Gå till innehållet

Faunapassager vid våra vattenkraftverk

De allra flesta fiskarter behöver vandra, för att hitta föda eller för att nå lämpliga lekområden. I dag finns många hinder för vandringsfiskarna, i form av dammar, kraftverk och vägtrummor. Vi jobbar därför aktivt med att bygga faunapassager vid våra vattenkraftstationer. Arbetet är en del i Resan mot noll och vi gör det för att gynna den biologiska mångfalden och minska vår påverkan på miljön.

Läs om våra olika faunapassager

Turbinbron Rällsälv Östtuna

Kallstena Västerkvarn Gisslarbo

Vad är en faunapassage?

En faunapassage är en vattenväg som för det möjligt för vandringsfisk och ål att ta sig förbi vattenkraftstationer och dammar utan att skadas. 

Vilka fiskar trivs i faunapassagen?

Faunapassagen underlättar livet för vandringsfisk som asp, öring och ål. Även flodpärlmusslan och öring som trivs i strömmande vatten med stenig botten uppskattar faunapassagerna.

Fakta om flodpärlmusslan

Flodpärlmusslan är ett ryggradslöst djur som kan bli över 100 år. Den äldsta som hittats var 256 år gammal! Musslan är beroende av öringen för att överleva. Under ett stadium i sin utveckling lever den som parasit på gälarna hos unga öringar eller laxar. Efter 9-11 månader har musslan vuxit till sig och släpper taget om sin värdfisk och fortsätter sitt liv på botten.

Läs om invigningen av flodpärlmusslans infocenter

Vill du se fiskarna vandra digitalt?

Vid flera av våra faunapassager har vi installerat fiskkameror. Det innebär att du live kan se vilka fiskar som simmar förbi våra passager. Vi sparar även filmer i efterhand. Under åren har vi sett bland annat ål, asp och lax simma förbi.

Fiskkameran vid Turbinbron Fiskkameran vid Östtuna  

Fiskkameran vid Västerkvarn Fiskkameran vid Rällsälv

Våra faunapassager är en del
av LIFE IP Rich Waters

Våra faunapassager vid Turbinbron, Östtuna och Rällsälv ingår alla i Life IP Rich Waters – ett EU-finansierat projekt med mål att förbättra vårt vatten, där fria vandringsvägar för fisk är ett viktigt tema. Det är Sveriges största projekt för bättre vatten, där 35 myndigheter, kommuner, företag, forskare och vattenvårdsförbund samarbetar.

Läs mer om projeket!

Faunapassage vid Turbinbron

När faunapassagen öppnade under våren 2019 kunde fiskarna återigen, efter över hundra år av hinder, ta sig upp i Svartån. Faunapassagen blev en ny träffpunkt i Västerås där man kan se fiskarna vandra. Redan under faunapssagens första år syntes aspar simma förbi.

Hitta till faunapassagen vid Turbinbron! 

Fakta om Turbinbrons faunapassage

Byggår: 2018-2019
Längd: 180 m
Fallhöjd: 3,6 m
Bottenlutning: 2%

Se fiskarna live i Svartån

Via vår fiskkamera kan du se vilka fiskar som simmar förbi Turbinbrons faunapassage.

Se fiskarna live!
 • Faunapassagen vid Turbinbron vinnare av Arkitekturpriset i Västmanland 2020

  2020 vann faunapassagen vid Turbinhuset Arkitekturpriset i Västmanland. 

  Juryns motivering:
  ”Under över hundra år har Svartån varit avstängd för lekande fisk på grund av ett kraftverksbygge 1891 som bidrog till Västerås och sedermera hela Sveriges utveckling. Men kraftverksanläggningen förbättrade villkoren för människan på bekostnad av livsvillkoren för faunan. Nu har villkoren för faunan återställts genom att en faunapassage anlagts. Detta med en elegant lösning, i en av Västerås mest laddade historiska miljöer, utan att störa platsens estetiska och kulturhistoriska värden.

  I stället lyfter och förädlar faunapassagen omgivningen genom sitt spel med vattnets egenskaper. Med sitt blockfall, bidrar faunapassagen till en förhöjd upplevelse. En brusande symfoni av forsande vattenmassor som varierar över årstiderna.”

  Hör en intervju med ordförande för Sveriges Arkitekter Västmanland om priset!

  Om priset

  Västmanlands arkitekturpris kan tilldelas ett framstående verk inom ett eller flera av områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Arkitekturverket ska vara utfört i Västmanlands län och färdigställt under de fem senaste åren som varit färdigställt under de senaste åren.

  Priset delas ut av Sveriges Arkitekter Västmanland.

 • Hur bygger man en faunapassage?

  Följ med ner i Svartån under bygget av Turbinbrons faunapassage. Se hur stenar läggs ner i ån för att skapa en trivsam miljö för fiskar och andra vattendjur. 

  Se hur Turbinbrons faunapassages byggdes!

  Faunapssage vid Rällsälv

  Den 350 meter långa naturliknade faunapassagen vid Rällsälvs kraftstation invigdes 2019. Öppningen av faunapassagen innebar att fisk och vattendjur återigen kunde röra sig mellan Stjärnfors kraftverk och Dammens kraftverk. 

  Rällsälven är utpekad som riksintresse enligt miljöbalken på grund av de mycket höga naturvärden med flera skyddsvärda och rödlistade arter som lever där - bland annat flodpärlmusslan. Genom att bugga faunapassagen hoppas men att öring och foldpärlmusslan kommer att trivas i området och föröka sig.

  Hitta till Faunapassagen vid Rällsälv kraftstation!

  Fakta om Rällsälvs faunapassage

  Byggår: 2019
  Längd: ca 350 m
  Lutning 2-2,5%

  Se fiskarna live i Rällsälv

  Via vår fiskkamera kan du se vilka fiskar som simmar förbi Rällsälv.

  Se fiskarna live!
 • Gör en utflykt till Rällsälvs faunapassage!

  Faunapassagen är ett perfekt utlyktsmål för hela familjen. Mitt i hjärtat av Bergslagen, i Ljusnarsbergs kommun, hittar man den natursköna faunapassagen vid Rällsälvs kraftstation. Förutom att spana efter fiskar i faunassagen finns även allt för en lyckad picknick - en grillplats med grill och ett picknickbord!

  Man planerar även för att göra ett naturreservat längs hela älvssträckan. 

  Hitta till Rällsälvs faunapassage!

 • Se film från byggandet av Rällsälvs faunapassage

  Hur såg det ut när vi byggde Rällsälvs faunapassage? Se vår film!

  Se filmen!

  Faunapassage vid Östtuna

  Den naturlikande faunapssagen byggdes 2019 för att göra det möjligt för aspen och andra fiskar som finns i Mälaren att vandra uppstöms. Ovanför faunapassagen finns nämligen ca 5 000 kvm lämpliga lekområden som aspar och andra fiskar nu kommer åt. Redan den första dagen sågs exempelvis den utrotningshotade ålen simma förbi.

  Hitta till faunapassagen vid Östtuna kraftstation!

  Fakta om Östtuna faunapassage

  Byggår: 2019
  Längd: ca 190 m
  Lutning: 1,9%

  Se fiskarna live i Östtuna

  Via vår fiskkamera kan du se vilka fiskar som simmar förbi Östtuna.

  Se fiskarna live!

  Fiskväg vid Kallstena

  Fiskvägen vid Kallstena byggdes redan 2012 och är en typ av teknisk fiskväg. Trappan består av flera bassänger där skiljeväggarna har en vertikal smal öppning. Denna öppning löper hela vägen från botten till ytan. Det gör att fisk inte behöver hoppa för att ta
  sig till nästa bassäng.

  Hitta till fiskvägen vid Kallstena kraftstation!

  Fakta om Kallstena fiskväg

  Byggår: 2012
  Längd: 90 m
  Lutning: 5 %

  Faunapassage vid Västerkvarn

  Faunapassagen vid Västerkvarn stod klar 2016. I och med den nya faunapassagen fick fiskar och andra vattendjur nu tillgång till ytterligare ca 1 000 kvm lekyta. Redan ett år efter att faunapassagen öppnats hade asp och andra fiskarter som till exempel öring, ål, braxen, löja, mört och abborre simmat förbi.

  Hitta till faunapassagen vid Västerkvarns kraftstation!

  Fakta om Västerkvarn faunapssage

  Byggår: 2015 - 2016
  Längd: 70 m
  Lutning: ca 6%

  Se fiskarna live i Västerkvarn

  Via vår fiskkamera kan du se vilka fiskar som simmar förbi Västerkvarn.

  Se fiskarna live!

  Faunapassage vid Gisslarbo

  Sedan hösten 2020 har fiskarna och andra vattendjur återigen kunnat tagit sig förbi Gisslarbo kraftverk. Faunapssagen som nu finns bervid kraftverket återskapar den naturliga miljön, med hjälp av natursten, och gynnar bland annat öringen som nu har ställen att leka och växa på. Även andra djurarter mår bra av en mer naturlig miljö och det främjar den biologiska mångfalden på sikt.

  Hitta till faunapassagen vid Gisslarbo kraftverk!

  Fakta om Gisslarbo faunapassage

  Byggår: 2020 - 2021
  Längd: 180 m
  Lutning: ca 2,5%

  Se reportage om faunapassagen vid Gisslarbo

  Följ med till Gisslarboån och hör våra projketledare prata om hur vi arbetat med faunapssagen. 

  Se reportaget!