Gå till innehållet
Fisktrappan vid Västerkvarns vattenkraftverk

Faunapassager för biologisk mångfald

En faunapassage är en vattenväg som gör det möjligt för vandringsfisk som asp och ål att ta sig förbi hinder, som till exempel dammar. Men det kan även vara en livsmiljö för arter som flodpärlmussla och öring som trivs i strömmande vatten med stenig botten.

Mälarenergi har gått före regelverket och valt att bygga flera faunapassager vid våra vattenkraftstationer för att gynna den biologiskt mångfalden och minimera vår påverkan på miljön.

Året som gått i våra faunapassager

Faunapassage Svartån

Dammen vid Turbinhuset har i mer än 100 år varit ett tidigt hinder för fiskar som vill ta sig uppför Svartån. Men nu kan asp och andra fiskar återigen passera. Under 2022 bygger vi ytterligare en fiskväg vid Falkenbergska kvarnen som öppnar vandringsvägarna upp till Åkesta/Forsby.

Faunapassagen vid Turbinbron är cirka 180 meter lång. En fiskräknare med kamera används för att utvärdera hur många fiskar som vandrar förbi dammen.

Faunapassagen i Svartån får arkitekturpriset i Västmanland 2020

Fiskkameran Svartån

Turbinbron-faunapassage.jpg

Faunapassage Rällsälven

Rällsälvs faunapassage är en 350 meter lång naturliknande bäck förbi kraftverksfallet. Faunapassagen kommer framför allt att gynna öringen och den hotade flodpärlmusslan.
Öringen och flodpärlmusslan lever sina liv i strömmande vatten och har tidigare inte kunnat passera vattenkraftverket. Fisken vandrar uppströms mot vattnets riktning för att hitta ställen för lek och födosök. De kan nu hitta ytor uppströms dammen och även nya livsmiljöer i själva faunapassagen.
Fakta faunapassagen:
Byggår: 2019
Längd omlöp: ca 350 m
Lutning omlöp: 2-2,5%

Fiskkameran Rällsälven

 

Karta över Rällsälvens faunapassage

Faunapassage Östtuna

Östtuna faunapassage är en 190 meter lång naturliknande bäck förbi kraftverksdammen.
Faunapassagen kommer framför allt att gynna aspen och andra mälarfiskar som under många år har varit hindrade ifrån att vandra uppströms.
Vid Ekeby kraftverk, uppströms Östtuna kraftverk, förekommer ca 5 000 m2 lämpliga lekområden för asp, som blivit tillgängliga genom faunapassagen.
Passagen är utformad med flack fallprofil och hög vattenföring för att passa Mälarens fiskarter,
framför allt asp. Ett helt nytt fingaller av så kallad beta-typ har byggts framför det gamla intaget för att hindra fisk från att passera kraftverkets turbiner. Biotopvård har utförts i naturfåran för att optimera förutsättningar för fisklek och uppväxt av fiskyngel, bottenfauna mm. Biotopvården syftar även till att förbättra uppvandringsmöjligheterna och göra det lättare för fisk att finna faunapassagen.
Fakta faunapassagen:
Byggår: 2019
Längd omlöp: ca 190 m
Lutning omlöp: 1,9 %

Fiskkameran Östtuna

Osttuna_faunapassage.jpg

 

Kallstena fiskväg

Denna faunapassage är en typ av teknisk fiskväg, närmare bestämt en enkel slitsränna.
Den kommer framför allt gynna asp, ål och öring som vandrar uppströms mot vattnets riktning för att hitta ställen för lek och födosök.
Faunapassagens utformning är gjord för att möjliggöra för alla naturligt förekommande arter i Hedströmmen att passera. Vid ytan är vattnet relativt strömt och passar fiskarter som asp när de vandrar. Vid botten är vattenhastigheter mycket låga och det ger arter som lake och nejonöga bättre möjligheter att passera.
Trappan består av flera bassänger där skiljeväggarna har en vertikal smal öppning. Denna öppning löper hela vägen från botten till ytan. Det gör att fisk inte behöver hoppa för att ta sig till nästa bassäng. Genom fiskvägen släpps normalt ett flöde om ca 300 l/s.
Fakta faunapassagen:
Byggår: 2012
Längd slitsränna: 90 m
Lutning slitsränna: 5 %

Kallstena-fiskvag.jpg

Faunapassage Västerkvarn

Västerkvarn fiskväg är en slitsränna med dubbel slits och liknar en klassisk laxtrappa.
Här kan både lax, öring och fiskar som inte hoppar passera. Aspen och öringen vandrar uppströms mot vattnets riktning för att hitta ställen för lek och födosök. Tack vare fiskvägen kan de nu hitta nya ytor.
Fiskvägen är ca 70 m lång med en lutning på ca 6 %. Detta ger goda förutsättningar för öring, asp, ål och andra fiskarter att vandra förbi kraftverksdammen. Normalflödet är ca 1 m3/s.
Fakta fiskvägen:
Byggår: 2015-2016
Längd slitsränna: 70 m
Lutning slitsränna: ca 6 %

Fiskkamera Västerkvarn

Vasterkvarn-fiskvag.jpg

Faunapassage Gisslarbo

Gisslarbo faunapassage är en 180 meter lång naturliknande bäck (omlöp) förbi kraftverkets
utskovsdamm. Faunapassagen är tänkt att tillsammans med avvecklandet av två nedanförliggande dammar skapa bättre förutsättningar för fiskvandring.
Den ska också återskapa livsmiljöer för fisk och bottenlevande insekter, musslor mm. Det finns
planer på att återintroducera öringen i detta vattendrag, samt på sikt eventuellt även den hotade
flodpärlmusslan.
Fakta faunapassagen:
Byggår: 2020-2021
Längd omlöp: 180 m
Lutning omlöp: ca 2,5 %

Gisslarbo-faunapassage.jpg