Gå till innehållet
Meny

Hur funkar elmarknaden?

Visste du att all el går in i ett gemensamt elnät och sedan distribueras ut över hela landet? Priset på elen från producenterna sätts Nord Pool.

Du kan välja elhandelsbolag

1996 avreglerades den svenska elmarknaden och samma år blev svenska staten delägare i den norska elbörsen Nord Pool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam fri marknad som de övriga nordiska länderna (förutom Island) senare har anslutit sig till. Tack vare denna avreglering kan du nu som kund välja själv från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el och direkt vara med och påverka elpriset för din elleverans.


Fortfarande monopol på elnätet

Monopolet på ledningar och kablar (det vill säga själva infrastrukturen), finns fortfarande kvar. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område. Företagen bestämmer själva sina elnätspriser och  Energimarknadsinspektionen har till uppgift att övervaka att priserna inte blir oskäliga. Kort sagt består din elkostnad av tre delar: el, elnät och skatt.

Hur sätts elpriset?

Elpriset påverkas dels av utbud och efterfrågan, men även av var i Sverige du bor, elcertifikat samt energiskatter.

Nord Pool

Priset på el från elproducenterna till elhandelsföretagen sätts på Nord Pool och kan liknas vid en handelsplats för elproducenter och elhandlare och fungerar som vilken råvarubörs som helst. Priset styrs av utbud och efterfrågan. Är tillgången dålig, ta som exempel om vattenkraftverken har lite vatten i magasinen eller när kärnkraftverken inte kan producera för fullt, då går spotpriset omedelbart upp.

Den nordiska elmarknaden är nära sammankopplad med Europas elmarknader vilket gör att vårt elpris påverkas även av vad som händer där. I Europa används i stor utsträckning fossila bränslen vid produktion av el. Även i Norden produceras el med fossila bränslen, främst i Danmark och Finland. Höga priser på fossila bränslen och utsläppsrätter ger därför högre elpriser i Europa och i Norden.

Elområden

Den första november 2011 delades Sverige in i fyra elområden. En åtgärd som gjordes utifrån EU-kommissionens beslut. Tidigare var Sverige ett elområde med ett elhandelspris oberoende var i landet du bodde. Uppdelningen på fyra elområden innebär att priset är olika beroende på var i landet ditt företags anläggning eller anläggningar finns. I södra Sverige produceras det mindre el än vad som förbrukas och därför kommer elhandelspriset sannolikt bli dyrare där. I norra Sverige är det tvärtom, där produceras det mer el än vad som förbrukas, och därmed ser man att elhandelspriset sannolikt kommer bli lägre än i övriga Sverige.

Vilket elområde tillhör jag?

Västmanland och omgivande region tillhör elområde Stockholm (SE3). Prisexempel som visas i artiklar på malarenergi.se baseras på elområde 3.

Vill du veta mer om de fyra elområdena? Läs mer på Energimarknadsinspektionens webbsida.

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)