Gå till innehållet
Turbinbron i Västerås

Vi producerar vår egen vattenkraft

Vi äger och driver 41 stycken vattenkraftstationer som finns runt om i Västmanland och Värmland som producerar 200 Gwh el varje år. Många av dem har ett högt kulturellt värde, exempelvis Jäder vattenkraftstation i Arboga. Den rustades upp under 2007, vilket även gjorde att effekten i vattenkraftstationen har ökat med omkring fem procent.

Hur fungerar vattenkraft?

När det regnar samlas vattnet upp i diken, bäckar och åar för att så småningom rinna ut i havet. På vattnets väg mot havet tar man vara på dess lägesenergi i vattenkraftstationer. Vattnet passerar genom en turbin som i sin tur driver en generator som alstrar elektrisk ström. För att öka fallhöjden och för att kunna lagra vatten bygger man dammar. När vattnet passerat genom kraftstationen fortsätter det sin färd mot havet utan att ha påverkat klimatet eller fått en försämrad kvalitet.

Faunapassager för biologisk mångfald

Eftersom en vattenkraftstation kan utgöra ett hinder för olika vattenlevande varelser som vill vandra uppför ån har Mälarenergi byggt faunapassager vid flera av våra kraftstationer.

Faunapassager

Mälarenergis  vattenkraftstationer 

Turbinhuset Västerås

Turbinhuset är Sveriges äldsta kraftstation som fortfarande producerar el kommersiellt. Turbinhuset byggdes 1891 i Svartån mitt i centrala Västerås, och hade en avgörande betydelse för att nuvarande ABB skulle etablera sig i staden. 

Läs mer om byggnadsminnesmärkta Turbinhuset

Bengtsfors kraftstation

Bengtsfors

I 120 år har vattenkraftstationen i Bengtsfors i landskapet Dalsland, bidragit till att försörja samhället med el. Våren 2015 köpte Mälarenergi vattenkraftstationen vilket innebär att företaget kan leverera än mer lokalproducerad el från förnybara energikällor.

Bengtsfors Vattenkraftstation ligger i södra änden av sjön Lelång och byggdes 1895. Stationen har moderniserats i etapper, exempelvis uppgraderades kraftstationen 2010 när aggregat G3 byttes mot ett nytt. Vattenkraftsanläggningen i Bengtsfors består av damm, intag, byggnad och maskinanläggning med tillhörande el- och kontrollutrustning.

Maskinanläggningen består av fem stycken aggregat varav två är på 260 kW, två är på 220 kW och ett är på 150 kW, sammanlagt 1 110 kW. Sjön Lelång är vattenmagasin till kraftstationen.

Jäders bruk

Jädersbruk

Gustav Vasa kom till Jädersholme i mitten av 1500-talet för att nyttja vattenkraften och tillverka vapen och krigsutrustning. Resultatet blev en hantverksby med smedjor och 1551 grundades Arboga vapenfabrik. När smedjorna lades ner fick vattenflödet en ny användning. En dammanläggning och en kraftstation byggdes 1914 och samma år fick man elektricitet. En ny kraftstation byggdes 1943. Vattenkraftstationerna hade olika ägare fram till 1995, då Mälarenergi tog över. Krafstationen vid Jäders bruk levererar 5 GWh/år. Stationen har en fallhöjd på fem meter och en slukförmåga på 25 m3/sekund. Avrinningsområdet är på 3440 km2.

Trångfors kraftstation

Trångfors

År 1897 bildades Trångfors Kraft av ASEA och Hallstahammars Bruk. Tre år senare var kraftstationen klar för att börja leverera elektricitet via en 22 km lång ledning till Västerås. Trångfors kraftstation byggdes 1899. Det var Arboga-ingenjörerna Qvist & Gjers som planerade bygget och anläggningen utrustades med deras turbinkonstruktioner. ASEA levererade de sex generatorerna. Generator nr 5 med tillhörande turbin deltog år 1900 på en världsutställning i Paris. Generatorn erhöll Grand Prix-utnämning och turbinen en guldmedalj i sin klass.

Driften vid kraftstationen upphörde hösten 1988, på grund av stora förändringar i Trångforsområdet. En ny station byggdes nere i berget som ersatte Trångfors kraftstation samt tre andra äldre anläggningar. Trångfors kraftstation är nu ett museum i drift, för att visa besökare hur vattenkraft fungerar. Det är möjligt genom samarbete mellan Mälarenergi och Svedvi-Berg hembygdsförening.

Hallstahammars vattenkraftstation

Hallstahammars kraftstation i berget

Hallstahammar kraftstation byggdes 1990 och ersatte de fyra gamla kraftstationerna, Trångfors, Bruksfallet, Bultfallet och Norrkvarn, byggda under åren 1898-1923.

Maskinstationen är utsprängd i berg och innehåller ett aggregat. Uppströms finns vattenintaget genom en cirka 100 meter lång jord- och bergkanal. I övergången mellan tilloppstub och turbinspiral sitter en trottelventil som har en genomloppsdiameter av 4,2 m och är dimensionerad för ett tryck av 40 m vp. Sugröret stängs med en planlucka via ett schakt placerat inne i maskinsalen.

Turbinen är av Kaplantyp med vertikal axel. Den ger en effekt på 16 MW.

Utloppstunneln (1 530 meter lång) är sprängd i berg och ansluter till Norrkvarns gamla utlopp. Strax nedströms sugröret  ansluter en svalltunnel som är försedd med ett vertikalt luftschakt.

Västerkvarn

Västerkvarns kraftstation

Västerkvarns kraftstation är ett vattenkraftverk i Kolbäcksån som ursprungligen byggdes 1915. Kraftstationen har en effekt på 2,5 MW och en fallhöjd på 6,6 meter. Den renoverades 2016 och fick då nya turbiner och en vandringsväg för fisk. Kraftverkets fiskväg är av typen slitsränna som består av 17 bassänger för stegvis förflyttning uppströms. Vid renoveringen ökades verkningsgraden med ca 15 %.

Stjärnfors

Stjarnfors.jpg

Stjärnfors kraftstation ligger i Rällsälven, i Ljusnarsbergs kommun. Stationen byggdes 1954 och den har en installerad effekt på 2 * 250 kW. Turbinerna är av typ Hor Francis och den synkrona generatorn är tillverkad av ASEA. Fallhöjden är 27 meter.