare som har enskild brunn har själv ansvar för att det finns vatten i brunnen. Är det låga grundvattennivåer generellt behöver du som har egen brunn vara sparsam. Du bör också kontrollera vattennivån i brunnen regelbundet och tänka igenom vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

Om du får problem med att brunnen sinar vill bygg- och miljöförvaltningen veta det. Detta för att förvaltningen behöver ha en överblick över hur läget för enskilda brunnar ser ut. Kontakta i första hand kundcenter på telefon 0220-240 00 och lämna dina uppgifter där.

Information från Hallstahammars kommun om enskilt vatten

Grundvattennivåer 

Efter stora mängder nederbörd är det lätt att tro att grundvattennivån är återställd. Tyvärr sker det inte så snabbt och flera saker har betydelse för möjligheten att bilda nytt grundvatten. Grundvatten bildas främst på våren vid snösmältning, när avdunstningen är låg och växterna inte behöver mättas. Det resulterar i att grundvattnet sällan påverkas positivt under sommarhalvåret trots regn.

Grundvattennivåer påverkas av:

  • Hur mycket vatten som rinner av på markytan och vidare till diken, bäckar åar och sjöar.
  • Växters förmåga att suga upp regnvattnet. Ett träd kan ta upp flera hundra liter vatten per dag.
  • Hur stor avdunstning som sker. Regnvattnet ångar bort när det är varmt.