Gå till innehållet

Allt om nettonoll och fossil koldioxid

Klimatkrisen är världens största utmaning, men den måste lösas lokalt. Mälarenergi har redan gjort stora förändringar som till exempel att fasa ut fossila bränslen i vår fjärrvärmeproduktion. Nu ökar vi takten, sänker vårt klimatavtryck ännu mer och tillsammans med andra aktörer i samhället skapar vi ett mer hållbart Mälardalen. Vi har ett riktigt lågt mål. Det lägsta möjliga faktiskt. Vi har bestämt oss för att nå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid i alla led – i minsta detalj. Vi kallar det Resan mot noll.

Mer om några av våra initiativ för klimatet.

Mälarenergis mål för nettonoll

Vi har satt vetenskapligt baserade mål för hur snabbt vår klimatpåverkan ska minska.
Dessa två mål är:

Det betyder Resan mot noll

 

Vad betyder nettonoll?

Nettonoll är ett tillstånd som uppnås genom att minska utsläpp av koldioxid i så stor utsträckning som möjligt. Det som är svårt att minska ska istället tas bort eller neutraliseras genom åtgärder som permanent binder koldioxid. Nettonoll innebär minst 90% minskning av koldioxid – enligt nettonollstandarden Science Based Targets

Vad menar vi med nettonoll utsläpp av fossil koldioxid?

Det innebär att vi ska minska våra utsläpp i vår värdekedja i så stor utsträckning som möjligt. I vår värdekedja ingår inköp, produktion och leveranser det vill säga scope 1, 2 och 3 enligt Greenhouse Gas Protocol [https://ghgprotocol.org/]. Det vi inte kan minska ska vi istället ta bort från atmosfären, till exempel genom att fånga in och binda upp koldioxiden i kolsänkor. Ambitionen är att vi ska kunna neutralisera utsläpp i egen regi med hjälp av exempelvis Carbon Capture Storage (CCS), Carbon Capture and Utilization (CCU) eller liknande lösning. Vilket är något som vi utreder just nu.

Hur mäter vi nettonoll?

Science Based Targets Initiative (SBTi) är en standard för nettonoll-rapportering som hjälper företag att på ett transparant och ansvarsfullt sätt jobba mot vetenskapligt baserade klimatmål. Vi på Mälarenergi använder oss av Science Based Targets Initiatives metodologi.
För att kunna mäta nettonoll och minskningen utsläpp av fossil koldioxid utgår vi, i enlighet med SBTi, ifrån ett basår. Basåret ska vara ett år med utförlig data och får inte vara äldre än fem år bak i tiden. På Mälarenergi utgår vi ifrån 2022.

Därför vill Mälarenergi uppnå nettonoll

Klimatet påverkar, och sätter förutsättningarna, för allt annat. Därför måste vi minska våra utsläpp för att minska klimatpåverkan. Inom ramen för vår verksamhet har vi möjlighet att göra stor skillnad genom att minska våra egna utsläpp och våra kunders. Våra produkter och tjänster möjliggör även för andra att bli mer hållbara – både lokalt och globalt. Vi på Mälarenergi tar vårt klimatansvar för att vi vill, kan och för att vi måste. Vi vill kunna lämna efter oss en hållbar värld till framtida generationer.

Att kompensera utsläpp av fossil koldioxid

Det är alltid bättre att undvika och minska utsläpp, men om det inte går kan man klimatkompensera. Det innebär att man betalar för en minskning av en angiven mängd utsläpp någon annanstans. Vilken typ av kompensation det sedan handlar om beror på produkten, kunden och vilken kompensationen som passar bäst i sammanhanget.

Att neutralisera utsläpp av fossil koldioxid

Att neutraliserar utsläpp innebär att man tar bort koldioxid från atmosfären exempelvis genom att fånga in och binda den permanent i så kallade koldioxidsänkor.

Vad är fossil koldioxid?

Fossil koldioxid frigörs när fossila material (kol, olja och gas) förbränns. Fossilt material har legat begravt under marken i miljontals år innan det förbränns, vilket gör att det adderas ytterligare koldioxid till atmosfären.

Vad är biogen koldioxid?

Biomassa, det vill säga organiskt material från levande växter och djur, ingår i kolets naturliga kretslopp. Det gör däremot inte det fossila materialet. Därav gör man skillnad på fossil och biogen koldioxid eftersom det vid all förbränning bildas koldioxid oavsett material som förbränns.

Vad är koldioxidekvivalenter?

Växthusgaser är ett samlat begrepp för olika typer av utsläpp, fossil koldioxid är en av dessa. Men det finns fler växthusgaser – så som metan, lustgas och fluorerade gaser. Koldioxidekvivalenter (CO2e) är ett mått som används för att jämföra utsläpp av olika växthusgaser genom att ta hänsyn till deras förmåga att bidra till den globala uppvärmningen. Till exempel har metan 25 gånger större påverkan som växthusgas än fossil koldioxid.