Gå till innehållet
Hässlö vattenverk

Hässlö vattenverk, Västerås

I våra vattenverk vid Hässlö och Fågelbacken produceras huvuddelen av vattenbehovet för Västerås kommun. Förutom centrala Västerås förses även Enhagen/Ekbacken, Tidö-Lindö, Barkarö, Dingtuna, Skultuna, Hökåsen, Tortuna, Orresta/Kärsta, Irsta, Ändesta och Gäddeholm/Kärrbo med vatten från dessa anläggningar.

Korta fakta

Dagens moderna vattenverk levererar ca 40 miljoner liter färskt gott dricksvatten per dygn, vilket motsvarar 6000 badkar i timmen.

Mälarenergi ansvarar även för VA-anläggningen på Nyckelön (Västmanlandsdelen av Kvicksund) men där levereras vattnet från Eskilstuna.

Det totala vattenledningsnätet är ca 72,5 mil långt. I vattenledningssystemet ingår ett vattentorn placerat på Skallberget. Tryckstegringsstationer eller doseringsanläggningar finns i Nyckelön, Dingtuna/Skälby, Pettersberg, Skultuna, Tortuna, Kärsta, Irsta, Ändesta och Gäddeholm.

Kvalitetetskontroll

Den dagliga driftkontrollen i vattenverken utförs av vakthavande drifttekniker som bland annat kontrollerar pH, färg, turbiditet (grumlighet) och klorhalt. De flesta värdena övervakas kontinuerligt i driftövervakningssystemet.

Läs om Early Warning System på vattenverket

Enligt ett av Livsmedelsverket fastställt egenkontrollprogram tas kontinuerligt prover, som omfattar mikrobiologisk analys och fysikalisk-kemisk analys. Samtliga prover i egenkontroll-programmet analyseras av ackrediterade laboratorier.

Hässlö vattenverk

Vattenverkets delar

Råvatten

Intagsledning för råvatten från Mälaren
Vatten tas från Mälaren. Vattenintaget ligger på 6 meters djup i Västeråsfjärden, norr om Björnön.

Råvattenpumpstation

Från råvattenintaget leds vattnet via två hävertledningar till en pumpstation. Därifrån pumpas 850 liter i sekunden vidare in i vattenreningsverket som ligger på Badelundaåsen.

Roterande silar

Vattnet passerar först genom finmaskiga roterande silar. Grövre föroreningar som kommer med råvattnet avskiljs innan vidarebehandling sker.

Kemisk fällning och filtrering

Flockningsbassänger med omrörare
Flockning är en process där lösta ämnen går ihop till fasta. För att få bort mindre lerpartiklar och andra föroreningar tillsätts en flockningskemikalie. I en serie flockningsbassänger bildas under långsam omrörning snöflingeliknande flockar som drar till sig föroreningarna i vattnet.

Sedimenteringsbassänger i fyra plan med slamskrapor
I sedimenteringsbassängerna sjunker flockarna till botten och bildar slam. Slammet skrapas bort med hjälp av slamskrapor till ena änden av bassängerna, där det sugs över till slamfickor och pumpas till avloppsreningsverket.

Sandfilter (snabbfilter) för kemiskt behandlat vatten
Efter sedimenteringsbassängerna passerar vattnet genom sandfilter. Sandfiltren rengörs med jämna mellanrum genom backspolning.

Infiltration

Infiltrationsdammar på Hässlö
Efter reningen inne i vattenverket leds halva vattenmängden ut till infiltrationsdammar, där får vattnet sakta sjunka ner i grusåsen och bilda konstgjort grundvatten. Infiltrationen gör att vattnet får bättre smak och jämnare temperatur.

Infiltration genom öppen damm på Fågelbacken
Badelundaåsens kapacitet vid Hässlö är för liten för att kunna tillgodose hela Västerås behov av vatten. Därför har en kompletterande anläggning byggts vid Fågelbacken, cirka nio kilometer norr om Hässlö. Dit pumpas den andra hälften av det kemiskt renade Mälarvattnet, där det genom en öppen damm infiltreras i grusåsen.

Grundvattenbrunnar (produktionsbrunnar)
Vattnet i grusåsen rör sig långsamt mot grundvattenbrunnar (produktionsbrunnar) som är utplacerade längs med åsen. Härifrån pumpas vattnet tillbaka in i vattenverket.

Distribution

pH-justering och desinficering
Vattnet som pumpas in genom grundvatten­brunnarna kommer till en anläggning där det desinficeras med UV-ljus och klor och pH-justeras med kalk.

Lågreservoar
Nu rinner vattnet till ett utjämningsmagasin (lågreservoar) under marken där det korttid­förvaras i väntan på att transporteras ut på ledningsnätet.

Högtryckspumpstation
Från lågreservoaren pumpas varje dag cirka 40 miljoner liter renat vatten via en högtryckspumpstation ut i ledningsnätet, som i sin tur är ungefär 73 mil långt.

Hem till dig
Via ledningsnätet transporteras nu det rena vattnet ut till våra kunder, med jämn och hög kvalitet.