Gå till innehållet
Meny

Avloppsrening sedan 1938

Reningsverket i Västerås

I avloppsreningsverket, Kungsängsverket, ser vi till att vattnet är rent innan det släpps ut i Mälaren, tillbaka in i naturens kretslopp.

Avloppsreningsverket

Avloppshanteringen handlar om att ta hand om och rena människors naturliga avfall, från toaletter, diskhoar, badkar och avlopp. Varje dygn kommer 50 miljoner liter avloppsvatten i retur till Kungsängsverket i Västerås (mindre reningsverk finns också i Skultuna och Nyckelön).

Kungsängsverket togs i drift 1938 och har byggts ut i flera etapper. 1956 utökades verket med nuvarande rötkammare, 1965 med en aktiv slamanläggning och 1972 började man använda kemisk fällning för fosforrening. För att minska lukten från verket har man byggt in de pumpar som lyfter upp inkommande avloppsvatten. Luften från alla inbyggda anläggningsdelar filtreras innan den släpps ut. 1997 renoverades det biologiska reningssteget och utökades med kväverening. Det har lett till minskade utsläpp av kväve till Mälaren.

Tillverkning av biogas

Fjärrvärme, fjärrkyla, jordförbättringsmedel och biogas är exempel på vad man kan utvinna från avloppsvattnet. Avloppsvattnet generar en del slam och ur slammet utvinner man biogas som används för att tanka bussar och personbilar. Det slam som blir över vid reningen innehåller växtnäring. Det kan därför användas som jordförbättringsmedel för energiskogsodling, tillverkning av anläggningssjord och skyddsskikt vid  deponi. Innan det renade vattnet når Mälaren igen går det igenom en pump där man också utvinner fjärrvärme och fjärrkyla.

Nyckeltal

 ReduktionGränsvärde
P- Fosfor: 95 % 0,3 mg/l
Biologisk syreförbrukning (BOD₇) 97 % 15 mg/l
N- Kväve: 72 % 15 mg/l riktvärde

Kväve och fosfor är närsalter som vid höga halter gynnar tillväxten i vattendrag. Höga halter av BOD ger syrefattiga vattendrag.