Gå till innehållet

Bergrummet – ett gigantiskt energilager

Bergrummet som tidigare varit ett oljelager blir nu ett energilager. Det 300 000 kubikmeter stora bergrummet kommer kunna lagra hela 13 GWh fjärrvärme och ger samtidigt utrymme för mer elproduktion – utan att Mälarenergi behöver bygga ett nytt kraftvärmeverk.

Mer el utan att bygga nytt

Mälarenergis kraftvärmeverk producerar energi som används till både fjärrvärme och el. Behovet av fjärrvärme är lägre under sommarhalvåret och högre under vintern, varför produktionen är lägre under sommaren. Trots detta, får vi ändå ett överskott på värme under sommaren som, fram till nu, har kylts bort. I och med energilagret i bergrummet, kan det överskottet istället tas tillvara och lagras till kalla dagar.

Det innebär i sin tur att Västerås får förutsättningar för fortsatt hög elproduktion även när det är iskall vinter. Vid riktigt kalla temperaturer med stort behov av värme, behöver kraftvärmeverket ibland behöva styra om produktionen så att fjärrvärmen prioriteras på bekostnad av elproduktionen.

Här spelar energilagrets buffert in. Energilagret möjliggör en fortsatt hög elproduktion även när det är kallt. Bergrummet ger oss alltså en säkrare och mer förutsägbar elproduktion.

Läs mer om kraftvärmeverket!

En reserv av fjärrvärme

Bergrummet kommer att fungera som en slags jättelik termos med fjärrvärme. Vid fullt nyttjande kommer det 300 000 kubikmeter stora energilagret att ge ett tillskott på 13 GWh fjärrvärme. Det är tillräckligt för att förse Västerås fjärrvärmekunder med värme upp till 2 veckor beroende på utetemperatur.

Fakta om bergrummet

  • 300 000 kubikmeter stort
  • Kan lagra 13 GWh fjärrvärme
  • Värme upp till två veckor

Investering för miljön

Bergrummet kommer inte bara möjliggöra ökad elproduktion i Västerås utan också innebära minskade utsläpp. Projektet är därför en viktig del i vårt arbete med att uppnå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid senast 2035.

Vid vinter och kyla har vår fossilfria basproduktion av fjärrvärme ibland haft svårt att klara av värmebehovet. Äldre reservpannor, som drivs av fossila bränslen, har då vid tillfällen behövts sättas in. Med lagringen i bergrummet kommer de fossila pannorna inte längre behövas. Vi får en jämnare och mer optimerad produktion och utsläppen av CO2-ekvivalenter beräknas kunna minska med 1 600 ton per år.

Projektet har tilldelats 15 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!

Konverteringen av bergrummet

Bergrummen har under 2022 och 2023 sanerats från den olja som funnits kvar. Under 2023 kommer även de nya processystemen installeras. Därefter påbörjas uppfyllnad av vatten i bergrummet och anläggningen beräknas vara i drift och kunna tas med som en del i produktionsplaneringen under 2024.

Konverteringen av bergrummet innebär:

  • Energieffektivisering av vår värmeproduktion genom att vi kan öka vårt nyttjande av befintliga anläggningar.
  • Reducerade koldioxidutsläpp genom att vi minskar behovet av fossila bränslen i reservproduktionen när det är kallt ute vintertid.
  • Bättre planeringsmöjligheter för en mer optimerad kraftvärmeproduktion.
  • Snabbt tillgänglig spets- och reservkapacitet för ökad leveranssäkerhet.
  • Minskade kostnader för revisonsstopp.
  • Möjlighet till nedläggning och avveckling av äldre anläggningar.
  • Återanvändningen av en gammal anläggning.

Forskning i bergrummet

I samband med konverteringen av bergrummet genomför vi, tillsammans med Energiforsk, forskning om varmvattenlagring i bergrum. Resultatet av projektet kommer att spela stor roll för fjärrvärmens framtida utveckling, bland annat genom att forskningen kommer andra energibolag till del, så att de kan lära sig mer om energilagring.

Läs mer om forskningen i bergrummet!

Historien om bergrummet

Bergrummet, som består av tre bergrum, kom ursprungligen till under kalla kriget. Det byggdes i början av 1970-talet som beredskapslager för eldningsolja 5. När användandet av olja som bränsle kraftigt minskade under 1980-talet försvann så småningom nyttan med bergrummet. 1985 avvecklades därför bergrummet som oljelager.

Läs mer om vår historia!