Gå till innehållet
Meny

Bra att veta om solceller och solenergi

Att producera sin egen solel är både bra för miljön och på sikt bra för ekonomin. Det är dock många olika delar att hålla reda på. Men oroa dig inte, vi hjälper dig få bättre koll!

Hur många solpaneler ska jag ha?

Många tror att det är bäst att ha så stor solcellsinstallation som möjligt. Men det är inte säkert att det är bäst för alla. Många faktorer spelar in i valet av storlek. Hur mycket din anläggning kan producera beror inte bara på hur många solpaneler du har utan även på solinstrålningen där du bor, lutning, väderstreck, skuggning och verkningsgrad.

Tänk också på om du bara vill producera solel för din egen räkning eller om du vill sälja el. Där är det värt att notera att du kan få betala mer för elen du köper än du kan få betalt för den solel du säljer från din solcellsanläggning.

Om du matar ut mer el på elnätet än du köper så är du inte längre undantagen från inmatningsavgift till Mälarenergi elnät, och du kan inte få statlig skattereduktion för de kWh som överstiger uttaget. Elhandlaren som du eventuellt säljer din överskottsel till kan också ha olika ersättning på den produktion som överskrider uttaget.

Kostnad och återbetalningstid

Kostnaden varierar utifrån hur stor anläggning du installerar Vi erbjuder fyra förvalda paket, som du ser kostnad för här.  

Återbetalningstiden beror i stort på några olika parametrar; kostnaden för solcellsanläggningen, hur mycket du sparar på lägre elkostnader, intäkter för el du säljer och underhållskostnader samt subventioner som skattereduktion och investeringsstöd. Grovt räknat handlar det om en återbetalningstid på mellan 10-15 år. För den som vill går det att göra en mer noggrann uträkning genom en investeringskalkyl som Mälardalens högskola (MDH) har tagit fram.

Självförsörjning

Många undrar om de kan bli självförsörjande på el genom solpaneler men det är svårt att åstadkomma för en normalstor installation i dagsläget.

Ditt behov av el varierar med tid på dygnet och årstiden. På morgonen och kalla vinterdagar behövs till exempel mer el än en varm sommardag.  Din anläggnings produktion varierar också över året. För att vara självförsörjande behöver du därför kunna lagra energin du skapar genom din solel och i dagsläget är sådan lösningar kostsamma. Allteftersom utvecklingen går framåt och tekniken billigare kommer nya lösningar bli mer intressanta.

Vad händer om det blir elavbrott

Om det blir elavbrott på elnätet så stänger även solproduktionen ned, främst på grund av säkerhetsskäl.

Hur gör jag för att sälja min överskottsel?

Det enklaste är att teckna ett elproducentavtal med ett elhandelsföretag. Det gör du i samband med att din anläggning är klar och färdiganmäls av installatören till elnätsbolaget. Vill du välja att sälja till Mälarenergi gör du detta här. Du kan självklart sälja din överskottsel till oss även om du köpt din solelsanläggning av någon annan. Läs mer om ersättning och skicka in anmälan för avtal till oss eller kontakta oss på 021-39 50 50 .

Hur går jag tillväga för att få elcertifikat?

Elcertifikat är ett statligt stödsystem för att öka produktionen av förnybar el.

Du kan få elcertifikat antingen för din totala elproduktion eller för din överskottsproduktion. Om du vill få elcertifikat för den totala produktionen krävs en speciell mätning. Om du producerar mer än 30 000 kWh per år kan det vara lönsamt att skaffa separat mätning av din solelproduktionen som är godkänd för hantering och handel av elcertifikat.

Om du vill få elcertifikat bara för överskottsproduktionen kan Mälarenergi Elnät rapportera dessa mätvärden utan kostnad. Många väljer dock att dimensionera sin anläggning så att de själva använder den största delen av sin producerade el, vilket gör att överskottsproduktionen blir liten att det blir få elcertifikat.

Köper Mälarenergi mina elcertifikat?

Mälarenergi kan köpa och hantera dina elcertifikat om du levererar godkända mätvärden för elcertifikat för bruttoproduktion. Det kräver att du har separatmätning av elproduktionen. Elcertifikaten skall levereras till Mälarenergi AB senast 28 februari året efter produktionen. Priset på elcertifikaten är stängningspris på marknaden den 28 februari. Kontakta oss om du vill att vi köper dina elcertifikat.

Hur funkar skattereduktionen?

Om du inte själv använder all el du producerar med dina solceller på villataket, utan överskottet matas in till elnätet, kan du under vissa förutsättningar få skattereduktion på 60 öre per kilowattimme (kWh). Detta gäller för all el som matas in till elnätet, dock max 18 000 kronor per år. Du kan inte heller få skattereduktion på de kWh som överstiger uttaget.

Kom ihåg att anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el och matar in till elnätet och att du har rätt till skattereduktionen. Elnätsföretaget säkerställer att din inmatning mäts på ett korrekt sätt och har efter anmälan från dig därefter en skyldighet att varje år lämna en kontrolluppgift till Skatteverket på hur mycket el du under kalenderåret matat in till elnätet och hur mycket du har tagit ut. Båda fysiska och juridiska personer kan få skattereduktion.

Behöver jag vara momsregistrerad?

I de flesta fall behöver du inte registrera dig för att betala moms på grund av din elförsäljning från solcellsanläggningen på din villa. Läs gärna mer på www.skatteverket.se

Kan jag se min produktion i en app?

Ja, om du köper Solaredge via Mälarenergi och våra samarbetspartners finns det en app. Det kan även finnas för andra märken.

Mikroproduktion

Alla som tillför el till elnätet är elproducenter. När du installerar en mindre solcellsanläggning är du oftast mikroproducent – en liten elproducent som slipper betala elnätsavgiften för sitt inmatningsabonnemang. För att bli mikroproducent gäller dessa krav:

  • Din mätarsäkring får inte vara större än 63 Ampere
  • Effekten får inte vara högre än 43,5 kilowatt
  • Du måste förbruka mer el än du producerar

Om du matar ut mer el än du köper klassas du inte som mikroproducent och är därmed skyldig att betala t.ex. inmatningsavgiften för din solcellsanläggning till ditt elnätsbolag.

Vart tar elen som produceras vägen?

I solcellerna omvandlas solljus till elektrisk ström. Om du producerar mer el än du behöver i ditt hem uppstår ett överskott, som inte kan lagras i solpanelerna, utan går ut i elnätet. För det får du en mindre ersättning från ditt elnätsbolag. Utöver den ersättningen kan du också välja att sälja din överskottsproduktion till ett elhandelsbolag.

 Läs mer om hur du kan sälja ditt överskott här (https://www.malarenergi.se/el/solel/solpaneler/salj-din-solel/)

Investeringsstöd och skatteregler

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.Stödnivån är sedan maj 2019 maximalt 20%. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Som privatperson kan du ansöka om rotavdrag för själva installationsarbetet. Rotavdraget kan dock inte användas i kombination med investeringsstödet.

Särskilda skatteregler gäller för dig som producerar förnybar el genom att till exempel installera solceller på din fastighet och leverera el till elnätet. Läs gärna mer på skatteverket.se

I de flesta fall behöver du inte registrera dig för att betala moms på grund av din elförsäljning från solcellsanläggningen på din villa

 Vill du veta mer: Läs gärna mer på Solelsportalen