Gå till innehållet

Vilka saker påverkar elpriset?

Att förstå hur elpriset sätts är inte helt lätt. Elmarknaden är komplex och det är många olika faktorer som spelar in när elpriset går upp och ner. Det tillkommer även lagstadgade avgifter utöver priset för själva elen som läggs på och utgör ditt slutgiltiga elpris.

Elkostanden är uppdelad i två delar

Din kostnad för el är uppdelad i två delar – elnät och elhandel. När du betalar för elnät så betalar du för själva nätet och transporten. Du betalar för att elen ska ha möjlighet att komma hem till dig helt enkelt. Här betalar du en fast del som baseras på hur stor huvudsäkring du har. Men även en rörlig del, överföringsavgiften, som är kostnaden för transporten av elen. Det vi ska fördjupa oss lite mer i här är elhandelspriset och hur priset sätts på den el du faktiskt använder.

Rörligt eller fast pris?

När du tecknar elavtal så kan du välja att antingen ha ett rörligt pris eller ett fast pris under en viss tid. Det priset är kostnaden för din elanvändning per kWh (kilowattimme). Till det har du även en fast avgift som du betalar per månad eller per år.

Dagens elpprisutveckling påverkas av fysiska faktorer

Det rörliga elpriset sätts efter det som vi i elbranschen kallar spotpris. Det sätts per timme och påverkas av en rad olika faktorer som bränslepriser, konjunktur, utsläppsrätter för koldioxid och väder. Till exempel kan man se att i takt med att vindkraften har byggts ut kraftigt de senaste åren påverkas även spotpriset tydligt av hur mycket det blåser. Spotpriset sätts helt enkelt efter utbud och efterfrågan. Det styrs efter hur mycket el som kommer produceras gentemot hur mycket el som kommer användas. Det blir billigare tider på dygnet när få använder el, exempelvis på natten. Även kursen på den svenska kronan spelar in, eftersom vi som elhandelsföretag köper all el i Euro och sedan säljer den i svenska kronor. Får vi varma vintrar och välfyllda vattenmagasin kan elhandelspriset bli lägre än vad marknaden tidigare förutsett. Det rörliga priset är även känsligt för tillfälliga problem i elproduktionen i Norden.

Fasta elpriser & den finansiella elbörsen

För att kunna sätta och säkra fasta elpriser för elavtal måste vi som elhandelsföretag handla upp finansiella elkontrakt. Det gör vi på den finansiella elbörsen och dessa köps för olika tidsperioder – exempelvis kvartal eller år. Handeln kan i många avseenden liknas med hur handeln med aktier sker. Ett fastprisavtal byggs sedan upp av kontrakt som täcker den avtalade tiden, allt från sex månader till tre år. Det som påverkar priserna här är samma saker som för spotpriset. Alltså bränslepriser, konjunktur, utsläppsrätter för koldioxid, valuta och väder – fast både på lång och kort sikt. Det är bland annat därför terminspriserna dagligen förändras på den nordiska elbörsen.

Kostnad för att få och främja sol, vind och vatten

Förutom de faktorer som påverkar själva elpriset finns det andra delar som påverkar din elräkning, som ursprungsgarantier och elcertifikat. El är något som produceras och förbrukas i princip samtidigt. Därför kan ingen garantera att det exempelvis är just el från vattenkraft som kommer ut i ditt eluttag. El kommer från många olika källor och därför kan ingen garantera exakt vilken el som tänder just dina lampor. Det vi kan göra är att köpa ursprungsgarantier för förnybara energikällor. Då är du garanterad att så mycket el som du använder, så mycket el produceras från den energikälla du valt – vatten, vind eller sol. En annan del i elpriset är elcertifikat. Det är något som alla som använder el måste betala enligt lag. Elcertifikatet finns till som ett instrument för att främja elproduktionen från förnybara källor som vatten-, vind- och solkraft. Vi som elhandelsföretag har i uppdrag att köpa in elcertifikat för våra kunders räkning.

Saker som påverkar elprisutvecklingen

Några exempel på faktorer som påverkar elprisutvecklingen är lokal temperatur, vattentillgångar samt prisutvecklingen på kol och olja. Flertalet av de kortsiktiga faktorernas utveckling påverkar som sagt även priset på lång sikt. Det kan bland annat handla om hur prisutvecklingen för kol och olja ser ut för de närmaste åren. Utöver detta är förväntat utbud och efterfrågan på el viktiga långsiktiga faktorer för elprisets utveckling.

Ditt elpris påverkas också av var du bor i landet, ditt elcertifikat och aktuella energiskatter. Du kan läsa mer om dessa faktorer på  Lär dig mer om elmarknaden.

Aktuella elpriser och dagens elprisutveckling 

På den Nordiska elbörsen, Nord Pool Spot, går det att följa aktuella timpriser under dygnet. Priserna på Nord Pool Spot visar enbart spotpriset och inkluderar alltså inte vår elcertifikatsavgift, våra relaterade kostnader i samband med inköp av el, eventuella kostnader för ursprungsmärkning, vårt påslag eller moms. Morgondagens elpriser presenteras runt kl. 13.00 varje dag.

Här kan du se de aktuella elpriserna och elprisutvecklingen 

Elprisutveckling och historik av våra elpriser

I tabellerna nedan kan du se hur elprisutvecklingen över tid på våra olika elvatal.

Rörligt elavtal
Volymvägda månadspriser för elområde 3. Priserna är i öre/kWh, inklusive elcertifikat, påslag och ursprungkälla för elen (vattenkraft).

 Månad 2018  2019  2020  2021
Januari  47,44  85,23  39,28  70,71
Februari  59,94  73,41  32,88  78,74
Mars  67,76  63,98  26,78  54,65
April  61,19  62,95  19,85 49,67
Maj  55,15  56,12  24,73 63,34
Juni  69,54  41,98  39,84  58,74
Juli  81,15  55,09  19,21  82,41
Augusti  88,76  59,11  53,11 93,07
September  82,84  55,48  51,87 126,65
Oktober  73,29  60,06 37,09 93,65
November  79,61  65,03  41,48 127,83
December  80,34  55,51  48,09 246,50
         
Medel 70,58  61,16 36,18 95,50

Volymvägd = Det volymvägda elpriset innebär att du som kund betalar för elhandelsföretagets inköpspris på så sätt att elprisets timpriser på Nord Pool Spot och företagets kunders gemensamma elförbrukning per timme utgör underlaget för beräkningen av företagets rörliga elpris per månad. Det rörliga inköpspriset av el är med andra ord ett viktat medelvärde av företagets inköpta energivolym för kundernas användningsprofil per timme, multiplicerat med Nord Pool Spots timvisa spotpris för det elområde där din anläggning finns. Utöver det viktade medelvärdet tillkommer även fasta avgifter till Svenska kraftnät och Nord Pool. Observera att om du har ett timprisavtal betalar du för hur din egen användning varierar med börspriset/timme, utan kundkollektivets förbrukningsprofil.

Fast elavtal