Gå till innehållet

Information om el och elnätet

Energiskatt

Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, med några undantag. Skattesatsen beror på vilken verksamhet företaget bedriver och var i landet elen används.

Varje år ska energiskatten på el räknas om med konsumentprisindex juni till juni. Nivån på energiskatten på elektrisk kraft beror på var i landet anläggningen ligger och vilken verksamhet som bedrivs. Beslut tas av Sveriges Riksdag.

Skattesatser på el från 1 januari 2022

 1. 45,00 öre/kWh inklusive moms (36,0 öre/kWh exklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
 2. 33,00 öre/kWh inklusive moms (26,4 öre/kWh exklusive moms) för konsumenter samt näringsidkare inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna

Kommuner med glesbygdskatt

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län samt i Örnsköldsvik, Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Mora, Orsa och Ävldalen har reducerad energiskatt. Den reducerade energiskatten gäller för konsumenter och företag inom tjänstesektorn och är 12 öre/kWh inklusive moms lägre än normalskatten.

Viktiga energiskatteförändringar som trädde i kraft 1 januari 2017

Nytt från 1 januari 2017 är att mot företag som bedriver tillverkning och tidigare haft reducerad energiskatt skall energiskatt på el tas ut med bara en skattesats, normalskatten. Lägre energiskatt på el fås genom avdrag i deklarationen eller ansökan om återbetalning hos Skatteverket. Elhandelsföretagen är med andra ord inte längre mellanhand mellan kund och Skatteverket.

Följande gäller

 • Tillverkande industri, datorhallar, yrkesmässig växthusodling jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet och landström i skepp skall faktureras full energiskatt. Du skall själva sedan ansöka hos Skatteverket om återbetalning av den reduktionen du är berättigad till (ned till 0,5 öre/kWh). Återbetalning sker vanligtvis en gång per kalenderår. Har du större elanvändning av minst 250 000 kWh per år kan du ansöka om medgivande om kvartalsvis återbetalning.
 • Är du en stor elanvändare kan du ansöka om att bli frivilligt skatteskyldiga och sköta hanteringen själv genom att göra avdrag i din deklaration istället för att söka återbetalning. Du måste då använda mer än 20 GWh el per år.
 • En gräns införs på att minst 8 000 kr per år ska betalas i skatt av alla, bara det överskjutande skattebeloppet betalas tillbaka. Återbetalning sker kvartalsvis eller årsvis.
 • Otillåtna stödmottagare (företag som har stora ekonomiska problem, eller är återbetalningsskyldiga av otillåtna statsstöd) skall faktureras högsta skattesats. Bedömning görs av Skatteverket.

Undantagna verksamheter

 • Spårbunden trafik med mera
 • Kemisk reduktion eller elektrolytiska processer
 • Framställning av vissa energiprodukter
 • Kraftöverföring
 • Metallurgiska och mineralogiska processer

Frågor?

Kontakta i första hand Skatteverket för mer information om ovanstående samt hur du gör för att ansöka om återbetalning eller göra avdrag på deklaration. Du hittar också många svar på Skatteverkets webbplats.

Förändringar av elskatten

Från och med 1 januari 2018 flyttades kostnaden för energiskatten bort från din elhandelsfaktura till din elnätsfaktura, efter ett beslut taget av riksdagen. För dig som kund innebar det att din elhandelsfaktura blev lägre då ditt elhandelspris inte längre innehåller energiskatt.

Elskatten flyttas till elnätsbolaget

Riksdagen beslutade i november 2016 att från och med den 1 januari 2018 skall skattskyldigheten för energiskatt på el flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Det betyder att energiskatten från 1 januari numera redovisas på fakturan från ditt elnätsföretag.

Vad innebär det för mig?

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten aviseras på din elnätsfaktura istället för på din elhandelsfaktura som idag. För dig som får både elhandelsavgiften och elnätsavgiften på samma faktura kommer energiskatten återfinnas bredvid dina elnätskostnader istället för vid dina elhandelskostnader.

Dina elkostnader består av tre delar:

 • Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
 • Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
 • Kostnad för skatter och avgifter till staten, se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket

* Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år (källa: Elsäkerhetsverket).

Varför flyttade man skattskyldigheten?

Avregleringen av elmarknaden förändrade förhållandena på marknaden, exempelvis genom ökade möjligheter för kunderna att välja elhandelsföretag. Den avreglerade marknaden innebär att elhandelsföretagen som i dag är skattskyldiga för elskatt, fått allt mindre lokalkännedom om kundens verksamhet. Elhandelsföretagens möjligheter att kontrollera och följa sina kunder har därför försämrats. När de ska redovisa elskatten är de i praktiken hänvisade till de uppgifter som lämnas av elnätsföretagen. I och med denna förändring förenklas förfarandet då elnätsföretagen redan har tillgång till rätt uppgifter.

Ett annat skäl till att lägga skattskyldigheten på elnätsföretagen är för att regeringen ska ha kontroll på att den som använder el också betalar skatt. På det här viset kan även utländska aktörer agera på den svenska elmarknaden utan att det blir bortfall av skatteintäkter för staten. Även språkliga skäl talar för att den som är skattskyldig för elskatt bör finnas i det land där skatten tas ut. Elnätsföretagen är föremål för en form av lämplighetsprövning genom ellagen, vilket tjänar som en viss garanti för att staten får in sina skatteintäkter.

Information om el och elnätet

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB