Gå till innehållet
Meny

Hur fungerar elmarknaden?

Visste du att all el går in i ett gemensamt elnät och sedan distribueras ut över hela landet? Priset på elen från producenterna sätts i sin tur på den nordiska elbörsen Nord Pool (den så kallade spotmarknaden).

Elnät och elhandel två olika saker

Du kan välja elhandelsföretag

1996 avreglerades den svenska elmarknaden och samma år blev svenska staten delägare i den norska elbörsen Nord Pool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam
fri marknad som de övriga nordiska länderna (förutom Island) senare har anslutit sig till.
Tack vare denna avreglering kan du nu som kund välja själv från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el och direkt vara med och påverka elpriset för din elleverans.

Fortfarande monopol på elnätet

Monopolet på ledningar och kablar (det vill säga själva infrastrukturen), finns fortfarande kvar. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område. Företagen bestämmer själva sina elnätspriser och  Energimarknadsinspektionen har till uppgift att övervaka att priserna inte blir oskäliga. Kort sagt består din elkostnad av tre delar: elen, elnätet och skatter.

Hur sätts elpriset?

Priset på el från producenterna till elhandelsföretagen, sätts på Nord Pool och kan liknas vid en handelsplats för elproducenter och elhandlare. Det fungerar som vilken råvarubörs som helst. Priset styrs med andra ord av utbud och efterfrågan. Om tillgången är dålig – till exempel om vattenkraftverken har för lite vatten i magasinen eller när kärnkraftverken inte kan producera för fullt – går spotpriset omedelbart upp.

Eftersom vår nordiska elmarknad är så nära sammankopplad med Europas elmarknader, påverkas elpriset även av vad som händer där. I Europa används i stor utsträckning fossila bränslen vid produktion av el. Även i Norden produceras el med fossila bränslen, främst i Danmark och Finland. På grund av de höga priserna på fossila bränslen och utsläppsrätter, får vi högre elpriser här i Sverige också.

Elhandelspris beroende på var du bor

Den första november 2011 delades Sverige in i fyra elområden till följd av EU-kommissionens beslut. Tidigare var Sverige ett elområde med ett och samma pris, oavsett var i landet du bodde. Uppdelningen på fyra elområden gör att ditt elpris skiljer sig från ett hushåll i till exempel Göteborg eller Kiruna.

Hur påverkas ditt elpris?

Elpriset styrs av tillgång och efterfrågan, i kombination med elnätets förmåga att transportera el. I södra Sverige produceras det mindre el än vad som förbrukas, vilket gör att elpriset sannolikt kommer att bli dyrare för de som bor eller har företag där. I norra Sverige är det tvärtom, där produceras mer el än vad som förbrukas, och därmed ser man att elhandelspriset sannolikt kommer att bli lägre än i övriga Sverige. Du bor i elområdet som tillhör Stockholm (SE3). Exempelpriserna du hittar här gäller därför för det här området. Genom att knappa in ditt postnummer i Tecka och jämför elavtal, kan du se hur mycket du kommer att få betala.

Vill du veta mer om de fyra elområdena? Läs mer på Energimarknadsinspektionens webbsida.

Elcertifikat ingår i elpriset

I ditt elpris ingår även en avgift för elcertifikat. Avgiften bidrar till att elproducenter i allt större utsträckning väljer att satsa på förnybara energikällor.

Hur fungerar elcertifikatet?

Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som ska bidra till att öka Sveriges elproduktion från förnybara energikällor som sol, vind, vatten och biobränsle.

Lagen om elcertifikat infördes 2003 och innebär att alla elanvändare måste ha elcertifikat för sin elförbrukning. Elhandelsföretaget tar ut den avgift som gäller av sina kunder som de i sin tur köper elcertifikat för. Elcertifikaten redovisas sedan till staten. Avgiften för elcertifikaten ska numera enligt lag ingå i elpriset. För att kunna ge ett fast elpris inklusive elcertifikat, köps elcertifikat gällande hela avtalstiden in för varje enskild kund redan vid tecknande av avtalet. I det rörliga avtalet ingår också elcertifikaten, men i och med att elcertifikatsavgiften är rörlig tillkommer kostnaden på det rörliga priset. Avgiften för elcertifikaten vet man först när varje månad är slut. Ytterligare information finns på Energimyndighetens webbsida

Höjd kvotplikt från 2016

Den 21 oktober 2016 beslutade riksdagen att höja kvotplikten för elcertifikat för att uppnå det nya målet gällande förnybar elproduktion. Beslutet innebär att du som kund måste köpa fler elcertifikat för den el du använder. Alla avtal med fast och mixat elpris tecknade innan den 21 oktober 2015, och som gäller 2016 och framåt, har för låg elcertifikatsavgift och kommer därför justeras med en höjning per använd kilowattimme (kWh).

I tabellen här nedanför redogörs höjningen utifrån när elavtalet löper ut i öre per kilowattimme. Observera att höjningen endast gäller Fastpris- och Mixprisavtal ingångna före 21 oktober 2015.

Avtalets utgångÖkning av elcertifikatavgiften per använd kilowattimme
2016 2,01 öre/kWh
2017 2,11 öre/kWh
2018 2,21 öre/kWh
2019 2,30 öre/kWh
2020 2,29 öre/kWh

Ökad elkostnad utifrån årsförbrukning i kronor per månad

Avtalets utgångÅrsförbrukning 2 MWhÅrsförbrukning 5 MWhÅrsförbrukning 20 MWh
2016 3,35 8,38 33,50
2017 3,52 8,79 35,17
2018 3,68 9,21 36,83
2019 3,83 9,58 38,33
2020 3,82 9,54 38,17

Priserna är inklusive moms

Energiskatter

Din energiskatt påverkas av var i landet du bor. Enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi, är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig, med några undantag. Varje år ska energiskatten
på el räknas om med konsumentprisindex juni till juni och beslutas av Sveriges Riksdag.

Höjd energiskatt på el från 1 juli 2017

Riksdagen har sagt ja till regeringens propositionsförslag att höja energiskatten på el från 1 juli 2017 med 3 öre per kWh till 32,5 öre per exklusive moms (40,63 öre per kWh inklusive moms). Den lägre energiskatten på el i vissa kommuner i norra Sverige höjs även den med 3 öre per kWh till 22,9 öre per kWh exklusive moms (28,63 öre/kWh inklusive moms). Rätt till glesbygdsskatten (norrlandsskatten) har konsumenter samt företag inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna.

Aktuella skattesatser på el från 1 juli 2017

  1. 32,5 öre/kWh exklusive moms (40,63 öre/kWh inklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
  2. 22,9 öre/kWh exklusive (28,63 öre/kWh inklusive moms) för konsumenter samt näringsidkare inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna

Skattesatser på el från 1 januari 2017 till 30 juni 2017

  1. 29,5 öre/kWh exklusive moms (36,88 öre/kWh inklusive moms) för de flesta kunder i Sverige
  2. 19,9 öre/kWh exklusive (24,88 öre/kWh inklusive moms) för konsumenter samt näringsidkare inom tjänstesektorn i lågskattekommunerna

Indexomräkning av energiskatt på el från 1 januari 2018

Varje år gör regeringen en indexomräkning av energiskatten på el och för 2018 är energiskatten beslutad att vara 41,38 öre/kWh inklusive moms (33,1 öre/kWh exklusive moms). Har du skatteavdrag som boende i vissa kommuner i norra Sverige blir din energiskatt 29,38 öre/kWh inklusive moms (23,5 öre/kWh exklusive moms).

Kommuner med glesbygdskatt

Samtliga kommuner i Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län samt i Örnsköldsvik,
Sollefteå, Ånge, Ljusdal, Torsby, Malung, Mora, Orsa och Ävldalen har reducerad energiskatt. Den
reducerade energiskatten gäller för konsumenter och företag inom tjänstesektorn.
Skatteverkets allmänna information rörande de nya energiskatteförändringarna 2017

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)