Gå till innehållet

Vattensituationen i Skästa hage

Vattentillgången i Skästa hagen är begränsad och bevattningsförbud råder i området sedan flera år och löper på tillsvidare. Det flesta villor i Västerås får dricksvatten från Mälaren. Villorna i Skästa hage får sitt vatten via tre grundvattenbrunnar. Den torra våren och försommaren 2023 i kombination med en hög förbrukning av vatten gjorde att vattennivån i områdets brunnar blev kraftigt påverkad. En av brunnarna fick saltvatteninträgning, saltvatten från istiden, och blev skadad. Denna brunn är åter i bruk, men det är oklart hur hårt tryck den klarar.

Mälarenergis uppdrag är att leverera vatten för normal hushållsanvändning. Det vill säga att leverera dricksvatten, vatten till matlagning och sanitet. Med anledning av att vattentillgången är begränsad behöver alla som bor i området tänka extra mycket på att använda vattnet på ett hållbart och sparsamt sätt.

Att vara sparsam med dricksvattnet är av yttersta vikt för att bevara vattenresurserna. Den höga konsumtionen av dricksvatten i kombination med fortsatt låga grundvattennivåer i Skästa hage kan i värsta fall leda till att vattnet måste stängas av. Genom medveten återhållsamhet av vattenkonsumtionen går det att bidra till att undvika denna situation.

Tips och förslag för hållbar vattenanvändning finns här.

Vi skickar löpande nyhetsbrev till alla boende i Skästa hage där vi informerar om vattenläget, status för brunnar och tips för hållbar användning.

Vad innebär bevattningsförbud?

Ett bevattningsförbud innebär att vattnet endast får användas för grundläggande hushållsbehov; som personlig hygien, mat och dryck.

Vid behov av vatten för att vattna trädgården, en nyanlagd gräsmatta eller fylla en pool rekommenderar vi att kontakta en entreprenör för att få vatten levererat till fastigheten. Kostnaden för detta ansvarar du som fastighetsägare för.

När en fastighet bortser från bevattningsförbudet och använder mycket vatten, kan det leda till att vattenförsörjningen blir sämre för alla i området. Det kan skapa problem som man kanske inte tänker på, som till exempel bristande hygien för små barn eller att någon som är sjuk inte har tillräckligt med vatten.

Status för brunnar och vattennivå

Vattentillgången i området är begränsad. Vilket beror på att en av de tre brunnarna ännu inte körs för fullt. Brunnen blev skadad på grund av att vattenförbrukningen i området, trots vattenförbud, var för hög under 2023. Den skadade brunnen har fortfarande dålig kvalitet, därför tar vi endast mindre mängd vatten från den för att den ska kunna återhämta sig.

Grundvattennivån för säsongen är normal, men oroande ökad vattenförbrukning har redan påträffats. Vi ser att vattenanvändningen periodvis är väldigt hög, i synnerhet på helgerna. När detta sker kan vi bli tvungna att sänka inflödet av vatten till fastigheterna för att skydda brunnarna. Detta medför sänkt vattentryck och vi har inte alltid möjlighet att förvarna när detta sker.

Till dig som är fastighetsägare

Mälarenergis ansvar

Mälarenergi Vatten AB är huvudman för Västerås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Som huvudman är vi skyldiga att leverera vatten för normal hushållsanvändning. Det vill säga att leverera dricksvatten, vatten till matlagning och till sanitet.

Normal vattenförbrukning för en villa är cirka 12 kbm per månad och 150 kbm per år.

Fastighetsägarens ansvar

När vattentillgången är begränsad har du som fastighetsägare skyldighet att minska din vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar, vid tillexempel bevattningsförbud. Detta enligt paragraf 4 och 5 i ABVA - Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp.

Grundvattennivåer

Efter stora mängder nederbörd är det lätt att tro att grundvattennivån är återställd. Tyvärr sker det inte så snabbt och flera saker har betydelse för möjligheten att bilda nytt grundvatten. Grundvatten bildas främst på våren vid snösmältning, när avdunstningen är låg och växterna inte behöver mättas. Det resulterar i att grundvattnet sällan påverkas positivt under sommarhalvåret trots regn.

Grundvattennivåer påverkas av:

  • Hur mycket vatten som rinner av på markytan och vidare till diken, bäckar åar och sjöar.
  • Växters förmåga att suga upp regnvattnet. Ett träd kan ta upp flera hundra liter vatten per dag.
  • Hur stor avdunstning som sker. Regnvattnet ångar bort när det är varmt.