Gå till innehållet
Vy över Kraftvärmeverket i Västerås

Kraftvärmeverket Västerås

Kraftvärmeverket i Västerås är ett av Sveriges största. Här produceras energi både till elnätet och till fjärrvärmenätet.

Kraftvärmeverket i Västerås började byggas på 1960-talet och har sedan dess byggts ut och försetts med modern teknik för högsta möjliga tillgänglighet och minsta möjliga miljöpåverkan.

Produktionen sker med återvunna och förnybara bränslen och uppgår till 700 GWh el och 1800 GWH värme per år. Totalt består kraftvärmeverket av fyra olika block plus panna 5. Med ett block avses panna + turbin. Panna 5 har ingen egen turbin utan producerar el via turbinen i block 4.

Block 1 och 2 (A)

Kraftvärmeverkets äldsta produktionsenheter togs i drift 1963. Båda pannorna konverterades från oljeeldning till koleldning 1981 och har senare även byggts om för eldning med tallbecksolja som är ett förnyelsebart bränsle. Panna 1 kan även eldas med torv. Block 1 och 2 är permanent stängda sedan 2019.

Block 3 (B)

Block 3 togs i drift 1969 och är ett kombinerat kraftvärme- och kondenskraftverk. Pannan kan enbart eldas med olja och block 3 används därför endast som en reserv- och topplastenhet.

Block 4 (C)

Block 4 togs i drift 1973 och är ett kombinerat kraftvärme- och kondenskraftverk som ursprungligen byggdes för oljeeldning. Pannan konverterades sedan för koleldning och 1998 för eldning med tallbecksolja. Från 2002  även med träpellets eller torv.
Pannan togs ur drift i januari 2014 och är nedlagd sedan 2017. Totalt hade pannan varit igång 176 801 timmar under dessa 44 år!

Panna 5 (D)

Togs i drift 2000. Ångan från panna 5 driver ångturbinen i block 4. Panna 5 eldas med biobränsle.

Teknisk information

Block 6 (E)

Togs i drift 2014 och innehåller panna, rökgasrening och turbin. Block 6 står för kraftvärmeverkets basproduktion. Pannan kan eldas med avfall och biobränsle.

Teknisk information

Bränsleberedningen (F)

Kraftvärmeverket kompletteras av en världsunik bränsleberedningsanläggning som kan ta emot, bereda och lagra det avfallsbränsle som ska användas i block 6.

Block 7

I drift från 2020. Med Block 7 är förnyelsen av hela Kraftvärmeverket genomförd och vi lämnar eran med fossila bränslen. Nu används bara förnybara och återvunna bränslen på Kraftvärmeverket i Västerås.  Pannan i Block 7 kommer att eldas med returträ.

Mer om Block 7

Kraftvärmeverkets utveckling

Ladda ner tidslinjen som pdf